[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
DÜZELTME
Giriş
Aşağıda künyesi verilen makalede Ali RİŞVANLI’nın adresi ve Etik kurul adı sehven yanlış verilmiş olup;

Ali RİŞVANLI’nın adresi “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Bişkek, Kırgızistan”

Etik kurul adının “Araştırma ve Yayın Etiği: Bu araştırma Bingöl Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu tarafından 15.02.2022 tarih ve E.54082 sayılı kararı ile onaylanmıştır.” olması gerekmektedir.

Makale
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Başlık : Luteal Kistli Simental Irkı İneklerde Kan Adipokin, Antioksidan ve Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazarlar : Ali RİŞVANLI, Meltem KIZIL, Mehmet Akif KILINÇ, Tarık ŞAFAK, Öznur YILMAZ, Burak Fatih YÜKSEL, İbrahim ŞEKER

Yıl : 2022
Cilt : 36
Sayı : 2
Sayfa Nu : 128-133

In the article given below, the address of Ali RİŞVANLI and the name of the Ethics Committee were inadvertently given;

Address of Ali RİŞVANLI “Kyrgyzstan-Türkiye Manas University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Bishkek, Kyrgyzstan”

The name of the ethics committee is “Research and Publication Ethics: This research was approved by the Bingöl University Experimental Animals Local Ethics Committee with the decision dated 15.02.2022 and numbered E.54082.” must be.

Publication
Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences

Title : Determination of Blood Adipokine, Antioxidant and Biochemical Parameter Levels in Simmental Cows with Luteal Cyst

Authors : Ali RİŞVANLI, Meltem KIZIL, Mehmet Akif KILINÇ, Tarık ŞAFAK, Öznur YILMAZ, Burak Fatih YÜKSEL, İbrahim ŞEKER

Year : 2022
Volume : 36
Issue : 2
Page number : 128-133

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]