[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-054
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ İlinde Özel Bir Hastaneye Başvuran Kişilerde HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliklerinin Araştırılması
Affan DENK1, Fatih DEMİRCAN2, Mehmet ÖZDEN1, Faruk KILINÇ3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Çağrı Tıp Merkezi, Dahiliye Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
3Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, seropozitiflik

Amaç: Bu çalışmada 1 Haziran 2011 - 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında Elazığ ilinde özel bir hastaneye başvuran kişilerde HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV seropozitifliklerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışılan serum numuneleri, otomasyon kayıtları kullanılarak HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV seropozitifliği yönünden retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Tüm testler kemilüminesan immunassay yöntemi ile çalışılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede Ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Toplam 23028 serum örneğinin 7835'inde HBsAg, 3845'inde anti-HBs, 6649'unda anti-HCV ve 4699'unda da anti-HIV testi çalışılmıştır. Buna göre; kişilerin 448'inde (%5.7) HBsAg, 1759'unda (%45.7) anti-HBs, 66'sında (%0.99) anti-HCV, 1'inde (%0.021) ise anti-HIV seropozitifliği saptanmıştır. Yaş aralıklarına göre değerlendirildiğinde; HBsAg en çok 40-49 yaş aralığında, anti-HBs ve anti-HCV en çok 60 ve üstü yaşlarda, anti-HIV sadece 20-29 yaş aralığında pozitif olarak bulunmuştur. HBsAg için seropozitifliğin en düşük bulunduğu yaş aralıkları 0-9 ve 10-19 yaş aralığı olarak saptanmıştır. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise; HBsAg ve anti-HCV seropozitifliği kadınlarda, anti-HBs ve anti-HIV ise erkeklerde daha yüksek oranda saptanmıştır.

Sonuç: İlimizde hepatit ve anti-HIV seropozitiflik oranları, ülkemiz genel populasyonuna göre düşük oranlarda bulunmuştur. Halka yönelik tarama, aşılama ve eğitim programlarının etkili bir şekilde uygulanması, hepatit ve AIDS gibi önemli halk sağlığı problemlerini azaltmada rasyonel bir yaklaşım olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]