[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-154
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tuj Koyunlarında Doğum Kondisyon Puanının Kuzuların Büyüme Özellikleri ve Yaşama Gücüne Etkisi
Mehmet SARI1, Kadir ÖNK2, Ali Rıza AKSOY1, Muammer TİLKİ1
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tuj koyunu, kondisyon puanı, büyüme özellikleri, yaşama gücü

Bu araştırma, yarı entansif şartlarda yetiştirilen Tuj koyunlarında doğum kondisyon puanı ve bazı faktörlerin (ana yaşı, cinsiyet ve doğum tipi) kuzuların büyüme özellikleri ile yaşama gücüne etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın hayvan materyalini yaşları 2-5 arasında değişen 102 baş Tuj koyunu ile bunlardan doğan 156 baş kuzu oluşturmuştur. Doğumdan önce koyunların vücut kondisyon puanları alınmış, koyunlar ≤2, 2.5-3.5 ve ≥4 kondisyon puanı olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Kuzuların doğum, 30, 60, 90, 120, 150 ve 180. gün canlı ağırlıkları, canlı ağırlık artışları ve yaşama gücüne ait değerler tespit edilmiştir. Buna göre doğum kondisyon puanının doğum ve 30. gün canlı ağırlıklarına olan etkisi istatistiki olarak önemli (P<0.05, P<0.01) bulunmuş ve doğum kondisyon puanı ≥4 olan grubun canlı ağırlık değerlerinin, ≤2 ve 2.5-3.5'e göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Doğum kondisyon puanının 60, 90, 120, 150 ve 180. gün yaşama gücüne etkisi istatistiki olarak önemli (P<0.05, P<0.01), 30. gün yaşama gücüne etkisi istatistiki olarak önemsiz belirlenmiştir (P>0.05). Araştırmada, ana yaşının doğum ve 30. gün canlı ağırlıklarına olan etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Doğum tipinin doğum, 30, 60, 90, 120, 150 ve 180. gün ağırlıklarına olan etkisi istatistiki olarak önemli (P<0.01, P<0.001) iken, cinsiyetin etkisi istatistiki olarak önemsiz belirlenmiştir (P>0.05). Araştırmadan elde edilen sonuçlar kondisyon puanı, ana yaşı ve doğum tipinin bazı büyüme özelliklerine, kondisyon puanının ise yaşama gücüne etkisinin olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]