[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-103
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ Yöresinde Pnömonili Keçi Akciğerlerinde Küçük Ruminant Vebası (PPR) Viral Antijeninin İmmunohistokimyasal Olarak Belirlenmesi
Songül ÇERİBAŞI1, Mustafa ÖZKARACA2, Ali Osman ÇERİBAŞI1, Harun ÖZER1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü, Patoloji Laboratuvarı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Peste des Petits Ruminants virus, keçi, pnömoni, immunohistokimya

Bu çalışmada Elazığ yöresindeki pnömonili keçi akciğerlerinde immunohistokimyasal yöntemle küçük ruminant vebası (PPR) viral antijenlerinin varlığı ve yaygınlığının tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla, Elazığ'daki bir mezbahada kesilen, 889 erkek kıl keçisinin akciğerleri muayene edildi. Çalışmada makroskobik olarak 152 olguda (17.10%) pnömoni tespit edildi, pnömonilerde apikal ve kardiyak loplarda lezyon şiddeti değerlendirildiğinde 97'sinde hafif, 39'unda orta, 17'sinde şiddetli konsolidasyon bulunduğu saptandı. Pnömonili 152 akciğer mikroskobik olarak kataral-purulent (41, %26.97), intersitisyel (72, %47.37), fibrinli (34, %22.37), verminöz (2, %1.32), pulmoner adenomatoz (3, %1.97) olarak sınıflandırıldı. PPR viral antijenlere; histopatolojik olarak hafif şiddette konsolidasyona sahip kataral-purulent bronkopnömoni (n=3), orta şiddette konsolidasyona sahip intersitisyel (n=2) ve fibrinli bronkopnömoni (n=2) belirlenen, 7 olguda (%4.61) rastlandı. Viral antijenlere ilişkin immunboyama bronş ve bronşiyol epitelinde daha yoğun olmak üzere lümendeki eksudat içerisinde de tespit edildi. Sonuç olarak etkenin keçi pnömonilerinde önemli etiyolojik ajanlardan biri olabileceği kanısına varılmıştır. Ek olarak, sunulan çalışmada histopatolojik lezyonların nonspesifik olduğu PPR kaynaklı pnömoniler dikkate alındığında immunohistokimyasal yöntemin PPR enfeksiyonlarının teşhisinde ileri laboratuvar metodlarına alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]