[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-008
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Varikoselli Hastalarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Sperm Morfolojisi Değerlendirmesi
Meliha Canan BOĞATEKİN1, Enver OZAN2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Varikosel, sperm morfolojisi, sperm anomalisi

Amaç: Pampiniform pleksustaki testiküler venlerin anormal genişlemesi olarak tanımlanan varikosel, çoğunlukla etkilenen testisin hacminde bir azalma ile ilişkilidir. Bugün varikoselin gerçekte üreme sistemine ne kadar hasar verdiği, bunun oluşma mekanizması üzerine çok sayıda tartışma vardır. Varikosel erişkin erkeklerin yaklaşık %15 kadarında bulunur. Bu çalışmanın amacı, tek taraflı sol grade-3 varikosel tanısı konmuş, varikoselektomi ameliyatına karar verilmiş hastaların operasyon öncesi ve aynı hastaların ameliyattan üç ay sonrası sperm ve semen parametrelerini kullanarak varikoselli hastalarda semen kalitesi ve sperm morfolojisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Semen örnekleri tek taraflı sol grade-3 varikosel tanısı konmuş, yaş ortalaması 21 olan, toplam 30 hastadan elde edildi. Ameliyat öncesi ve ameliyat edildikten 3 ay sonra sperm parametrelerine bakıldı. Likefaksiyondan sonra, semen analizi WHO kriterlerine göre Makler kamera ile yerine getirildi. Sperm morfolojisi spermac boyama tekniği kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Bu çalışmada hastaların A hareketli sperm oranı ortalaması ameliyat öncesi %16.1' idi. A hareketli spermlerinin ortalaması ameliyat sonrası %22.3 olarak bulundu (p≤0.001). Hastaların B hareketli spermlerinin ortalaması %12.53'den, %14.7‘e yükselmiş olarak bulundu (p≤0.001).Baş, boyun ve kuyruk anomalileri ameliyat öncesi sırasıyla %76.2, %10.43 ve %10.9'du. Ameliyat sonrasında baş kısmında %69.30 (p=0.008) ile anlamlı düzelme görülmüştür. Boyun %12.7 kuyruk ise %11.7 ile anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Tüm hastalarda normal sperm morfoloji ortalaması ise ameliyat öncesi %3.6 iken sonrasında %6.22 olarak anlamlı bulunmuştur (p≤0.001).

Sonuç: Genç hastalarda ileri derecede varikosel, sperm yapısı ve fonksiyonu üzerine negatif bir etkiye sahip olduğunu ameliyat edildikten 3 ay sonra düzelmenin başladığı görülmektedir. Varikoselin sperm morfolojisinde önemli ölçüde bozukluklara neden olduğu tespit edilmiştir. Ameliyat edildiğinde spermatogenezisi olumlu yönde etkilemiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]