[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-101
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kuzu Karaciğerinden Saflaştırılan Sitozolik β-Glukozidaz Aktivitesine Albendazol, Rikobendazol ve Eprinomektinin İnhibisyon Etkileri: in vitro
Hatibe KARA1, Dilek AKŞİT2, Hasan AKŞİT1, Onur YILDIZ1, Kamil SEYREK3, Yusuf TURAN4
1Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
2Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
3Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
4Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balıkesir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kuzu karaciğeri, β-glukozidaz, enzim saflaştırma, antiparaziter ilaç
Özet
Albendazol (ABZ), rikobendazol (RBZ) ve eprinomektin (EPM) sığır, koyun ve keçilerde yaygın olarak kullanılan antiparaziter ilaçlardandır. ABZ karaciğerde okside olarak RBZ aktif metabolite dönüşür. Bu çalışmada, ABZ, RBZ ve EPM'nin karaciğer enzimlerinden sitozolik β-glukozidaz aktivitesine etkileri araştırıldı. Bunun için sitozolik β-glukozidaz kuzu karaciğerinden saflaştırıldı. Saflaştırma işlemi amonyum sülfat çöktürme ve hidrofobik etkileşim kromatografisi yöntemleriyle iki aşmada gerçekleştirildi. İşlemler sonunda enzimin %10.7 verimle 26.7 kat saflaştırıldığı hesaplandı. Saflaştırılan enzim sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE)'de yaklaşık 55 kDa'da tek bant olarak görüntülendi.

ABZ, RBZ ve EPM'in saflaştırılan kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidazına in vitro etkisi p/o-NPG substratları kullanılarak tespit edildi. İlaçların inhibisyon etkisinin belirlenmesi için % aktiviteye karşı ilaç konsantrasyonu grafiği kullanıldı. Her iki substrat kullanılarak yapılan çalışmada ABZ'ün enzim aktivitesini değiştirmediği tespit edildi. EPM'in enzim aktivitesini düşürdüğü ancak etkisinin kuvvetli olmadığı görüldü. RBZ'ün ise enzimi inhibe ettiği belirlendi. Enzim aktivitesini yarıya düşüren RBZ konsantrasyon değerlerinin p/o-NPG substratları için sırasıyla 4.8 ve 5.9 mM olduğu tespit edildi. RBZ'ün hem p-NPG hem de o-NPG substratları varlığında enzimi yarışmalı olarak inhibe ettiği belirlendi ve Ki değerlerinin sırasıyla 3.9x10-5±0.3x10-5 ile 1.5x10-5±0.1x10-5 olduğu hesaplandı.

Bu çalışmada ABZ ve EPM'in kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidazını inhibe etmezken RBZ'ün enzimi inhibe ettiği tespit edildi. Ancak ABZ'ün de in vivo ortamda çok hızlı bir şekilde RBZ'e metabolize olması ABZ'ün de enzim aktivitesini dolaylı olarak olumsuz etkileyeceğini düşündürmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  β-glukozidazlar iki glikon rezidüsü ya da bir karbohidrat ile aglikon rezidüleri arasındaki β-glikozidik bağı hidroliz eden enzimlerdir. β-glukozidazların bakteri, mantar, bitki ve hayvan dokularında yer aldığı ve birçok biyolojik işlevde anahtar rol oynadıkları bilinmektedir1. Bu enzimler Aile 1 ve Aile 3 glikozid hidrolazlar üyeleri arasında sınıflandırılmaktadır2. Memeli dokularında birkaç çeşit β-glukozidaz tanımlanmıştır. Bunlar intestinal laktaz phlorizin hidrolaz (LPH), lizozomal β-glukozidaz (asit β- glukozidaz, glukoserebrosidaz, GBA1), non-lizozomal β-glukozidaz (GBA2) ve sitozolik β-glukozidaz (GBA3)'dır3. LPH (EC.3.2.1.62/108) bağırsak epitel hücrelerindeki mikrovilluslarda bulunur ve bir tür sindirim enzimi fonksiyonu görür. LPH'nin diyetle alınan laktoz ve glukozilseramidi hidrolize ettiği ve eksikliğinde laktoz intoleransı görüldüğü bildirilmiştir4. Memeli hücrelerinde bulunan lizozomal β-glukozidaz (EC 3.2.1.45) eksikliğinde, lizozomal enzim eksikliği hastalıklarından “Gaucher hastalığı” görülmektedir. Lizozomal β-glukozidaz lizozomun membranında yer alır ve glikolipitlerden glukozilseramidi (GlcCer) metabolize eder5,6. Non-lizozomal β-glukozidazlarla ilgili saflaştırma ve identifikasyonlar 1990'larda yapılmasına rağmen mekanizmaları ve fonksiyonları son yıllardaki çalışmalarda ortaya konulmaktadır5,7-9. Non-lizozomal GBA2, endoplazmik retikulum ve golginin sitozolik yüzeyinde lokalizedir. İntegral membran proteini değildir ve hücre membranlarıyla zayıf bağlıdır. İnsanda en çok testis, beyin ve karaciğer dokularında rastlanmıştır. GBA2 eksikliği görülen farelerde, ilgili dokularda GlcCer birikimi görülmüştür10,11. Sitozolik beta glikozidazın karaciğerde ksenobiyotik bileşiklerin detoksifikasyonunda görevli olduğu belirtilmektedir. Vücuda alınan ksenobiyotikler (doğal olarak oluşan glikozitler) bozulmadan bağırsaktan emilir ve karaciğere taşınırsa sitozolik beta-glikozidaz ile etkileşebilir. Bu durumda enzim, bileşiğin glikozit bağlarını koparır ve yüklü hale geçen maddelerin suda çözünürlüğünü arttırarak vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar12. Sitozolik beta-glukozidaz memeli böbrek, karaciğer, dalak, bağırsak ve lenfositlerinde çözünebilir protein olarak bulunmaktadır. Optimum şartının pH 6.5 civarında olduğu belirtilmiştir6. Sitozolik β-glukozidaz, piridoksin 5P-L-glukozid molekülünün piridoksine hidrolizini katalizler ve bu da vitamin B6'nın baskın aktif formudur13. LaMarco ve Glew14 yaptıkları bir çalışmada domuz karaciğer sitozolik β-glukozidazının bir bitki fenolik glukozidi olan L-picein'i hidroliz ettiğini belirtmişlerdir. Daha sonraki çalışmalarda da insanda ve hayvanlarda diyetle alınan diğer bitkisel glikozidler üzerine sitozolik β-glukozidazın hidroliz etkisi gösterilmiştir15. İnsanlarda, diyetle yaygın olarak alınan flavonoidlerin, basit fenolik bileşiklerin ve siyanojenlerin glikozit türevlerine karşı yüksek aktivite göstermesi enzimin ksenobiyotik metabolizmasında önemli bir rolü olduğunu düşündürmektedir6.

  Benzimidazol türevi ilaçlar, düşük konakçı toksisitesi göstermeleri nedeniyle veteriner hekimlikte akciğer nematodu, tenya ve gastro-intestinal nematodlara karşı oldukça sık kullanılan geniş spektrumlu antelmentikler arasındadır. Benzimidazollerin sülfür içeren türevleri (fenbendazol, oksfendazol, albendazol) özellikle akciğer ve gastro-intestinal nematodlara karşı en çok tercih edilen antelmentiklerdir169. Albendazol (ABZ) büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda oral uygulama sonrası flavin ihtiva eden mono-oksijenaz sistemi etkisi ile karaciğerde hızlı bir şekilde okside olur. ABZ'ün aktif metaboliti, albendozol sülfoksid (ABZSO) ya da rikobendazol (RBZ), plazmada anti-paraziter aktivite gösteren bir aktif molekül olarak tespit edilmiştir. RBZ'ün etkisini plazmada dolaşan, pek çok doku ve organda difüzyonunu kolaylaştıran iyonik formu belirler. Avermektinler (ivermektin, abamektin, doramektin, eprinomektin) toprakta yaşayan mikroorganizmalardan Streptomyces avermitilis' in fermentasyon ürünüdürler. Bunlar makrosiklik lakton olarak adlandırılan kimyasal gruba dahildirler. Düşük konsantrasyonlarda dahi nematod ve artropodlara karşı etkilidirler. Eprinomektin (EPM), 16 üyeli avermektin ailesine ait bir makrosiklik laktondur. Nematodlar ve Ostergia ostertagi larvalarına karşı güçlü bir etkiye sahiptir. EPM'nin büyük miktarı safra ve dışkı ile vücuttan atılırken az bir kısmı da idrar ve süt ile vücuttan uzaklaştırılmaktadır17.

  Albendazol ve onun metabolitleri ile avermektinlerin toksik etkilerinin farklı çalışmalarda araştırıldığı görülmektedir18-20. Baliharova ve ark.20'nın yapmış oldukları çalışmada albendazol ve metabolitlerinin sıçan ve koyun karaciğer dokularındaki sitokrom P450 aktivitesine etkileri in vitro olarak tespit edilmiştir. Değişik ilaç gruplarının da memeli enzimleri üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalar literatürde mevcuttur. Adem ve Ciftci21'nin yaptıkları çalışmada, sıçan kalbinden saflaştırılan glukoz 6-fosfat dehidrogenaz, 6-fosfoglukonat dehidrogenaz ve glutatyon redüktaz enzimlerine, furosemid, dopamin ile digoksin ilaçlarının inhbisyon etkileri belirlenmiştir. Ekinci ve ark.22'nın, saflaştırdıkları insan karbonik anhidraz I ve II enzimlerine bazı antibiyotiklerin etkilerini in vitro olarak belirledikleri görülmektedir. Van Gölü inci kefali karaciğer ve eritrositlerinden saflaştırılan glutatyon redüktaz enzimi üzerine bazı antibiyotiklerin etkisinin belirlendiği çalışma da literatürde yerini almaktadır23.

  Anthelmentiklerin de içinde bulunduğu pek çok ilaç, enzimleri inhibe etmeleri ya da indüklemeleri sonucunda karaciğer enzim yapısını değiştirebilmektedirler. Bu çalışma kapsamında, karaciğerde metabolize oldukları bilinen ABZ ve RBZ ile safra yoluyla vücuttan uzaklaştırılan EPM'nin, karaciğer enzimlerinden olan ve bitkisel kökenli glikozidlerin hidrolizinde görevli sitozolik β-glukozidaz aktivitesine in vitro etkileri araştırıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Karaciğer Materyali: Çalışmada kullanılan kuzu karaciğer dokusu, mezbahada kesilen hayvanlardan alındı. Alınan doku örnekleri soğuk zincirde laboratuvara getirildi. Dokular kullanılana kadar küçük parçalar halinde -80 °C'de saklandı.

  Kimyasallar: p-NPG, o-NPG, Sepharose-4B, 1-Naftilamin, L-tirozin, standart sığır serum albümin (BSA), EPM, RBZ, ABZ ve elektroforez kimyasalları Sigma Chemical'dan; sodyum hidroksit, amonyum sülfat, hidroklorik asit, sodyum dihidrojen fosfat, sodyum bikarbonat, sodyum fosfat, potasyum fosfat, kalsiyum klorür Merck firmasından temin edildi.

  Enzim Ekstraksiyonu: Enzim ekstraksiyonunda Bause ve ark. (24)'nın yöntemi kısmen değiştirilerek uygulandı. Kuzu karaciğeri küçük parçalara ayrıldıktan sonra ağırlığının iki katı hacimde 0.25 M sukroz ilave edildi. Örnek buz içerisinde 2 dakika homojenize edildikten sonra 12.000 g'de 30 dk santrifüj edildi. Santrifüj sonrası süpernatant saklandı ve pellet 2 katı kadar 0.25 M sükroz ile çözülerek tekrar 12000 g'de 30dk santrifüj edildi. Süpernatantlar birleştirildi ve 21000 g‘de 90 dk santrifüj edildi. Bu işlem sonrasında pellet 10 mM fosfat tamponu, pH 6.5, ile çözüldü. Elde edilen çözelti 21000 g'de 90 dk santrifüj edildi ve pellet 200 mM fosfat tamponunda çözülerek +4 °C'de 30 dk bekletildi. Ardından 21000 g'de 90 dk santrifüj edildi ve süpernatant birinci ekstrakt olarak saklandı. Pellete 200 mM fosfat tamponu ilave edilerek buzda bir saat bekletildi. Ardından 21000 g'de 90 dk santrifüj edildi ve süpernatant ikinci ekstrakt olarak elde edildi. Her iki ekstrakt birleştirilerek ham ekstrakt olarak kullanıldı.

  Enzim Saflaştırma: Enzim saflaştırma işlemi Kara ve ark.25'nın yöntemine göre iki aşamada yapıldı. Birinci aşamada ham ekstrakta %80 doygunlukta amonyum sülfat çöktürmesi uygulandı ve 15000 rpm'de 30 dk santrüfüj edildikten sonra pellet minimum hacimde çözüldü. İkinci aşamada ise Sinan ve ark.26'nın yöntemine göre, laboratuvarda sentezlenen sepharoz-4B-L-tirozin-1-naftilamin hidrofobik jeli kullanılarak hidrofobik etkileşim kromatografisi yöntemi uygulandı.

  Enzim Aktivitesi ve Protein Miktar Tayini: Kuzu sitozolik β-Glukozidaz enziminin aktivitesi fotometrik olarak tayin edildi. Ürün olarak p-NP açığa çıkaran substrat için p-NP standart eğrisi kullanılırken, o-NP açığa çıkaran substratın aktivitesinin hesaplanmasında ise 420 nm molar ekstinksiyon (Є) katsayısı kullanıldı. Orto-nitrofenolün 420 nm'deki Є değeri 4.55 mM-1 cm-127 olarak alındı. Bir enzim ünitesi 1dakikada 1μmol p-NP/o-NP açığa çıkaran enzim miktarı olarak tanımlanmıştır. Spektrofotometrik ölçümlerde Thermo Scientific well-plate okuyuculu fotometre kullanıldı.

  Kalitatif protein tayini 280 nm'de absorbans ölçümü ile belirlenirken kantitatif protein tayini Lowry ve ark.28'nın yöntemine göre yapıldı.

  SDS Poliakrilamid Jel Elektroforezi: Beta-glukozidaz enziminin hidrofobik etkileşim kromatogafisi ile saflaştırılmasından sonra iki farklı akrilamid konsantrasyonunda; yığma jeli %3, ayırma jeli %10 olacak şekilde, kesikli sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) Laemmli29 tarafından belirtilen yöntemle yapılarak, enzimin saflık derecesi kontrol edildi.

  SDS-PAGE'de belirteç olarak molekül ağırlık standartları; (β-galaktosidaz (116.0 kDa), sığır serum albumin (66.2 kDa), yumurta albumini (45.0 kDa), laktat dehidrogenaz (35.0 kDa), REase Bsp98I (E.coli) (25.0 kDa), β-laktoglobulin (18.4 kDa) ve lizozim (14.4 kDa) içeren standart protein çözeltisi kullanıldı.

  In vitro İnhibisyon Çalışmaları: ABZ, RBZ ve EPM'in enzim aktivitesi üzerindeki in vitro etkisini belirlemek için para-nitrofenol β-D-glukopiranosid (p-NPG) ve orto-nitrofenol β-D-glukopiranosid (o-NPG) substratları kullanıldı. Söz konusu kimyasalların inhibisyon etkisini gösteren IC50 değerinin belirlenmesinde % aktiviteye karşı çizilen ilaç konsantrasyonu grafiği çizildi ve grafik denkleminden IC50 değerleri hesaplandı. Enzimi inhibe ettiği belirlenen ilaçların inhbisyon tipleri Lineweaver–Burk grafikleri çizilerek tespit edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Sitozolik β-glukozidaz, kuzu karaciğerinden, amonyum sülfat tuz çöktürmesi ve hidrofobik etkileşim kromatografisi yöntemleriyle iki aşamada saflaştırıldı. Yapılan işlemler sonunda enzimin %10.7 verimle 26.7 kat saflaştırıldığı hesaplandı ve saflaştırma aşamalarına ait bilgiler Tablo 1'de verildi. Hidrofobik etkileşim kromatografisi aşamasında elüentler 2 mL'lik tüplere alınarak her bir tüpün enzim aktivitesi ile kalitatif protein miktarları belirlendi. Şekil 1'de verilen saflaştırma grafiğinde en yüksek enzim aktivitesinin 57-59. tüplerde olduğu görülmektedir. En yüksek enzim aktivitesi gösteren tüp SDS-PAGE'de yürütüldü ve Şekil 2'de gösterildiği gibi ~55 kDA'da tek bant olarak görüntülendi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidazının saflaştırma tablosu


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidazınının hidrofobik etkileşim kromotografisi ile saflaştırılmasını gösteren grafik.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Hidrofobik etkileşim kromatografisi ile saflaştırılan kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidazının SDS-PAGE jel görüntüsü. 1: Protein belirteç. 2, 3, 4: Yüksek enzim aktivitesi gösteren farklı elüsyon tüpleri

  Saflaştırma sonucunda yüksek enzim aktivitesi gösteren tüpler birleştirilerek saf enzim olarak kullanıldı. Saf kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidazına antiparaziter ilaçların etkileri incelendiğinde, Şekil 3'de gösterilen p-NPG ve o-NPG substratları varlığındaki % Aktivite-İnhibtör konsantrasyonu grafiklerine bakılarak ABZ'ün enzim aktivitesini etkilemediği belirlendi. ABZ'ün metaboliti olan RBZ aktif maddesinin söz konusu enzimi inhibe ettiği, p-NPG ve o-NPG substratları varlığında IC50 değerlerinin sırasıyla 4.8 mM ve 5.9 mM olduğu tespit edildi. RBZ'ün saf enzim üzerine etkisini gösteren % Aktivite-İnhibtör konsantrasyonu grafikleri Şekil 4'de görülmektdir. Avermektin grubu ilaçlardan EPM'in kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidaz enzim aktivitesini düşürdüğü ancak aktiviteyi %50'nin altına düşürecek kadar etki etmediği Şekil 5'de verilen grafiklerde görülmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: ABZ’ün kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidaz aktivitesine etkisi,
  a. p-NPG substratı kullanılarak çizilen % aktivite- ABZ konsantrasyonu grafiği
  b. o-NPG substatı kullanılarak çizilen % aktivite- ABZ konsantrasyonu grafiği


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: RBZ’ün kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidaz aktivitesine etkisi,
  a. p-NPG substratı kullanılarak çizilen % aktivite- RBZ konsantrasyonu grafiği
  b. o-NPG substatı kullanılarak çizilen % aktivite- RBZ konsantrasyonu grafiği


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 5: EPM’in kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidaz aktivitesine etkisi,
  a. p-NPG substratı kullanılarak çizilen % aktivite- EPM konsantrasyonu grafiği
  b. o-NPG substatı kullanılarak çizilen % aktivite- EPM konsantrasyonu grafiği

  Kuzu karaciğerinden saflaştırılan sitozolik β-glukozidaz aktivitesini etkileyen RBZ'ün p-NPG ve o-NPG substratları varlığında enzimi yarışmalı olarak inhibe ettiği Şekil 6'da gösterilmektedir. İnhibitör etkisi gösteren RBZ'ün Ki değerlerinin p-NPG ve o-NPG substratları için sırasıyla 3.9x10-5±0.3x10-5mM ile 1.5x10-5±0.1x10-5 mM olduğu bulundu. Antiparaziter ilaçların p/o-NPG substratları varlığındaki enzim aktivitesine etkileri Tablo 2'de özetlendi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 6: Kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidaz enzimini inhibe eden RBZ’ün farklı substratlarda inhibisyon tiplerini belirten Lineweaver–Burk grafikleri
  a. p-NPG substratı kullanılarak çizilen Lineweaver–Burk grafiği
  b. o-NPG substatı kullanılarak çizilen Lineweaver–Burk grafiği


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: p-NPG ve o-NPG substratları varlığında antiparaziter ilaçların kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidazına inhbisyon etkileri

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Sitozolik β-glukozidazın farklı memeli dokularından iyon değişim kromatografisi ve hidrofobik etkileşim kromatografisi yöntemleri ile saflaştırıldığı görülmektedir30-32. Bu çalışmada da hidrofobik etkileşim kromatografisi kullanılarak enzim 26.7 kat ve %10.7 verimle saflaştırılmıştır. Aynı hidrofobik jel kullanılarak farklı kaynaklardan β-glukozidaz enzimlerinin saflaştırıldığı görülmektedir25,33,34. Şekil 1'de görülen saflaştırma grafiğinde enzimin tuz gradienti bittikten sonra kolondan gelmesi proteinin hidrofobik özellikleri hakkında bilgi sunmaktadır. Farklı memeli dokularından saflaştırılan sitozolik β-glukozidazların 53-55 kDa aralığında olduğu belirtilmiştir3,6,30,35. Çalışmamızda SDS-PAGE ile görüntülenen kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidazın molekül ağırlığı farklı çalışmalarla uyumlu olarak yaklaşık 55 kDa olarak belirlendi.

  ABZ ve RBZ'ün çeşitli hayvan türleri ve insanlardaki teratojenik etkilerini araştıran çalışmalar bulunmaktadır36-39. Gebe koyun ve sıçanlarda yapılan bir çalışmada; yaklaşık 10 mg/kg doz ABZ'ün embriyotoksik ve teratojenik etkiye neden olduğu, bunun da sebebinin ABZ'ün hızlı bir şekilde sülfoksite dönüştürülmesi ve annenin dokularına göre kanda daha yüksek konsantrasyonlarda bulunması olduğu şeklinde açıklanmıştır36. Benzer şekilde Gokbulut ve ark.40'nın eşeklerde yaptıkları çalışmada da yine benzer şekilde ABZ'ün plazmada tespit edilmese de onun sülfoksit ve sülfon metabolitlerinin ağızdan ABZ uygulamasını takiben plazmada ortaya çıktığı belirtilmiştir. ABZ‘ün plazmada tespit edilmese de (insanda tespit edilme sınırı olan 0.02 μg/mL'ın altında41 RBZ ile tedavinin teratojenik etkiyi arttırdığı farklı çalışmalarda ortaya koyulmuştur38,42. İlginç bir şekilde insan kolorektal adenokarsinom hücre soyunda (ASO HT-29) ise ABZ'ün RBZ'e göre 20 kat daha fazla sitotoksik olduğu bulunmuştur39 Carlsson ve ark.18'nın zebra balığında yaptıkları çalışmada da ABZ'ün RBZ'e göre 100 kat daha fazla embriyotoksik etki gösterdiği belirtilmiştir. Albendazolün fare, sıçan, tavşan ve koyunlarda kraniofasial ve kemik kusurlarına neden olduğu gösterilmiş ve yine benzimidazollere maruz kalan zebra balığı embriyolarında da benzer etkiler gözlendiği açıklanmıştır19. Yapmış olduğumuz çalışmada ABZ'ün ilgili enzim aktivitesini hem p-NPG hem de o-NPG substratları varlığında değiştirmediği görülmüştür. Ancak ABZ'ün karaciğerde metabolize olduktan sonra oluşan aktif metaboliti RBZ'ün kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidaz enzim aktivitesini inihibe ettiği ve her iki substrata karşı inhibisyon tipinin yarışmalı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç RBZ'ün teratojenik etkisinin ABZ'e göre daha yüksek olduğunu ortaya koyan sonuçlara benzerlik göstermektedir. RBZ'ün karaciğerde oluştuğu düşünülürse ksenobiyotik metabolizmasında görevli sitozolik β-glukozidazı inhibe etmesi olumsuz olarak değerlendirilebilir.

  Bu çalışma sonucunda, RBZ'ün kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidaz aktivitesini düşürdüğü ve enzimi yarışmalı tipte inhibe ettiği bulunmuştur. ABZ'ün ise enzim aktivitesini değiştirmediği tespit edilse de in vivo ortamda ABZ'ün çok hızlı bir şekilde RBZ'e dönüşmesi ABZ'ün de enzimi dolaylı olarak inhibe edebileceğini düşündürmektedir. Avermektinlerden EPM'in ise saflaştırılmış kuzu karaciğer sitozolik β-glukozidaz aktivitesini düşürdüğü ancak enzim aktivitesinde %50'lik bir kayba sebep olmadığı görülmüştür. Eksojen kaynaklı bitki glikozitlerinin yıkımında ve ksenobiyotik metabolizmasında görevli olan sitozolik β-glukozidazı inhibe eden/edebilecek RBZ ve ABZ'ün kullanımında, ilgili enzim aktivitesi açısından EPM'e göre daha dikkatli olunması gerektiği sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmalarda teratojenik ve embriyotoksik etkilerine dikkat çekilen ABZ ve RBZ'ün, karaciğer enzimleri açısından da araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Özellikle ABZ'ün karaciğerde metabolize olması, ABZ metabolitlerinin karaciğer enzimlerine etkisini akla getirmektedir. Bu çalışmanın benzer çalışmalara örnek olacağı kanaatine varılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Esen A, Blanchard DJ. A Specific β-glucosidase-aggregating factor is responsible for the β-glucosidase null phenotype in maize. Plant Phys 2000; 122: 563-572.

  2) Henrissat B. A classification of glycosyl hydrolases based on amino acid sequence similarities. Biochem J 1991; 280: 309-316.

  3) Graaf MD, Veen ICV, Meulen-Muileman VD, et al. Cloning and characterization of human liver cytosolic β-glycosidase. Biochem J 2001; 910: 907-910.

  4) Naim HY. Molecular and cellular aspects and regulation of intestinal lactase-phlorizin hydrolase. Histol Histopathol 2001; 16: 553-561.

  5) Körschen HG, Yildiz Y, Raju DN, et al. The non-lysosomal β-glucosidase GBA2 is a non-integral membrane-associated protein at the endoplasmic reticulum (ER) and Golgi. J Biol Chem 2013; 288: 3381-3393.

  6) Berrin J-G, McLauchlan WR, Needs P, et al. Functional expression of human liver cytosolic beta-glucosidase in Pichia pastoris. Insights into its role in the metabolism of dietary glucosides. Eur J Biochem 2002; 269: 249-258.

  7) Aureli M, Bassi R, Loberto N, et al. Cell surface associated glycohydrolases in normal and Gaucher disease fibroblasts. J Inherit Metab Dis 2012; 35: 1081-1091.

  8) Raju D, Schonauer S, Hamzeh H, et al. Accumulation of glucosylceramide in the absence of the beta-glucosidase GBA2 alters cytoskeletal dynamics. PLoS Genet 2015; 11: e1005063.

  9) Yildiz Y, Hoffmann P, Vom Dahl S, et al. Functional and genetic characterization of the non-lysosomal glucosylceramidase 2 as a modifier for Gaucher disease. Orphanet J Rare Dis 2013; 8: 151.

  10) Gonzalez-Carmona MA, Sandhoff R, Tacke F, et al. Beta-glucosidase 2 knockout mice with increased glucosylceramide show impaired liver regeneration. Liver Int 2012; 32: 1354-1362.

  11) Yildiz Y, Matern H, Thompson B, et al. Mutation of β -glucosidase 2 causes glycolipid storage disease and impaired male fertility. J Clin Invest 2006; 116: 2860-2869

  12) Hays WS, Wheeler DE, Eghtesad B, Glew RH, Johnston DE. Expression of cytosolic beta-glucosidase in guinea pig liver cells. Hepatology 1998; 28: 156-163.

  13) Esen A. The mammalian cytosolic broad-specifity β-glucosidase. In: Glew RH, Gopalan V, Forsyth GW, Vanderjagt DJ. (Editors). Beta Glucosidases, Biochemistry and Molecular Biology. Washington DC: American Chemical Society, 1993: 83-110.

  14) LaMarco KL, Glew RH. Hydrolysis of a naturally occurring beta-glucoside by a broad-specificity beta-glucosidase from liver. Biochem J 1986; 237: 469-476.

  15) Gopalan V, Jagt DJV, Libell DP, Glews RH. Transglucosylation as a Probe of the Mechanism of Action of Mammalian Cytosolic β-Glucosidase. J Biol Chem 1992; 267: 9629-9638.

  16) Wu Z, Razzak M, Tucker IG, Medlicott NJ. Physicochemical characterization of ricobendazole: I. Solubility, lipophilicity, and ionization characteristics. J Pharm Sci 2005; 94: 983-993.

  17) Kozuh Erzen N, Hodoscek L, Cerkvenik-Flajs V. Analytical procedure for determination of the time profile of eprinomectin excretion in sheep faeces. Anal Bioanal Chem 2007; 387: 1329-1335.

  18) Carlsson G, Patring J, Ullerås E, Oskarsson A. Developmental toxicity of albendazole and its three main metabolites in zebrafish embryos. Reprod Toxicol 2011; 32: 129-137.

  19) Carlsson G, Patring J, Kreuger J, Norrgren L, Oskarsson A. Toxicity of 15 veterinary pharmaceuticals in zebrafish (Danio rerio) embryos. Aquat Toxicol 2013; 126: 30-41.

  20) Baliharová V, Velík J, Fimanová K, et al. Inhibitory effect of albendazole and its metabolites on cytochromes P450 activities in rat and mouflon in vitro. Pharmacol Rep 2005; 57: 97-106.

  21) Adem S, Ciftci M. Purification and characterization of glucose 6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconate dehydrogenase and glutathione reductase from rat heart and inhibition effects of furosemide, digoxin and dopamine on the enzymes activities. J Biochem Mol Toxicol 2016; 30: 295-301.

  22) Ekinci D, Beydemir Ş, Alim Z. Some drugs inhibit in vitro hydratase and esterase activities of human carbonic anhydrase-I and II. Pharmacol Reports 2007; 59: 580-587.

  23) Altun M, Türkoğlu V, Çelik İ. The effect of some antibiotics on glutathione reductase enzyme purified from liver and erythrocyte of Lake Van pearl mullet. Pharm Biol 2015; 53: 1647-1652.

  24) Bause E, Schweden J, Gross A, Orthen B. Purification and characterization of trimming glucosidase I from pig liver. Eur J Biochem 1989; 183: 661-669.

  25) Kara HE, Sinan S, Turan Y. Purification of beta-glucosidase from olive (Olea europaea L.) fruit tissue with specifically designed hydrophobic interaction chromatography and characterization of the purified enzyme. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2011; 879: 1507-1512.

  26) Sinan S, Kockar F, Arslan O. Novel purification strategy for human PON1 and inhibition of the activity by cephalosporin and aminoglikozide derived antibiotics. Biochimie 2006; 88: 565-574.

  27) Hsieh M, Graham TL. Partial purification and characterization of a soybean β-glucosidase with high specific activity towards isoflavone conjugates. Phytochemistry 2001; 58: 995-1005.

  28) Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement wıth the folin phenol reagent. J Biol Chem 1951; 193: 265-275.

  29) Laemmli UK. Cleavage of structural proteins during the assembly of head of bacteriophage-T4. Nature 1970; 227: 680-685.

  30) Hays WS, Jenison S, Yamada T, Pastuszyn A, Glew RH. Primary structure of the cytosolic beta-glucosidase of guinea pig liver. Biochem J 1996; 319: 829-837.

  31) Daniels LB, Coyle PJ, Chiao YB, Glew RH, Labow RS. Purification and characterization of a cytosolic broad specificity beta-glucosidase from human liver. J Biol Chem 1981; 256: 13004-13013.

  32) Berrin JG, Czjzek M, Kroon PA, et al. Substrate (aglycone) specificity of human cytosolic beta-glucosidase. Biochem J 2003; 373: 41-48.

  33) Ašić A, Bešić L, Muhović I, Dogan S, Turan Y. Purification and characterization of β-Glucosidase from Agaricus bisporus (White Button Mushroom). Protein J 2015; 34: 453-461.

  34) Kara HE, Turan Y, Er A, et al. Purification and characterization of β-glucosidase from greater wax moth Galleria mellonella L. (Lepidoptera: pyralidae). Arch Insect Biochem Physiol 2014; 86: 209-219.

  35) Lambert N, Kroon PA, Faulds CB, et al. Purification of cytosolic L-glucosidase from pig liver and its reactivity towards flavonoid glycosides. Biochimica at Biophysica Acta 1999; 1435: 110-116.

  36) Eckardt K, Kaltenhäuser J, Kilb C, Seiler A, Stahlmann R. Relative potency of albendazole and its sulfoxide metabolite in two in vitro tests for developmental toxicity: the rat whole embryo culture and the mouse embryonic stem cell test. Reprod Toxicol 2012; 34: 378-384.

  37) Mattsson A, Ullerås E, Patring J, Oskarsson A. Albendazole causes stage-dependent developmental toxicity and is deactivated by a mammalian metabolization system in a modified zebrafish embryotoxicity test. Reprod Toxicol 2012; 34: 31-42.

  38) Teruel MT, Felipe AE, Solana HD, Sallovitz JM, Lanusse CE. Placental and fetal toxicity of albendazole sulphoxide in Wistar rats. Vet Hum Toxicol 2003; 45: 131-136.

  39) Whittaker SG, Faustman EM. Effects of benzimidazole analogs on cultures of differentiating rodent embryonic cells. Toxicol Appl Pharmacol 1992; 113: 144-151.

  40) Gokbulut C, Akar F, McKellar QA. Plasma disposition and faecal excretion of oxfendazole, fenbendazole and albendazole following oral administration to donkeys. Vet J 2006; 172: 166-172.

  41) Marriner S, Morris D, Dickson B, Bogan J. Pharmacokinetics of albendazole in man. Eur J Clin Pharmacol 1986; 30: 705-708.

  42) Capece BPS, Navarro M, Arcalis T, et al. Albendazole sulphoxide enantiomers in pregnant rats embryo concentrations and developmental toxicity. Vet J 2003; 165: 266-275.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]