[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-141
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Pankreatitin Şiddeti ile Platelet Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
Yasemin KAYA1, Harun DÜĞEROĞLU1, Hamza ÇINAR2
1Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu,TÜRKİYE
2Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ordu, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, Ranson kriterleri, platelet lenfosit oranı

Amaç: Bu çalışmada sistemik inflamasyon ile ilişkili bir marker olduğu gösterilen platelet lenfosit oranı (PLO) ile akut pankreatitin başvuru anındaki ciddiyetini gösteren Ranson Kriterleri ile arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Son 5 yılda acil polikliniğinde bilier ve non-bilierakut pankreatit tanısı konulan hastalar retrospektif olarak tarandı. Üç yüz biri bilier, yüz on yedisi non-bilier olmak üzere toplam 418 hasta çalışmaya alındı. Hastaların acilde ilk başvuru anında bakılan hemogram ve biyokimyasal parametreleri, yaşları, cinsiyetleri ve yatış süreleri kaydedildi. İlk başvuru anında bakılan Ranson Kriterlerine göre (Bilierpankreatit: yaş>70 yıl, beyaz küre (BK)>18000 K/mm3, glukoz>220 mg/dL, laktat dehidrogenaz (LDH)>400 U/L, aspartat aminotransferaz (AST)>250 U/L Non-bilierpankreatit: yaş>55 yıl, BK>16000 K/mm3, glukoz>200 mg/dL, LDH>350 U/L, AST>250 U/L) skoru <3 ve skoru ≥3 pozitif olanlar olmak üzere 2 gruba ayrıldı.

Bulgular: Akut pankreatit tanısı ile acilde yatış verilen 418 hastanın 370 (%65.4) ü kadındı. Yaş ve yatış süreleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Platelet lenfosit oranı ile başvuru anındaki ranson kriterlerinden AST, LDH ve BK ile arasında pozitif korelasyon tespit edildi (sırasıyla r=0.7, P<0.001; r=0.18 P<0.001; r=0.10 P=0.01). Yapılan Lineer Regresyon analizi sonucunda ürik asit, albumin, nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranının akut pankreatit şiddetini göstermede bağımsız prediktör oldukları bulundu.

Sonuç: Sistemik inflamasyonu gösteren PLO, akut pankreatitin şiddetini belirlemek için basit ve güvenilir bir gösterge olarak kullanılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]