[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-042
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Niğde Yöresi Yabani Tavşan (Lepus europaeus Linnaeus, 1758) ve Kınalı Kekliklerinde (Alectoris chukar Gray, 1830) Ektoparazitlerin Yaygınlığı
Bilge KARATEPE1, Bilal DİK2, Mustafa KARATEPE1
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Niğde, TÜRKİYE
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Ana Bilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yabani tavşan, kınalı keklik, kene, bit, pire, Niğde
Özet
Bu çalışma, avlanma sezonu içerisinde, Ekim 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında, Niğde yöresinde avlanan yabani tavşan ve kekliklerde ektoparazitlerin yaygınlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, dokuz yabani tavşan (Lepus europaeus Linnaeus, 1758) ve iki kınalı keklik (Alectoris chukar Gray, 1830) olmak üzere toplam 11 hayvanda yürütülmüştür. İncelenen hayvanlar önce çıplak gözle incelenmiş, daha sonra sentetik pretiroidli bir insektisitle ilaçlanmış ve toplanan ektoparazitler %70 alkol içinde saklanmıştır. Bit ve pire gibi ektoparazitler %10 KOH içinde 24-48 saat saydamlaştırıldıktan ve Kanada balzamı ile lam üzerine yapıştırıldıktan sonra ışık mikroskobunda, keneler ise stereo-mikroskopta incelenerek teşhis edilmiştir. Muayene edilen tavşanların hepsinin çeşitli kene ve pire türleri ile enfeste olduğu belirlenirken, kekliklerin sadece birinde bit türleri saptanmıştır. Bu araştırmada incelenen yabani tavşanlarda 16’sı kene ve 26’sı pire olmak üzere, toplam 42 adet ektoparazit örneği, kınalı kekliklerde ise 10 adet bit örneği toplanmıştır. Tavşanlardan toplanan keneler Haemaphysalis parva (6♀, 9♂, 1N), pireler ise Ctenocephalides felis (4♀, 3♂), Pulex irritans (6♀, 8♂), Caenopsylla laptevi laptevi (3♀, 2♂) olarak teşhis edilmiştir. Kınalı keklikte bulunan bit türleri ise Cuclotogaster heterographus (3♀, 2♂,1N), Goniocotes pusillus (3♀), Goniodes dispar (1♂) olarak teşhis edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada yabani tavşanlarda 16 kene, 26 pire ve kınalı kekliklerde ise 10 bit örneği olmak üzere, toplam 52 adet ektoparazit saptanmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Yabani tavşan (Lepus europaeus, Linnaeus, 1758) ve kınalı keklikler (Alectoris chukar Gray, 1830) doğada yaygın olarak bulunan yaban hayvanlarıdır. Türkiye’de yıllara göre tarihleri belirlenmekle birlikte Ekim-Ocak ayları arasında bulunan av sezonunda avlanmaları yasaldır. Yabani tavşan (L. europaeus), Lagomorpha (Tavşanımsılar) takımının Leporidae (Tavşangiller) ailesinde bulunmaktadır. Kınalı keklik (A. chukar) ise Galliformes (Tavuğumsular) takımının Phasianidae (Sülüngiller) ailesine ait bir türdür. Yabani tavşan, Antarktika hariç bütün kıtalara doğal ya da sonradan götürülerek geniş bir yayılım göstermiş olup, Türkiye'nin her bölgesinde yaygın olarak bulunur. Kınalı keklik ise yurdumuzun kurak ve yarı kurak bölgelerinde 3000 metreye kadar olan yükseltilerin kayalık, taşlık ve bitki örtüsü dağınık olan eğimli yamaçlarında yaşar 1-4.

  Yabani tavşan ve kınalı keklikler önemli bir protein kaynağı olmaları bakımından insan beslenmesinde önem taşımaktadırlar 1,4. Bunun yanında, av hayvanlarının bazı parazitleri insan ve evcil hayvanlara bulaştırabilecekleri ve ekonomik kayıplara da neden olabilecekleri göz ardı edilmemelidir 5-8. Enfekte keneleri taşıyan av hayvanları; Babesia, Rickettsia, Anaplasma ve Arbovirüsler gibi kene kaynaklı patojenlerin yeni bölgelere yayılmasında rol oynayarak insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda tularemi hastalığı çeşitli kene, bit ve pire türleri ile bulaştırılmaktadır 9-14.

  Türkiye’de, av hayvanları üzerinde bulunan ektoparazitler ile ilgili çalışmalar sınırlı olup, bu çalışma, avlanma sezonu içerisinde Niğde yöresinde avlanan yabani tavşan ve kekliklerde ektoparazitlerin yaygınlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu araştırma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı tarafından 08/07/2022 tarih ve 31936052/050.99-2022/09 nolu etik kurulu kararı ile onaylanmıştır.

  Bu çalışma, avlanma sezonu içerisinde, Ekim 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında, Niğde yöresinde avlanan dokuzu yabani tavşan (L. europaeus) ve ikisi kınalı keklik (A. chukar) olmak üzere toplam 11 hayvan üzerinde yürütülmüştür. Protokol numaraları verilen her bir av hayvanı naylon torba içerisine konup etiketlenmiş ve laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvarda torbalar beyaz bir kağıt üzerine silkelenerek çıplak gözle incelenmiş ve ektoparazitler bir büyüteç yardımıyla toplanmış, ayrıca tavşan ve keklikler sentetik pretiroidli bir insektisitle ilaçlanmış ve toplanan ektoparazitler %70 alkol içinde saklanmıştır. Bit ve pire örnekleri %10 KOH içinde 24-48 saat saydamlaştırıldıktan sonra, distile suyla yıkanmış, %70 ve %99 alkol serilerinden geçirildikten sonra Kanada balzamı ile lam üzerine yapıştırılmış ve etüvde, 60ºC’de üç hafta süreyle kurumaya bırakılmıştır 15. Daha sonra Leica 750DM trinoküler ışık mikroskobunda (LeicaDFC295 fotoğraf makinesi ile birlikte), kene örnekleri ise Nikon SMZ745T (Toupcam kamera ile birlikte) stereo mikroskopta incelenmiş, tür teşhisleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir 16-21.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışma sonunda muayene edilen tavşanların hepsinin çeşitli kene ve pire türleri ile enfeste olduğu belirlenirken, kekliklerin sadece birinde bit türleri saptanmıştır. İncelenen 9 tavşanın ikisinde sadece kene enfestasyonu, altısında sadece pire enfestasyonu, birinde de kene ve pirelerin birlikte bulunduğu miks enfestasyon saptanmıştır. Bu araştırmada incelenen yabani tavşanlardan 16’sı kene ve 26’sı pire olmak üzere toplam 42, kınalı kekliklerden ise 10 adet bit örneği toplanmıştır. Tavşanlardan toplanan keneler Hae. parva (6♀, 9♂, 1N) (Şekil 1), pireler ise Ct. felis (4♀, 3♂) (Şekil 2a, b), Ca. laptevi laptevi (3♀, 2♂) (Şekil 2c), P. irritans (6♀, 8♂) (Şekil 2d, e), olarak teşhis edilmiştir. Kınalı keklikte bulunan bit örnekleri ise C. heterographus (3♀, 2♂,1N) (Şekil 2f, g), Goniocotes pusillus (3♀) (Şekil 2h), Goniodes dispar (1♂) (Şekil ) olarak teşhis edilmiştir (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Haemaphysalis parva erkek, ventral (solda), dorsal (sağda), orijinal


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: a-Ctenocephalides felis, dişi, orijinal, b-Ctenocephalides felis, erkek, orijinal, c-Caenopsylla laptevi laptevi, dişi, orijinal, d-Pulex irritans, dişi, orijinal, e- Pulex irritans, erkek, orijinal, f- Cuclotogaster heterographus, dişi, orijinal, g- Cuclotogaster heterographus, erkek, orijinal, h- Goniocotes pusillus, dişi, orijinal, ı- Goniodes dispar, erkek, orijinal


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Niğde yöresinde tavşan ve kınalı kekliklerden toplanan ektoparazitler

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Av hayvanlarında ektoparazitlerin varlığı ile ilgili birçok ülkede ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Aksın ve Aksın 22 Elazığ yöresinde incelediği yabani tavşanlarda Cheyletiella parasitivorax, Rhipicephalus bursa (nimf), Haemaphysalis otophila (nimf), Trombicula autumnalis (larva), Ctenocephalides canis olmak üzere beş tür ektoparazit tespit etmişler ve tavşanlardan 23’ü akar, dördü pire olmak üzere, toplam 27 adet ektoparazit toplamışlardır. Dik ve Uslu 23, Konya’da avcılar tarafından avlanan 40 yabani tavşan üzerinden 33 adet bit toplamışlar ve Haemodipsus lyriocephalus Burmeister, 1839 ile H. setoni Ewing, 1924 türlerini Türkiye’den ilk kez bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar yaptıkları başka bir çalışmalarında 10 Konya yöresinde 54 yaban tavşanının beşini (%11) bitlerle enfeste bulmuş ve enfeste tavşanlardan toplanan 41 bit örneğini H. lyriocephalus ve H. setoni olarak tespit etmiştir. Dik ve Uslu 24 Konya’da yabani bir tavşan üzerinde yaptıkları olgu sunumunda Haemodipsus leporis ve H. lyriocephalus türlerini tespit etmişler ve H. leporis Blagoveshtchensky, 1966 türünü Türkiye’den ve yabani tavşandan ilk kez bildirmişlerdir. Dik ve Uslu 11 2003-2015 yılları arasında inceledikleri 75 yabani tavşan üzerinde 309 ektoparazit bulmuşlar ve bunları H. lyriocephalus, H. setoni, H. leporis, Menacanthus spp., P. irritans, Nosopsyllus fasciatus, C. parasitivorax, Dermanyssus gallinae, Neotrombicula (N.) autumnalis, Ixodes spp. (nimf), Haemaphysalis spp. (nimf), Rhipicephalus spp. (nimf), Dermacentor spp. (nimf) ve Hae. parva olarak teşhis etmişlerdir. Orkun ve Karaer 14 Ankara yöresinde yabani tavşanlarda Hyalomma spp., Hae. parva ve Rh. turanicus türlerini bulduklarını belirtmişler, laboratuvarda gömlek değişimi sağladıkları Hyalomma spp. nimflerinden ise Hy. marginatum, Hy. aegyptium türlerini elde ettiklerini bildirmişlerdir. Orkun ve ark. 25, Türkiye’de yaptıkları geniş kapsamlı bir kene sürveyans çalışmasında, yabani tavşanlarda Hy. marginatum, Hy. excavatum, Hy. aegyptium, Hyalomma spp. Hae. parva ve Rh. turanicus türlerini tespit etmişlerdir. Butler 26 İrlanda’da, yabani tavşanlarda Spilopsyllus cuniculi, Ixodes ricinus ve Haemodipsus ventricosus’a rastlamış, Napoli ve ark. 8 ise İtalya’da, yabani tavşanlarda kenelerden Rhipicephalus pusillus, Rh. turanicus ve Ixodes gibbosus türlerini, pirelerden ise S. cuniculi türünü bulduklarını belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışmada Niğde yöresinde avlanma sezonunda tavşanlarda ektoparazitlerden %38.09’luk prevalans oranı ile en yaygın tür Hae. parva tespit edilmiş, bunu %33.3 ile P. irritans, %16.66 ile Ct. felis ve %11.9 prevalans oranı ile Ca. laptevi laptevi takip etmiştir. Tavşanlarda bu tespit edilen kene ve pirelerin yanında hiçbir bit türüne rastlanmamıştır. Türkiye’de yapılan çalışmalardan Aksın ve Aksın 22 Elazığ yöresinde Hae. otophila’nın yaygınlık oranını %22.22 ve Ct. canis’inkini ise %14.82 olarak bulduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada her ne kadar aynı türler olmasa da aynı cinslerin farklı türleri olarak tespit edilen Hae. parva ve Ct. felis’in yaygınlık oranına yakın gözükmektedir. Benzer şekilde Dik ve Uslu 11 Konya yöresinde yabani tavşanlarda en yaygın kene türü olarak Haemaphysalis türlerini saptadıklarını bunu da yine bu çalışmada olduğu gibi P. irritans’ın takip ettiğini belirtmişlerdir. Orkun ve Karaer 14’in Ankara’da yabani tavşanlarda saptadıkları Hae. parva türü bu çalışmada da benzer şekilde yaygın olarak tespit edilmiştir.

  Al-Barwari ve Saeed 27, Kuzey Irak’ta, Kınalı keliklerde yaptıkları bir çalışmada 11 tür ektoparazit topladıklarını belirtmişler ve bunları Menacanthus cornutus, Columbicola columbae, G. dispar, C. heterographus, Lipeurus caponis, Cimex lectularius, Ct. felis, Dermanyssus gallinae, Ixodes frontalis, Hyalomma asiaticum ve Argas persicus olarak identifiye etmişlerdir. Bunun yanında, araştırıcılar 27 bu parazitlerden C. columbae’nin evcil güvercinlerle kınalı kekliklerin aynı ortamda bulunmasından kaynaklanabileceğini de belirtmişlerdir. İran’da, Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) Ixodes hexagonus 28, Hy. marginatum ve Alveonasus canestrinii türlerine 29 rastlandığı belirtilmiştir. Sadaf ve ark. 30 ise Pakistan’da, kekliklerde (Alectoris chukar) Argas persicus’u tespit etmişlerdir.

  Türkiye’de yabani kekliklerde yapılan çalışmalarda ektoparazitlerin varlığı ortaya konulmuştur. Elazığ yöresinde gerçekleştirilen iki farklı araştırmada G. dispar, G. pusillus ve M. lyali türleri ile C. heterographus, Menopon sp., Dermoglyphus sp. ve Ptiloxenus major türleri saptanmıştır 17,31. Dik 32 Türkiye’deki evcil ve yabani kanatlılarda bulunan çiğneyici bit türleri üzerinde yaptığı çalışmasında Kaya kekliği (Alectoris greaca) üzerinde bit türlerine rastlamadığını belirtmiştir. Girişgin ve ark. 33 Bursa’da yabani kuşlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada, bir kınalı keklik üzerinde C. heterographus ve G. dispar türlerini belirlemişlerdir. Dik ve ark. 34, Türkiye’deki kuşlarda bulunan çiğneyici bitler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, bir kınalı keklik üzerinde G. dispar, G. pusillus ve Cuclotogaster sp. bulduklarını belirtmişlerdir. Orkun ve ark. 25, Türkiye’de kınalı kekliklerde Hyalomma spp. ve Hy. marginatum tespit etmişlerdir. Yapılan bu çalışmada kınalı kekliklerde ektoparazitlerden sadece bit türleri bulunmuş ve bunlar arasında en yaygın tür olarak %60 ile C. heterographus belirlenirken bunu %30 ile G. pusillus takip etmiş, en az rastlanan tür ise %10 ile G. dispar olmuştur. Bu sonuç Aksın 17’ın Elazığ yöresi yabani kekliklerinde %28 yaygınlık oranı ile tespit ettiği G. pusillus sonucuna benzerlik göstermekte ancak G. dispar’ın yaygınlık oranının (%64.80) bu çalışmada bulunandan çok yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Girişgin ve ark. 33’nın da Bursa’da kınalı keklik üzerinden topladıkları 16 bitin 6’sını C. heterographus, 10’unu ise G. dispar olarak belirledikleri görülmektedir. Ayrıca Aksın 31’ın Elazığ yöresinde yabani kekliklerde yaptığı başka bir çalışmada tespit ettiği C. heterographus’un yaygınlık oranı (%46.67) bu çalışmanın sonucundan daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu farklılıkların çalışmanın farklı yörelerde ve farklı hayvan sayıları ile yapılmış olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

  Türkiye’de av hayvanlarında bulunan ektoparazit türleri açısından daha önce yapılan çalışmalar ile bu çalışma karşılaştırıldığında; yabani tavşanlarda Aksın ve Aksın 22’ın aynı cinse ait kene ve pire türleri (Haemaphysalis, Ctenocephalides) belirlediği, yine Dik ve Uslu 11’nun tespit ettiği P. irritans ve Hae. parva sonuçları ile uyumlu olduğu, Orkun ve Karaer 14 ile Orkun ve ark. 25’nın da aynı kene türünü (Hae. parva) belirlediği görülmüş ve bu çalışmanın belirtilen araştırmacıların 11,14,22,25 sonuçları ile benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Bütün bu çalışmalar P. irritans ve Hae. parva’nın tavşanlarda yaygın olarak bulunduklarını göstermektedir. Kekliklerde ise tespit edilen G. dispar, G. pusillus, C. heterographus 17,31,33,34 türlerine bu araştırmada da rastlanmıştır. Bu durum, Türkiye’de yabani tavşan ve kekliklerde tespit edilen bu türlerin yaygın olarak bulunduğunu göstermektedir. Buna karşılık çeşitli araştırmacılar 10,11,14,22-25 tarafından Türkiye’deki tavşanlarda tespit edilen C. parasitivorax, Rh. bursa, Hae. otophila, Ct. canis, S. scabiei, H. lyriocephalus, H. setoni, H. leporis, Menacanthus spp., N. fasciatus, D. gallinae, Neotrombicula (N.) autumnalis, Ixodes, Rhipicephalus ve Dermacentor türleri Hy. marginatum, Hy. excavatum, Hy. aegyptium, Hyalomma spp. ve Rh. turanicus ile kekliklerde çeşitli araştırıcılar 17,25,31 tarafından saptanan M. lyali, Menopon spp., Dermoglyphus spp., P. major, Hyalomma spp.ve Hy. marginatum türleri bu çalışmada tespit edilememiştir. Bu durumun çalışmanın yapıldığı coğrafik bölge ile muayene edilen hayvan sayısındaki farklılıklara bağlı olabileceği düşünülmektedir.

  Artropodlar birçok viral, riketsiyal, bakteriyel ve paraziter hastalığın taşıyıcılığını yaparlar. Bunun yanında, tahriş edici ve ağrılı olabilen kan emmeleri ile birlikte; bitler hayvanlarda anemi, dermatit, alerjik reaksiyon, kıl ve tüy kayıplarına; pireler yangı, kaşıntı, anemi gibi klinik belirtilere neden olurlar. Haemodipsus soyundaki bitler tularemiye, pireler veba ve tularemi başta olmak üzere birçok zoonotik enfeksiyona, keneler ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Q humması, Lyme hastalığı, theileriosis, babesiosis ve anaplasmosis gibi viral, bakteriyel veya paraziter hastalıklara vektörlük yapmalarından dolayı insan ve hayvanlarda ölümlere veya önemli ekonomik kayıplara sebep olurlar 35-38. Bu çalışmada muayene edilen tavşanların hepsinin çeşitli kene ve pire türleri ile enfeste olduğu saptanmış, kınalı keklikte ise sadece bit türleri belirlenmiştir. Tavşanlardan toplanan keneler Hae. parva, pireler ise Ct. felis, P. irritans ve Ca. laptevi laptevi olarak belirlenirken, kınalı keklikte bulunan bit türleri ise C. heterographus, G. pusillus ve G. dispar olarak teşhis edilmiştir. Bunun yanında, bu çalışmanın materyalinin kullanıldığı diğer bir çalışmada, Ca. laptevi laptevi (Insecta: Siphonaptera)’nin Türkiye’deki varlığı ilk defa bildirilmiş ve yeniden tanımlanmıştır 21.

  Sonuç olarak; bu çalışmada yabani tavşanlardan 16’sı kene (Hae. parva), 26’sı pire (Ct. felis, P. irritans, Ca. laptevi laptevi) olmak üzere 42 ektoparazit örneği, kınalı kekliklerden ise 10 adet bit (C. heterographus, G. pusillus, G. dispar) olmak üzere, toplam 52 adet ektoparazit saptanmıştır. Kene, bit ve pire türlerinin hem hayvanlar arasında hem de insanlara taşıyabileceği hastalıklar göz önüne alındığında tavşan ve keklik gibi av hayvanlarında bulunan ektoparazit türlerinin varlığını ve yaygınlığını ortaya koyacak benzer çalışmaların sayısının artırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmaların moleküler yöntemlerle desteklenmesi türler arasındaki filogenetik ilişkilerin araştırılmasına, toplanan ektoparazitlerin taşıyabileceği patojenlerin saptanmasına ve parazit-konak ilişkisinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Turan N. Türkiye’nin Av ve Yaban Hayvanları, 1. Kitap Memeliler. Ankara: Ongun Kardeşler Matbaacılık Sanayii, 1984.

  2) Demirsoy A. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar/ Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler), Cilt III/ Kısım II. Ankara: Meteksan, 1995.

  3) Demirsoy A. Türkiye Omurgalıları: Memeliler, Türkiye Omurgalı Faunasının Sistematik ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Koruma Önlemlerinin Alınması. Ankara: Meteksan, 1996.

  4) Kantarlı, M. Ülkemizdeki kınalı keklik popülasyonlarının biyolojik ve ekolojik değerlendirilmesi. Doğanın Sesi 2018; 1: 12-28.

  5) Stannard LJ, Pietsch LR. Ectoparasites of the Cottontail Rabbit In Lee County, Northern Illinois Biological Notes No. 38, Illinois: Printed by Authority of the State of Illinois Urbana, 1958.

  6) Gortazar C, Acevedo P, Ruiz-Fons F, Vicente J. Disease risks and over abundance of game species. Eur J Wildl Res 2006; 52: 81-87.

  7) Gortazar C, Diez-Delgado I, Barasona JA, et al. The wild side of disease control at the wildlife-livestock-human interface: A review. Front Vet Sci 2014; 1: 27.

  8) Napoli E, Remesar S, Gaglio G, et al. Ectoparasites of wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) in Southern Italy. Vet Parasitol Reg Stud and Reports 2021; 24: 100555.

  9) Koltaş İS. Pireler ve parazitolojik önemi. In: Özcel MA. Daldal N. (Editors). Parazitoloji’de Artropod Hastalıkları ve Vektörler. İzmir: Türkiye Parazitoloji Derneği, 1997: 265-281.

  10) Dik B, Uslu U. Türkiye’de, Konya yöresindeki yaban tavşanlarında (Lepus europaeus L.) bulunan Haemodipsus (Anoplura: Polyplacidae) türlerinin yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg 2008; 32: 146-148.

  11) Dik B, Uslu U. Ectoparasites of hares (Lepus europaeus, Pallas) in Konya province, Turkey. Turk J Vet Anim Sci 2018; 42: 65-72.

  12) Hasle G. Transport of ixodid ticks and tick-borne pathogens by migratory birds. Front Cell Infect Mic 2013; 3: 1-6.

  13) Rizzoli A, Silaghi C, Obiegala A, et al. Ixodes ricinus and its transmitted pathogens in urban and peri-urban areas in Europe: New hazards and relevance for public health. Front Public Health 2014; 2: 1-26.

  14) Orkun Ö, Karaer Z. Molecular characterization of Babesia species in wild animals and their ticks in Turkey. Infect, Genet Evol 2017; 55: 8-13.

  15) Dik B. Türkiye’de yabani kuşlardaki (Aves) bitler (Phthiraptera) üzerine çalışacak araştırıcılara tavsiyeler. Türkiye Parazitol Derg 2014; 38: 248-254.

  16) Beaucournu JC, Launay H. Les puces (Siphonaptera) de France et du Bassin méditerranéen occidental. Paris, France: Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, 1990.

  17) Aksın N. Elazığ yöresi yabani kekliklerde bulunan Mallophaga türleri. Turk J Vet Anim Sci 2003; 27: 559-565.

  18) Dik B, Uslu U. Konya’da Halkalı sülünlerde (Phasianus colchicus) Cuclotogaster heterographus (Mallophaga: Lipeuridae) enfestasyonu. Türkiye Parazitol Derg 2006; 30: 125-127.

  19) Estrada-Peǹa A, Bouattour A, Camicas JL, Walker AR. Ticks of domestic animals in the Mediterranean region: A guide to identification of species. Zaragoza: University of Zaragoza, 2004.

  20) Estrada-Peña A, Mihalka AD, Petney TN. Ticks of Europe and North Africa. A Guide to Species Identification. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2017.

  21) Keskin A, Dik B, Karatepe M, Karatepe B. The Presence of Little-Known Flea Caenopsylla laptevi laptevi (Insecta: Siphonaptera) in Turkey with a Re-Description Outside the Type Locality. T Am Entomol Soc 2020; 146: 258-264.

  22) Aksın N, Aksın NE. Elazığ yöresindeki yabani tavşanlarda ektoparazit türlerinin yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg 2002; 26: 67-70.

  23) Dik B, Uslu U. Haemodipsus Species occurring on hares (Lepus eurapeus, L.): Two new species in Turkish lice fauna. Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 119-122.

  24) Dik B, Uslu U. Haemodipsus leporis Blagoveshtchensky, 1966 (Phthiraptera: Anoplura: Polyplacidae) on a hare (Lepus europaeus, L.). New record for Turkish phthiraptera fauna. Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 260-263.

  25) Orkun Ö, Karaer Z, Çakmak A, Nalbantoğlu S. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in ticks in Turkey: A broad range tick surveillance study Infect Genet Evol 2017; 52: 59-66.

  26) Butler FT. Arthropod and helminth parasites from rabbits Oryctolagus cuniculus in south-west Ireland. Irish Nat J 1994; 24: 392-395.

  27) Al-Barwari S, Saeed I. Parasitosis of the chukar partridge, Alectoris chukar in north Iraq. Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 240-246.

  28) Tavassoli M, Mohamadi E. First report of Ixodes (Pholeoixodes) hexagonus on chukar (Alectores chukar) in Northwest of Iran and it’s public health importance. Persian Journal of Acarology 2015; 4: 205-211.

  29) Hosseini-Chegeni A, Asadib M, Tavakoli M. The record of Alveonasus canestrinii and Hyalomma marginatum (Acari: Ixodoidea) parasitizing partridge, Alectoris chukar (Aves: Phasianidae) in Iran. Int J Acarol 2019; 45: 512-515.

  30) Sadaf T, Javid A, Hussain A, et al. Studies on parasitic prevalence in pet birds from Punjab, Pakistan. Brazilian Journal of Biology 2023, 83: e246229, 1-8.

  31) Aksın N. Chewing Lice and Feather Mites on Wild Partridges. Indian Vet J 2010; 87: 940-941.

  32) Dik B. Türkiye’deki evcil ve yabani kanatlılarda bulunan çiğneyici bit (Phthiraptera) türleri Türkiye Parazitol Derg 2010; 34: 55-60.

  33) Girisgin AO, Dik B, Girisgin O. Chewing lice (Phthiraptera) species of wild birds in northwestern Turkey with a new host record. Int J Parasitol Parasites Wildl 2013; 2: 217-221.

  34) Dik B, Per E, Erciyas Yavuz K, Yamaç E. Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) species found on birds in Turkey, with new records and a new host association. Turk J Zool 2015; 39: 790-798.

  35) Altay K, Aktaş M, Dumanlı N, Şahin ÖF. Keneler ve Kenelerle Taşınan Hastalıklar. In: Uslu U, Altay K. (Editors). Türkiye’de Önemli Arthropodlar ve Vektörlükleri. Ankara: Medisan Yayınevi, 2021: 199-213.

  36) Düzlü Ö, Atelge M, Yıldırım A, İnci A. Bitler (Phthiraptera) ve Vektörlükleri, In: Uslu U, Altay K. (Editors). Türkiye’de Önemli Arthropodlar ve Vektörlükleri. Ankara: Medisan Yayınevi, 2021: 53-66.

  37) Karatepe M, Karatepe B. Pireler (Siphonaptera) ve Parazitolojik Önemleri, In: Uslu U, Altay K. (Editors). Türkiye’de Önemli Arthropodlar ve Vektörlükleri. Ankara: Medisan Yayınevi, 2021: 67-80.

  38) Yaman M, Uslu U, Karaer Z. Artropodolojiye Giriş, In: Uslu U, Altay K. (Editors). Türkiye’de Önemli Arthropodlar ve Vektörlükleri. Ankara: Medisan Yayınevi, 2021: 67-80.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]