[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-062
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üst Ekstremite Akut Arter Tıkanıklıklarında Embolektomi Sonuçlarımız
Ayhan UYSAL, Oktay BURMA, İbrahim Murat ÖZGÜLER
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Amputasyon, iskemi, akut arter, üst ekstremite

Amaç: Üst ekstemitede akut arter tıkanıklığı nedeniyle başvuran hastaların özellikleri ve cerrahi tedavi sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Ocak 1994 – Mart 2014 tarihleri arasında üst ekstremite akut arter tıkanıklığı tanısıyla başvuran 48 hasta (32 erkek, 16 kadın) geriye dönük olarak değerlendirildi. Semptomların başlangıcı ile müdahale arasında geçen süreye göre ilk 12 saat içerisinde müdahale edilen olgular Grup I, 12 saatten sonra müdahale edilenler Grup II olarak ayrılarak amputasyon ve mortalite oranları değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 20'si (%42) 12 saat içerisinde, 28'i (%58) ise 12 saatten sonra başvurmuştu. En fazla saptanan tromboemboli lokalizasyonu brakiyal arter proksimal seviyesi iken (%48), en sık neden atriyal fibrilasyondu (%56). Grup I'de amputasyon oranı %5, mortalite oranı %10 iken, Grup II'de bu oranlar sırasıyla %7 ve %14 olarak bulundu.

Sonuç: Üst ekstremite akut arter tıkanıklıklarında tanıyı kesinleştirmek için uygulanan ek görüntüleme teknikleri ile kaybedilen zaman dikkate alınarak mümkün olduğu kadar erken cerrahi tedavi uygulanması mortalite ve morbidite oranlarını azaltabilmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]