[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-141
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Akut Pankreatitin Şiddeti ile Platelet Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
Yasemin KAYA1, Harun DÜĞEROĞLU1, Hamza ÇINAR2
1Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu,TÜRKİYE
2Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ordu, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, Ranson kriterleri, platelet lenfosit oranı
Özet
Amaç: Bu çalışmada sistemik inflamasyon ile ilişkili bir marker olduğu gösterilen platelet lenfosit oranı (PLO) ile akut pankreatitin başvuru anındaki ciddiyetini gösteren Ranson Kriterleri ile arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Son 5 yılda acil polikliniğinde bilier ve non-bilierakut pankreatit tanısı konulan hastalar retrospektif olarak tarandı. Üç yüz biri bilier, yüz on yedisi non-bilier olmak üzere toplam 418 hasta çalışmaya alındı. Hastaların acilde ilk başvuru anında bakılan hemogram ve biyokimyasal parametreleri, yaşları, cinsiyetleri ve yatış süreleri kaydedildi. İlk başvuru anında bakılan Ranson Kriterlerine göre (Bilierpankreatit: yaş>70 yıl, beyaz küre (BK)>18000 K/mm3, glukoz>220 mg/dL, laktat dehidrogenaz (LDH)>400 U/L, aspartat aminotransferaz (AST)>250 U/L Non-bilierpankreatit: yaş>55 yıl, BK>16000 K/mm3, glukoz>200 mg/dL, LDH>350 U/L, AST>250 U/L) skoru <3 ve skoru ≥3 pozitif olanlar olmak üzere 2 gruba ayrıldı.

Bulgular: Akut pankreatit tanısı ile acilde yatış verilen 418 hastanın 370 (%65.4) ü kadındı. Yaş ve yatış süreleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Platelet lenfosit oranı ile başvuru anındaki ranson kriterlerinden AST, LDH ve BK ile arasında pozitif korelasyon tespit edildi (sırasıyla r=0.7, P<0.001; r=0.18 P<0.001; r=0.10 P=0.01). Yapılan Lineer Regresyon analizi sonucunda ürik asit, albumin, nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranının akut pankreatit şiddetini göstermede bağımsız prediktör oldukları bulundu.

Sonuç: Sistemik inflamasyonu gösteren PLO, akut pankreatitin şiddetini belirlemek için basit ve güvenilir bir gösterge olarak kullanılabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Akut pankreatit morbidite ve mortaliteye neden olabilen önemli bir hastalıktır. Yıllık insidansı 100.000’de 13 ile 45 arasında değişmektedir. Genel mortalite oranı %2-5 olmasına karşın ciddi akut pankreatit tanısı alan hastalarda bu oran %10-30 lara çıkmaktadır 1. Akut pankreatitli hastalarda en sık neden olarak %40 oranında safra taşı saptanmaktadır. Alkol ikinci en sık neden olarak vakaların %38’inden sorumludur 2.

  Hastalığın kendi kendini sınırlayan hafif şiddetten, lokal ve sistemik komplikasyonlar ile multiorgan yetmezliği ve pankreatik nekrozun eşlik ettiği, şiddetli akut pankreatite kadar geniş bir klinik seyri mevcuttur 3,4. Mortalite oranları ise akut nekrotizan formda daha yüksektir. Bu nedenle, nekrozun erken tanınması hastalığın şiddetini ve prognozunu belirlemek bakımından oldukça önemlidir. Hastalığın şiddetini belirlemek amacıyla çeşitli skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Bu daha çok, hastanın yoğun bakım veya serviste mi tedavi edileceğine ve acil müdahalenin gerekli olup olmadığına karar vermede yani tedaviyi yönlendirmede yardımcı olmaktadır. Ranson Kriterleri, bu amaçla yaklaşık 30 yıldan fazladır kullanılan bir skorlama sistemidir 4.

  Bilindiği gibi akut pankreatit pankreas bezinin iltihabı olup inflematuar bir süreçtir. Platelet lenfosit oranı (PLO) beyaz küre (BK), sedimentasyon, C- reaktif protein (CRP), nötrofil lenfosit oranı gibi sistemik inflemasyonu gösteren parametrelerden biri olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir 5-9. Ayrıca trombositler, hemostaz ve trombozda belirgin bir rolün ötesinde, inflamatuar reaksiyonları ve bağışıklık tepkilerini desteklemeye ve module etmeye yardım eder. Literatürde PLO ile akut pankreatit arasındaki ilişki sadece gebelerde bakılmış, bununla ilgili başka çalışmaya rastlanılmamıştır 10. PLO, kolay bakılabilen ve kolay değerlendirilebilen bir markerdir.

  Bu çalışmada, PLO ile akut pankreatit şiddetini gösteren başvuru anındaki ransonkriterleri arasında ilişki olup olmadığının araştırması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Ordu Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 2017/164 karar sayısı ile onay alındıktan sonra, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi acil servisine başvuran bilier ve non-bilier akut pankreatit tanısı konularak yatış verilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Üç yüz biri bilier, yüz on yedisi non-bilier olmak üzere toplam 418 hasta çalışmaya alındı. Hastaların acilde ilk başvuru anında bakılan hemogram ve biyokimyasal parametreleri, yaşları, cinsiyetleri ve yatış süreleri kaydedildi. Tüm hastaların başvuru anındaki Ranson Kriterlerine göre aldığı puanlar hesaplandı. Hastalar aldığı puana göre skor<3 olanlar ve skor≥3 olanlar olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Eşlik eden akut ve kronik enfeksiyonu olanlar, romatizmal hastalığı olanlar, akut koroner sendromlar, kronik pankreatitler, akut ve kronik hepatiti olanlar, malignensi tanısı olanlar çalışma dışı bırakıldı.

  Acile başvuru anında bakılan Ranson kriterleri (4,11); Bilier pankreatit: yaş>70yıl, BK>18000 K/mm3, glukoz>220 mg/dL, laktat dehidrogenaz (LDH)>400 U/L, aspartat aminotransferaz (AST)>250 U/L.

  Non-bilierpankreatit: yaş>55yıl, BK>16000 K/mm3, glukoz>200 mg/dL, LDH>350 U/L, AST>250 U/L

  İstatistik: Çalışmada elde edilen veriler değerlendirilirken, istatistiksel analizler için Statistical Package for Social Sciences (SPSS) (Version 20.0, Chicago, Illinois) programı kullanıldı. Verilerin dağılımına Kolmogorov-Smirnov testi ile bakıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, yüzde) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmada Student t-testi, cinsiyet karşılaştırılmasında Fisher Exact Ki Kare testi, bağımsız prediktörleri belirlemek için Lineer Regresyon analizi kullanıldı. Korelasyon testi olarak Pearson Korelasyon testi uygulandı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık P<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Akut pankreatit tanısı ile acilde yatış verilen 418 hastanın 370 (%65.4) ü kadın, 197 (%34.6) sıerkekdi. Hastaların 301 (%72) si bilier, 117 (%28) i nonbilier akut pankreatit idi. Üç yüz doksan dört (%94.25 ) ünde hafif pankreatit, 24 (5.75) ünde şiddetli pankreatit vardı.

  Skoru <3 ve ≥ 3 olan akut pankreatitli hasta grupları karşılaştırıldığında; BK (P<0.001), AST (P<0.001), LDH (P<0.001), glukoz (P<0.001), CRP (P=0.09), ürik asit (ÜA) (P=0.002), potasyum (K) (P=0.005), kan üre nitrojeni (BUN) (P<0.001), kreatinin (P=0.001), HbA1c (P=0.005), nötrofil lenfosit oranı (NLO) (P=0.001), PLO (P=0.002), alkalenfosfataz (ALP) (P=0.02), gama glutamiltransferaz (GGT) (P=0.02), alanin aminotransferaz (ALT) (P<0.001), total bilirubin (P=0.001), direkt bilirubin (P=0.001), skoru ≥ 3 olan akut pankreatitli hasta grubunda daha yüksekti. Albumin (P<0.001) ve Ca (P=0.01) daha düşüktü. Yaş ve yatış süreleri arasında anlamlı bir fark yoktu (Tablo 1). Platelet lenfosit oranı ile Ranson Kriterleri arasında korelasyon bakıldığında; AST, LDH ve BK ile pozitif korelasyon tespit edildi (sırasıyla r=0.17 P<0.001; r=0.18 P<0.001; r=0.10 P=0.01). Yaş ve glukoz arasında korelasyon yoktu (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Skoru <3 ve ≥3 olan akut pankreatitli hasta gruplarının karşılaştırılması


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: PLO’nın Ranson kriterleri ile korelasyonu

  Akut pankreatit şiddetini gösteren bağımsız pretiktörleri bulmak amacıyla yaptığımız Lineer regresyon analizi sonucunda PLO nın bağımsız prediktörlerden biri olduğunu bulduk (Beta [B], -0.001; 95% confidenceinterval [CI], -0.002/0.000; P=0.003) (Tablo 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Akut pankreatitin şiddetinin bağımsız prediktörlerinin lineer regresyon analizi ile değerlendirilmesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu çalışmada ciddi akut pankreatiti olan hasta grubunda PLO nun hastalığın ciddiyetini göstermede bağımsız bir prediktör olduğunu bulduk. Ayrıca Ranson Kriterlerine göre skoru≥3 olan hasta grubunda da BK, AST, LDH, glukoz, ürik asit, kreatinin, NLO, PLO daha yüksek olduğunu gösterdik. Platelet lenfosit oranı ile ranson kriterlerinden AST, LDH ve BK arasında pozitif korelasyon tespit edildi.

  Akut pankreatit, pankreasın ani iltihaplanmasını ifade etmektedir. Pankreas interstisyumunda ve sistemik dolaşımda sindirim enzimleri faaliyete geçmekte bunun sonucu olarak da; pankreas dokusunda otodigesyon, sitokin üretiminde artma, sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) ve çoklu organ yetmezliği meydana gelmektedir (12). Hastalığın şiddetini belirlemek hastanın takibi ve mortaliteyi öngörmek açısından çok önemlidir. Bu konuda 1992 Atlanta sınıflaması, Ranson kriterleri, APACHE II skoru (acute physiology and chronic health examination), BISAP (Bedside index of severity in acute pancreatitis), harmless acute pancreatitis score (HAPS), Imrie’s skor (modifie Glasgow II skorlaması), bilgisayarlı tomografi (BT) şiddet indeksi (Balthazar skoru) gibi çeşitli skorlama sistemleri geliştirilmiştir ama hiçbiri henüz mükemmel ve yeterli değildir 1,3,4,13.

  Ciddi akut pankreatit tanısı alanlarda hastalığın ciddiyetini değerlendirebilmek için bir çok biyokimyasal parametrelerle çalışmalar yapılmıştır. Liu ve ark. 14 42 şiddetli akut pankreatiti olan hastada dolaşımda endotelprogenitör hücre bakmışlar ve kontrol grubuna göre daha yüksek oranda bulmuşlar. Peng ve ark. (15) şiddetli akut pankreatiti olan hastalarda high-densitylipoprotein (HDL) ve apolipoprotein A-I düzeyi bakmışlar ve hastalığın şiddeti ile ters korelasyon gösterdiğini, persistan organ hasarı olan olgularda düşük düzeyde olduğunu bulmuşlardır. Li ve ark. 16 yaptıkları fare deneyi sonucunda vascular endothelial growth factor (VEGF) ün pankreatit patogenezinde ve pankreatitdeki ödem ve kanamada yer oynayabileceğinden bahsetmişler. Serum VEGF seviyesinin pankreatik hasarın ciddiyetini yansıtabiliceğini söylemişlerdir. Sawa ve ark. 17 36 şiddetli akut pankreatiti olan hastada kontrol grubuna göre daha yüksek tissue factor olduğunu bulmuşlardır. Rao ve ark. 18 interleukin (IL)-6, IL-8, IL-10 ve C-reactive proteinin akut pankteatitin şiddeti ile ilişkisini incelemişler ve sonuç olarak bunlardan IL 6’nın 48 saat içindeki akut pankreatitprogresyonunu gösteren en iyi marker olduğunu söylemişlerdir. Gülen ve ark. 13 harmless akut pankreatit skoru, Balthazar sınıflaması, NLO ve red cell distribution width (RDW)’nin nontravmatik akut pankreatitde erken prognozu gösterip göstermediğine bakmışlar ve HAPS, NLO, RDW’ nin efektif bir şekilde prognozu göstermediğini, Balthazar sınıflamasının mortaliteyi değerlendirmede etkili olduğunu belirtmişlerdir.

  Bilindiği gibi akut pankreatit inflamatuvar bir süreçtir ve inflamasyonu gösteren markerlardan olan CRP ile yapılan bir çalışmada >190 mg/dL CRP değerlerinin akut pankreatit şiddetini gösterebileceği belirtilmiştir 19. Yine başka bir çalışmada Sternby ve ark. 20 IL 6 ve CRP nin orta ve şiddetli pankreatit ayrımında kullanılabileceğinden bahsetmişlerdir. Han ve ark. 21 yaptıkları çalışma sonucunda yine inflamasyonu gösteren markırlardan olan NLO’nın Ranson Kriterleri ile pozitif korelasyon gösterdiğini bulmuşlar ve NLO’nın akut pankreatitin şiddetini erkenden predikte ettirebileceğini ileri sürmüşlerdir. Wangve ark. 22’nın hipertrigliserideminin indüklediği akut pankreatitli hastalarda yaptıkları çalışmada NLO nın şiddetli akut pankreatitde orta ve hafif pankreatite göre daha yüksek olduğunu ve multivariate analize görede akut pankreatiti bağımsız olarak predikte ettirdiğini bulmuşlardır. Li ve ark. 23’nın yaptığı retrospektif cohort çalışmasında inflemayonun temel prognostikmarkırları olan nötrofil lenfosit oranı, prognostik nutrisyonel indeks (PNI), RDW ve lenfosit monosit oranının akut pankreatitin şiddeti ve mortalite üzerine prognostikdeğerini incelemişlerdir ve NLO’nın tüm yaşam sürelerinde prognozu gösteren en güçlü markır olduğunu bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda da NLO’ya benzer şeklide, PLO’nun akut pankretatitin ciddiyetini erkenden tahmin etmede kullanılabilecek bir belirteç olduğu gösterilmiştir.

  Son zamanlarda yapılan yayınlarda 5 PLO’nın aynı NLO gibi sistemik inflamasyonu gösteren kan parametrelerinden olduğu gösterilmiştir. Çalışmalarda 7,9,24,25 çeşitli hastalıklarda hastalığın prognozu ve mortalite ile ilişkisine bakılmıştır. Bu çalışmada akut panreatitli hastalarda akut pankreatitin ciddiyetini gösteren Ranson Kriterleri ile PLO arasındaki ilişki incelendi ve Ranson Kriterlerine göre skor ≥3 olan hasta grubunda PLO nın daha yüksek olduğu bulundu. Platelet lenfosit oranı ciddi akut pankreatiti tespit etmede klinik olarak yardımcı bir parametre olarak kullanılabilir ve hastalığın ciddiyetinin erken tespiti ile optimal tedavinin seçimine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

  Kısıtlılıklar: Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları mevcuttur. Şöyle ki; retrospektif dizayn edilmiş olup prospektif çalışmalarla konunun araştırılması gerekmektedir. İkincisi çalışma tek merkezli olup hasta sayısı azdır. Üçüncüsü Ranson Kriterlerinin 48 saat sonra bakılan parametrelerle karşılaştırılması yoktur. Dördüncüsü akut pankreatit şiddetini değerlendirmede kullanılan diğer yöntemlerle ilişkisine bakılmamıştır. Son olarak çalışmaya alınan hasta grubunda mortalite sayısı az olduğu için mortalite ile ilişkisi değerlendirilemedi.

  Bu çalışmada, kolay ve hızlı bakılabilen, non-spesifik inflamatuar belirteç olan PLO'nın, akut pankreatitli hastalarda hastalığın ciddiyetini göstermede bağımsız bir öngördürücü olduğu gösterilmiştir. PLO akut pankreatit şiddetini belirlemede klinisyene yardımcı olacak parametrelerden biri olarak kullanılabilir. Bu bulgunun geniş prospektif çalışmalarla araştırılması gerekmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Yang Z, Dong L, Zhang Y, et al. Prediction of severe acute pancreatitis using a decisiontree model based on the revised atlanta classification of acute pancreatitis. PLoSOne 2015; 10: e0143486.

  2) Raghuwanshi S, Gupta R, Vyas MM, et al. Evaluation of acute pancreatitis and its prognostic correlation with CT severityindex. J ClinDiagnRes2016;10:TC06-11.

  3) Ignatavicius P, Gulla A, Cernauskis K, et al.How severe is moderately severe acute pancreatitis? Clinical validation of revised 2012 Atlanta Classification. World J Gastroenterol 2017; 23: 7785-7790.

  4) Çağın YF, Seçkin Y. Akut Pankreatit şiddetini değerlendirmede kullanılan yöntemler. Güncel gastroenteroloji 2015; 19: 275-282.

  5) Xu ZS, Zhang FP, Zhang Y, et al.Prognostic role of the pre-treatment platelet-lymphocyte ratio in pancreatic cancer: A meta-analysis. Oncotarget 2017; 8: 99003-99012.

  6) Liaw FY, Huang CF, Chen WL, et al. Higher platelet-to-lymphocyte ratio increased the risk of sarcopenia in the community-dwelling older adults. Sci Rep 2017; 7: 16609.

  7) Gao Y, Wang WJ, Zhi Q, et al. Neutrophil/lymphocyte ratio is a more sensitive systemic inflammatory response biomarker than platelet/lymphocyte ratio in the prognosis evaluation of unresectable pancreatic cancer.Oncotarget 2017; 8: 88835-88844.

  8) Zheng J, Cai J, Li H,et al. Neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio as prognostic predictors for hepatocellular carcinoma patients with various treatments: A meta-analysis and systematic review. Cell Physiol Biochem 2017; 44: 967-981.

  9) Wang L,Liang D, Xu X, et al. The prognostic value of neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios for patients with lung cancer. Oncol Lett 2017;14: 6449-6456.

  10) İlhan M, İlhan G, Gök AF, et al. Evaluation of neutrophil-lymphocyteratio, platelet-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width-platelet ratio as early predictor of acute pancreatitis in pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med 2016; 29: 1476-1480.

  11) Pekmezci S. Akut pankreatitte yaklaşımı ve tedavi. Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu 2002; 28: 239-262.

  12) Feng P, He C, Liao G, et al. Early enteral nutrition versus delayed enteral nutrition in acute pancreatitis: A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2017; 96: e8648.

  13) Gülen B, Sonmez E, Yaylaci S, et al. Effect of harmless acute pancreatitis score, red cell distribution width and neutrophil/lymphocyte ratio on the mortality of patients with nontraumatic acute pancreatitis at the emergency department. World J Emerg Med 2015; 6: 29-33.

  14) Liu J, Zou GJ, Yang L, et al. Early prediction of persistent organ failure by circulating endothelial progenitor cells in patients with acute pancreatitis shock. 2017; doi: 10.1097/SHK.0000000000001065.

  15) Peng YS, Chen YC, Tian YC, et al. Serum levels of apolipoprotein A-I andhigh-density lipoprotein can predict organ failure in acute pancreatitis. Crit Care 2015;19: 88.

  16) Li SL, Chen X, Zhang M, et al. Role of vascular endothelial growth factor in rats with severe acute pancreatitis. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2011; 31: 187-189.

  17) Sawa H, Ueda T, Takeyama Y, et al. Elevation of plasma tissue factor levels in patients with severe acute pancreatitis. J Gastroenterol 2006; 41: 575-581.

  18) Rao SA, Kunte AR. Interleukin-6: An earlypredictive marker for severity of acute pancreatitis. Indian J Crit Care Med 2017;21: 424-428.

  19) Stirling AD, Moran NR, Kelly ME, et al. The predictive value of C-reactive protein (CRP) in acute pancreatitis- is interval change in CRP an additional indicator of severity? HPB (Oxford) 2017; 19: 874-880.

  20) Sternby H, Hartman H, Johansen D, et al. IL-6 and CRP aresuperior in early differentiation between mild and non-mild acute pancreatitis. Pancreatology 2017; 17: 550-554.

  21) Han C, Zeng J, Lin R, et al. Theutility of neutrophil to lymphocyte ratio and fluid sequestration as an early predictor of severe acute pancreatitis. Sci Rep 2017; 7: 10704.

  22) Wang Y, Fuentes HE, Attar BM, et al. Evaluation of theprognosticvalue of neutrop hiltolymp hocyteratio in patients with hypertriglyceridemia induced acute pancreatitis. Pancreatology 2017; 17: 893-897.

  23) Li Y, Zhao Y, Feng L, Guo R. Comparison of the prognostic values of inflammation markers in patients with acute pancreatitis: A retrospective cohort study. BMJ Open 2017; 7: e013206.

  24) Dogan M, Algin E, Guven ZT, et al. Neutrophil-lymphocyte ratio,platelet-lymphocyte ratio, neutrophil-platelet score and prognostic nutritional index: Do they have prognostic significance in metastatic pancreas cancer? Curr Med Res Opin 2017; 1-7

  25) Sağlam Aykut D, Civil Arslan F, Özkorumak Karagüzel E, et al. The relation ship between neutrophil-lymphocyte, platelet-lymphocyte ratio and cognitive functions in bipolar disorder. Nord J Psychiatry 2017; 1-5:

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]