[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 111-116
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Random Paternli Rat Deri Flebinin Yaşayabilirliğini Arttırmada Botulinum Toksin-A'nın Etkisi: Deneysel Çalışma
Serdar ALTUN1, Aysun YILDIZ ALTUN2
1Harput Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Flep yaşayabilirliği, botulinum toksin-A, deneysel

Amaç: Plastik Cerrahi'de doku defektlerinin onarımında en uygun fonksiyonel ve estetik sonucu elde etmek için sıklıkla flepler kullanılmaktadır ancak flep nekrozu halen önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Random paternli fleplerde nekroz distal uçtan başlar ve genellikle nedeni yetersiz kan akımıdır. Deneysel çalışmamızda random paternli flebe Botulinum A enjeksiyonu yaparak flep yaşıyabilirliğini arttırma hedeflendi.

Gereç ve Yöntem: 18 adet wistar cinsi erkek sıçanın sırtından kaudal bazlı 2x8 cm boyutlarında random paternli McFarlane flebi model olarak kullanılarak flepler kaldırıldı. Ratlar rastlantısal olarak 3 gruba ayrıldı. Grup I (kontrol grubu) hiç ilaç uygulanmamıştır, Grup II (Botulinum-A grubu) flep kaldırılmadan 5 gün önce flep içerisine Botulinum-A uygulanmıştır, Grup III (Serum Fizyolojik grubu) flep kaldırılmadan 5 gün önce flep içerisine serum fizyolojik uygulanmıştır. Flep kaldırılıp yerine dikildikten 7 gün sonra tüm gruplar için flep nekroz alanları hesaplandı ve istatistiki olarak analiz edildi. Her gruptaki fleplerin yaşayan ve nekroz olan alanları tek tek hesaplandı.

Bulgular: Grup I'deki ratlardan kaldırılan fleplerin yüzey alanının ortalama %55.91±3.68 oranında nekroz olduğu, Grup II'de bu rakamın %30.66±3.7 olduğu ve Grup III' de ise %58.07±4.05 olduğu bulundu. Nekroz alanları açısından Grup I ve III arasında istatistiki fark bulunmayıp, Grup II'deki nekroz alanı diğer gruplardan istatistiki olarak anlamlı düzeyde daha düşük bulundu.

Sonuç: Botulinum Toksin-A enjeksiyonunun ortalama nekroz oranını istatistikî olarak anlamlı derecede azalttığı saptanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]