[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-198
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Bir Köpekte Kondrosarkom Olgusu
Murat TANRISEVER1, İbrahim CANPOLAT1, Hatice ERÖKSÜZ2, Burak KARABULUT2
1ırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, kosta, kondrosarkom
Özet
Bu çalışmada altı yaşında, erkek, kurzhaar cinsi bir köpekte kostal yayılımlı kondrosarkom olgusu tanımlandı. Klinik muayenede göğüs bölgesinin sol tarafında, kostalar üzerinde saptanan tümör kitlesi total olarak ekstirpe edildi. Makroskobik muayenede tümör olarak değerlendirilen kitle 16x10x4 cm boyutlarında ve 280 g ağırlığında ölçüldü. Tümör kesit yüzeyi kirli beyaz renkte, granüler yapıda ve özellikle kitlenin merkezi akışkan bir görünümdeydi. Mikroskobik olarak, yüksek derecede hücresellik, nükleer atipi, mitoz gösteren hücreler ile birlikte, kondroid bir stroma ve lakünler içerisinde birden çok çekirdekli belirgin pleomorfizm gösteren hücreler görüldü. Olgu makroskopik ve mikroskobik bulgulara göre kondrosarkom olarak teşhis edildi. Ender olarak görülen bir tümör tipi olması sebebiyle bu olgunun, klinik ve histopatolojik yönden değerlendirilmesi ve raporlanması düşünüldü.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kondrosarkom kıkırdak dokusunun kötü huylu tümörüdür. Kondrosarkomlar genellikle kostalar ve sternum'dan köken almaktadırlar. Klinik açıdan alınan anamnez ve yapılan sistematik muayeneler sonucu elde edilen bulgular tümörler için tipik değildir. Kesin tanı ancak histopatolojik inceleme ile konulabilir. Sağaltımda esas olan ekstirpasyonla zaman geçirmeden metastazların oluşmasını engellemek amacıyla tümörün organizmadan uzaklaştırılmasıdır1-3.

  Kemik tümörleri içerisinde kondrosarkomların görülme sıklığı %10 kadardır4,5. Brodey ve ark.4 yaptıkları bir çalışmada tümörün kostalar %29, burun boşluğu %26 ve pelvis'ten %14 oranlarında köken aldığını rapor etmişlerdir. Ayrıca en çok etkilenen yassı kemikler olmasına rağmen kondrosarkom; kalp, akciğer, kıkırdak, karaciğer, dalak, meme bezi, dil, böbrek, karın duvarı, omentum, trakea, deri altı bağ doku, larinks, perikard, aort ve penil uretra gibi iskelet sistemi dışındaki dokulardan da köken alabilmektedir6-10.

  Daha çok yaşlı hayvanlarda görülen bu tümör makroskobik olarak, düzensiz bir yüzeye sahiptir. Kondrosarkomlar özellikle köpek ve koyunlarda daha yaygındır, kedi ve atlarda ise daha ender olarak görülür. Köpeklerde özellikle bokserlerde ve Alman çoban köpeklerinde çok daha yaygındır. Makroskobik olarak, kondrosarkomlar sert, lobüler yapıda tümörlerdir ve kesit yüzünde mavi-beyaz renkteki kıkırdak alanlarına yaygın şekilde rastlanır. Yer yer tebeşirimsi görünüşte kireçleşme veya kemikleşme alanları içerir. Ekspansif olarak büyürler, dış yüzleri düz ve kapsüllüdür. Oldukça kötü huylu tümörler kıkırdağa benzer, ancak kolaylıkla parçalanabilen dejenerasyon ve kanama alanları içerir; bu tümörler çevre yumuşak dokulara infiltre olur ve ara sıra metastaz yapar. Mikroskobik olarak, kondrom ve kondrosarkom arasında ayrım kolaylıkla yapılamaz. Tümörde yüksek hücresellik, pleomorfizm ve çift veya iri çekirdekli büyük hücrelerin varlığı ve mitozlar kötü huyluluğu gösteren bulgulardır11-13.

  Kemoterapi uygulamasının, hastaların yaşamlarının devamı açısından bir etkisi gösterilememiş olmasının yanı sıra cerrahi ekstirpasyon sonrasında da kemoterapi uygulanması tavsiye edilmemektedir14-17.

  Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Anabilim Dalı kayıtlarında daha önce kondrosarkom ile ilgili herhangi bir kayda rastlanmamış olması nedeniyle bu olgunun klinik ve histopatolojik açıdan değerlendirilmesi ve raporlanması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği'ne 142884 protokol numarasıyla 07/11/2014 tarihinde göğsünün sol tarafında bir şişlik şikayetiyle 6 yaşında, erkek, Kurzhaar cinsi bir av köpeği getirildi. Anemneze göre; yaklaşık olarak 4-5 yıldır gittikçe büyüyen bir kitle olduğu ve apse olabileceği düşünülüp pomad ve antibiyotik önerildiği, hastaya uygulanan tedavi sonuç vermeyince kliniğimize yönlendirildiği söylendi. Hastanın alınan radyografisinde göğüs kafesinin üzerinde yaklaşık 7. ve 12. kostalar arasında 16x10x4 cm ebatlarında bir kitle izlendi. Yine hastanın radyografisi incelendiğinde göğüs kafesinin muhtelif yerlerinde ve şişkinlik bulunan bölgedeki kostalar üzerinde ateşli silah yaralanmasına bağlı saçma taneleri görüldü (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Tümörün radyografik görüntüsü (Saçma taneleri: Sarı oklar, Tümör: Yeşil ok başları)

  Genel anesteziye alınan hastada operasyon bölgesinin traş ve dezenfeksiyonunu yapıldıktan sonra (Şekil 2) deri ve derialtı bağ doku geçilerek kitleye ulaşıldı. Tümör dokusu adeta nar tanelerini andıran kirli beyaz renkte granüler yapıda ve özellikle kitlenin merkezi akışkan bir görünümdeydi (Şekil 3). Kitle total olarak ekstirpe edildikten sonra yoğun kanamanın önüne geçebilmek için bölgeye Surgicel® emilebilir hemostat yerleştirilerek (Şekil 4) deri altı bağ doku ve deri dikişlerle kapatıldı. Alınan kitle histopatolojik incelenme amacıyla patoloji anabilim dalı laboratuvarına gönderildi. Mikroskobik olarak, yüksek derecede hücresellik, nükleer atipi, mitoz gösteren hücreler, kondroid bir stroma ve lakünler icerisinde birden çok çekirdekli büyük pleomorfizm gösteren hücreler izlenmiştir (Şekil 5 ve 6).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Tümörün pre-operatif görüntüsü


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Tümörün kesit yüzünün görünüşü


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Tümörün ekstirpasyonu sonrası hemostazı sağlamak amacıyla Surgicel® emilebilir hemostat'ın yerleştirilmesi


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 5: Bağ doku ile kuşatılan ileri hücresellik gösteren alanlar ve dev tümör hücreleri (H.E x 4)


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 6: Pleomorfik, dev kondrositler (Siyah oklar) ve mitotik figür gösteren hücreler (Kırmızı ok başları) (H.E x10)

  Hasta sahibi köpeğinin yaklaşık 1 ay sonra solunum güçlüğü çekerek öldüğünü, ikamet ettiği bölgenin hastanemize uzak olması nedeniyle nekropsi için hastayı getiremediğini ifade etmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Kliniğimizde şimdiye kadar köpeklerde kondrosarkoma ilişkin bir olguya rastlanılmamış olması; köpeklerde bu tümürün az görüldüğünü gösteren kayıtları doğrulamaktadır2,4,5.

  Brodey ve ark.4 yaptıkları bir çalışmada tümörün kostalar %29, burun boşluğu %26 ve pelvis'ten %14 oranlarında köken aldığını rapor etmişlerdir. Olguda tümör kostalar üzerinde tespit edilmiştir. Bu bulgu, tümörün lokalizasyonu ile ilgili daha önce rapor edilen bilgilerle uyumludur6-9.

  Tümörün 280 g ağırlığa varan büyüklüğü ile kesit yüzünün makroskobik görünümü ve tümörden elde edilen preparatlarda karşılaştığımız füziform, yuvarlak, dörtgen şeklindeki anaplastik hücrelere ek olarak, iyi şekillenmemiş kıkırdak dokusu ve tümör hücrelerinin komşu bağ dokusu demetleri arasında da çoğalma göstermeleri kondrosarkomun bilinen bulgularını kanıtlamaktadır. Kondrosarkomlar yavaş büyüyen metastazları nadir olan tümörlerdir. Bu olguda da kitlenin 4-5 yıl kadar bir sürede yavaş büyüdüğü belirtilmiştir. Kondrosarkomların tanısında büyük yuvarlak ve binükleer pleomorfizm gösteren dev tümör hücrelerinin izlenmesi önemlidir. Nükleer atipi ve mitoz kondromlarda görülmemektedir.

  Sonuç olarak, klinik muayenede göğüs bölgesinin sol tarafında, kostalar üzerinde saptanan tümör kitlesi total olarak ekstirpe edildi. Hastada postoperatif enfeksiyon, kanama vb. yara yeri komplikasyonları izlenmedi. Yapılan histopatolojik muayenede kondrosarkom olduğu anlaşıldı. Operasyondan 1 ay sonra hastanın öldüğü öğrenildi. Hasta sahibinin nekropsi için hayvanını getirememesi ve durumu tarafımıza geç bildirmesi nedeniyle ölüm sebebi netleştirilemedi. Ender görülen bu vaka klinik ve histopatolojik yönden değerlendirilip raporlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Pool RR. Tumors of bone and cartilage. In: Moulton JE. (Editors). Tumors in Domestic Animals. 3rd Edition, Los Angeles: University of California Press, 1990: 157-230.

  2) Brodey RS, Misdorp W, Riser WH, van der Heul RO. Canine skeletal chondrosarcoma: A clinicopathologic study of 35 cases. J Am Vet Med Assoc 1974; 165: 68.

  3) Norton C, Drenen CE, Emms SG. Subtotal scapulectomy as the treatment for scapular tumour in the dog: A report of six case. Aust Vet J 2006: 84: 364-366.

  4) Brodey RS, Sauer RM, Medway W. Canine bone neoplasms. J Am Vet Med Assoc 1963; 143:471-495.

  5) Ling GV, Morgan JP, Pool RR. Primary bone tumors in the dog: A combined clinical, radiographic and histologic approach to early diagnosis. J Am Vet Med Assoc 1974; 165: 55.

  6) Chikata S, Nakamura S, Katayama R, et al. Primary chondrosarcoma in the liver of a dog. Vet Pathol 2006; 43: 1033-1036.

  7) Davis GJ, Holt D. Two chondrosarcomas in the urethra of a German shepherd dog. J Small Anim Pract 2003; 44: 169-171.

  8) Miller JM, Walshaw R, Bourque AC. Primary splenic mesenchymal chondrosarcoma in a dog. Can Vet J 2005; 46: 163-165.

  9) Patnaik AK. Canine extra skeletal osteosarcoma and chondrosarcoma: A clinicopathologic study of 14 cases. Vet Pathol 1990; 27: 46-55.

  10) Serin G, Aydogan A. Chondrosarcoma in the mammary gland of a bitch: A case report. Veterinarni Medicina 2009; 54: 543-546.

  11) Hüdaverdi E, Kıran MM. Veteriner Onkoloji. 3. Baskı, Konya: Damla ofset, 2005.

  12) Milli ÜH, Hazıroğlu R. Veteriner Patoloji. Ankara: Tamer Matbaacılık, 1997.

  13) Moulton JE. Tumors in Domestic Animals. 3rd Edition, Los Angeles: University of California Press, 1990.

  14) Waltman SS, Seguin B, Cooper BJ, Kent M. Clinical out come of non-nasal chondrosarcoma in dogs: Thirty-one cases (1986–2003). Vet Surg 2007; 36: 266-271.

  15) Sylvestre AM, Brash ML, Atilola MAO, Cockshutt JR. A case series of 25 dogs with chondrosarcoma. Vet Comp Orthop Traumatol 1992; 5: 13-17.

  16) Obradovich JE, Straw RC, Powers BE, et al. Canine chondrosarcoma: A clinicopathologic review of 55 cases (1983-1990). Proceedings Veterinary Cancer Society, 10th Annual Meeting, 1992; 29.

  17) Malawer MM, Link MP, Donaldson SS. Sarcomas of the soft tissue and bone. In: De Vita VT, Hellman S, Rosenberg SA. (Editors). Cancer: Principles and Practice of Oncology. 6th edition, Philadelphia: Lippincott, Williams&Wilkins 2001: 1891-1930.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]