[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 293-296
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Elazığ Bölgesinde Mental Retardasyonlu Çocuklarda Sitogenetik İncelemeler
Ülkü ÖZBEY1, Hüseyin YÜCE1, Murat KARA1, Nimet KABAKUŞ2, Halit ELYAS1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Elazığ– TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Frajil X Sendromu, Mental retardasyon, Kromozomal anormallikler, Frajil bölge
Özet
Frajil-X sendromu insanlarda kalıtsal zeka geriliğinin en sık nedenidir. Kalıtsal ve kalıtsal olmayan mental retardasyon (MR) nedenleri dikkate alındığında Down sendromundan sonra ikinci sırada gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, MR ve konuşma güçlüğü bozukluğu olan vakalarda sitogenetik analizlerle diğer kromozomal anormallikler ve FRXS'unun insidansını ortaya koymaktır.

Frajil-X tanısı sitogenetik olarak folattan fakir besiyeri kullanılarak elde edilen lenfosit kültürlerindeki metafaz kromozomları inceleyerek konulmaktadır. Bu çalışmada laboratuvarımıza Frajil-X açısından sitogenetik araştırma için yollanan MR'lu 72 olgu çalışıldı. Olguların hepsinde hem standart yöntemlerle hem de Frajil-X için folattan fakir besiyeri ile elde edilen metafazlarda kromozomlar değerlendirildi. Frajil-X için her olguda en az 100 metafaz değerlendirildi.

72 olgunun büyük bir çoğunluğu Fırat Üniversitesi Tıp Merkezi Nöroloji Anabilim Dalında değerlendirmeden geçmişti. Geliş yakınmaları içinde ilk iki sırayı MR ve konuşma güçlüğü alıyordu. Tüm olgular (72 olgu) içinde sitogenetik olarak 7 olguda (%9.5) Frajil-X tanısı konuldu. Sonuç olarak, Frajil-X sıklığı MR'lu topluluklarda yapılan frajil tarama çalışmaları sonucu ile uygunluk gösterdi. Olguların sitogenetik çalışmaya alınmadan önce iyi bir klinik seçimden geçmelerinin uygun olacağı kanısına varıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Mental bozukluk kavramı, psikolojik stres veya yetersizlikten kaynaklanan ve psikososyal adaptasyonda bozulmaya yol açan bir duruma işaret eder. Davranışsal, psikolojik ve biyolojik disfonksiyon ile kendisini gösterir 1. Kızlara kıyasla erkeklerde daha fazla sayıda mental retardasyonlu (MR) bireylere rastlandığı uzun zamandan beri bilinmektedir 2. Frajil X sendromu (FRXS), gelişim ve öğrenim yetersizliğine neden olan ve sık karşılaşılan kalıtımsal bir bozukluktur 3. İnsanlarda kalıtsal MR'un %30-50'sinin X kromozomu üzerinde bulunan genlerdeki mutasyonlar sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yapısal olarak X kromozomu üzerinde frajil X (FRAX) olarak tanımlanan bölgesinde (Xq 27.3) bir kırık vardır [r4>,5. MR'u olan hastalarda yapılan çalışmalarda, erkek hastaların %5.9, kız hastaların ise %0.3'ünde FRXS tanımlanmıştır. FRXS özellikle erkek hastalarda tanımlanmış olup, erkeklerde MR'un yaygın bir formudur 6,7.

  Karekteristik yüz bulguları vardır. Uzun yüz, geniş alın, belirgin çene, uzun geniş yumuşak kulaklar vardır. Çocuklukta saptanması zor olup yetişkin hastalarda daha belirginleşir. Frajil X sendromlu kızların %50'si normal zekalıdır, ancak öğrenme güçlükleri ve emosyonel problemler olabilir. %50'si ise sınırda veya ağır MR gösterebilir. Hastalık X'e bağlı dominant geçer. Penetransı erkeklerde %80, kızlarda %30 kadardır 8,9. Frajil X'e ilave olarak diğer kromozomal anormallikler MR'a ve gelişim bozukluklarına sebep olabildiğinden sitogenetik analizler indeks vakaların tanımlanmasında ilk adım olmalıdır. Bu çalışmada MR, konuşma güçlüğü, dikkat azalması, hiperaktivite veya davranış bozukluğu olan vakalarda diğer kromozomal anormallikler ve FRXS'unun insidansını belirleyebilmek için sitogenetik analizler yapılarak vakaların klinik özellikleri ve genetik bulguları rapor edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışmada, Elazığ ili ve çevresinden gelen olgular analiz edildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Genetik Laboratuvarına Frajil-X açısından sitogenetik araştırma için yollanan MR'lu 72 olgu çalışıldı. Tanı kromozom incelenmesi için gönderilen olguların lenfositleri RPMI 1640, Irvine Industry, folik asit içermeyen medyumda kültüre edildi. Kromozom slideleri rutin prosedurlere göre hazırlandı 10. Giemsa boya ile boyandıktan sonra X kromozomu üzerinde bant q27'de frajil bölgelerin varlığını ortaya koyabilmek için her bir bireyin 100 metafazı incelendi. Sayısal ve yapısal anormallikler veya kırıklar, International System For Human Cytogenetic Nomenculature (ISCN) 1995'e göre rapor edildi. Metodun frajil bölge göstermedeki uygunluğu kromozomlardaki yapısal frajil bölgeler saptanarak yapıldı. Çalışılan 72 olguların büyük bir çoğunluğu Fırat Üniversitesi Tıp Merkezi Nöroloji Ana Bilim Dalında klinik değerlendirmelerden geçmiş olgulardı. Olguların klinik bulguları değerlendirildiğinde hepsinde olan bulgu MR'du. Geliş yakınmaları içinde ilk 2 sırayı MR ve konuşma güçlüğü alıyordu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya 2003-2006 tarihleri arasında Fırat Tıp Merkezi'ne başvuran olgular incelemeye alındı. Çalışmaya alınan toplam 72 olgudan 23'ü kız (K) 49'u erkek (E)'tir. Olguların yaş ortalaması 11.63 (1.5-18) olarak belirlendi. Frajil (Xq27) pozitif olan hastaların hepsinde ağır MR, konuşma güçlüğü ve bu hastaların önemli bir kısmında davranışsal problemler mevcuttur (Tablo 1). Sitogenetik incelemeler sonucunda, olgularda tespit edilen kromozomal anormallikler tablo 2'de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Fra (Xq27) kromozomuna sahip olguların karekteristik özellikleri.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Olguların sitogenetik sonuçları.

  72 olguda yapılan sitogenetik analiz sonucunda 7 olguda (%9.5) Frajil-X tanısı konuldu. 65 olguda frajil (Xq27.3) negatifdi. Bu olgularda başka kromozomal anormallikler tespit edildi. MR'u olan hastalarda yapılan bu çalışmada, erkek hastaların %6.9'da, kız hastaların ise %2.7'isinde FRXS tespit edildi. Bu bulgular Frajil-X sıklığı MR'lu topluluklarda yapılan frajil tarama çalışmaları sonucu ile uygunluk göstermektedir 6,7. Tablo 2'de görüldüğü gibi başka kromozomal anormalliklerde tespit edildi. 72 olgudan 45'inde (%62.5) MR bulgusu mevcuttu. Bu olguların 27'si E ve 18'i K'dır. MR görülme oranı erkeklerde %3.75 ve kadınlarda ise %2.5'tur. Bu bulgular literatürde bildirilen bulgularla tutarlılık göstermektedir 6,7. Vaka no 36 olan hastanın Frajil (Xq27.3) pozitif karyotipi şekil 1'de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Vaka no 36 olan hastanın Frajil Xq27 pozitif karyotipi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Kromozomal anormallikler MR'nun önemli bir nedenidir. Bu anormalliklerin görülme sıklığı MR'nun şiddetine bağlı olarak artmaktadır 11. FRXS'lu bütün hastalarda frajil bölgeler sitogenetik analizlerle tespit edilebilir. X kromozomu ve otozomal kromozomlar üzerinde, farklı lokalizas-yonlarda birçok folat duyarlı frajil alanlar bulunmaktadır. Bunların bazılarının MR ile ilişkili olmasına karşın bazıları MR'la ilişkili değildir. Moleküler genetik analizlere de ihtiyaç vardır 4,5,12. Günümüzdeki çalışmalarda kromozomal anormalliklerin görülme oranı %11.3'dür. Yapısal anormallikler kız çocuklarına oranla erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. Bu çalışmada da kız çocuklarına oranla erkek çocuklarda yapısal anormalliklerin daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Bun bulgulara dayanarak erkek çocukların yapısal anormalliklere daha fazla yatkınlık gösterdiği sonucuna varılabilir. Konuşabilme yeteneği, zeka, sosyal ve fiziksel gelişim ile ilgili çeşitli problemler karyotipleme için temel klinik sebep olduğu ortaya konmuştur 13. Major bozukluklar; otizm, MR, konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivitedir. MR nedeniyle gönderilen hastalarda kromozomal anormalliklerin insidansı, günümüzdeki çalışmalarda %15 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada genç hastalarda tespit edilen yapısal anormalliklerin görülme oranı %16.6 olarak bulunmuştur. Bu bulgular literatürdeki bulgularla tutarlılık göstermektedir. Anormal kromozoma sahip bireyler arasında en yaygın olarak görülen klinik bulgu MR'dur. Sayısal ve yapısal olmak üzere başlıca iki tip kromozomal anormallik vardır. Sayısal anormallikler poliploidi veya aneuploidilerdir. Yapısal anormalliker; delesyon, duplikasyon, translokasyon, inversiyon, ring kromozom, polimorfizm (satellit, heterokromatin) ve frajil bölgeleri içermektedir. Sayısal anormallikler, klinik özelliklerle çoğunlukla ilişkilidir. Kromozomal etiyolojinin altında yatan nedenler bellidir ama yapısal anormalliklerin klinik presantasyonla ilgisi daha azdır. Günümüzdeki çalışmalarda genç hastalarda yapılan karyotiplemelerde yapısal anormalliklerin sayısal anormalliklere göre daha fazla oranda tespit edildiğini ortaya koymuştur. Yapısal anormalliklerin görülme oranı %7.14, sayısal anormalliklerin görülme oranı ise %5.17'dir. Bu çalışmada yapısal anormalliklerin insidansı %16 olarak tespit edilmiştir. Sayısal anormallikler tespit edilememiştir. Bu durum hasta sayısının azlığından kaynaklanabilir. Belirgin fenotipik özelliklere sahip hastalarda karyotipleme yapılmalıdır Heteromorfizm belirli kromozomların heterokromatik bölgelerinde artış şeklinde olmaktadır. Günümüzdeki çalışmalarda karyotiplemede görülen en yaygın kromozomal anormallik, kromozom 9'un perisentrik inversiyonudur. Kromozom 9'un yapısal düzenlenmelere çok fazla yatkınlık gösterdiği bilinmektedir. Perisentrik inversiyon genel popülasyonda sık olarak görülmektedir. İnsan karyotipinde en yaygın olarak görülen kromozomal anormalliklerden biridir. MR'da, şizofrenide, konjenital malformasyonda ve tekrarlayan düşüklerde tespit edilmiştir. Klinik önemi tam olarak anlaşılamamıştır. Perisentrik inversiyon gibi polimorfizmlerin normal varyantlar olduğu düşünülmektedir 13. Bu çalışmada 2 olguda inversiyon 9 (vaka no: 45 ve 55) tespit edildi. 9. kromozomdaki perisentrik inversiyonu olan kişilerdeki klinik bulgular, fenotipik belirti göstermeyenden ağır MR ve malformasyona kadar değişmektedir. Değerlendirme yapılırken inversiyonun bir kromozomal anomali mi yoksa kromozomun polimorfik varyant mı olduğunu saptamak zordur.

  15q11.2-2q13 bölgesindeki duplikasyonlar; MR, motor koordinasyon problemleri, epilepsi, dikkat eksikliği, iletişim kuramama ve hiperaktivite gibi problemleri olan hastalarda tespit edilmiştir 14. Wassink ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada otizimli hastalarda görülen en yaygın kromozomal anormallikler Frajil X, cinsiyet kromozom anormallikleri ve kromozom 15 ile ilgili anormalliklerdir. Otistik vakalarda bu anormalliklerin sayısı önemlidir. Kromozom 15 ve cinsiyet anormalliklerinin görülmesi ilgi çekici bir durumdur 12. Bu çalışmada; MR, dikkat eksikliği, iletişim kuramama ve hiperaktivite gibi problemler tespit edilen bir olguda kromomozom 15'in robertsonian translokasyonu (vaka no:57) tespit edildi. Bu çalışmada hastaların önemli bir oranında kromozomal anormallikler tespit edilmiştir. Bu durum klinik uygulamada önemlidir. Psikiyatristler böyle anormalliklerin olabilme olasılığını göz önünde bulundurmalı ve genetikçilerle aktif bir şekilde iş birliği içinde olmalıdırlar. Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Kromozomal değişiklikleri içeren hasta oranı azdı. Çünkü konvansiyonel bantlama tekniği kullanılarak metafaz incelemesi yapıldı. Bazı minör anormallikler gözden kaçmış olabilir. Daha fazla çözünürlük, daha küçük anormalliklerin tespitine olanak sağlayabilirdi ve böylelikle daha fazla sayıda kromozomal aberasyon tespit edilebilirdi.

  Klinik olarak FRXS tanısı atlanabileceği için, otistik çocuklara DNA analizini içeren kromozom çalışmaları yapılmalıdır. Hastalığın fiziksel özellikleri yaş ile birlikte belirgin hale gelir. Klinik tanı yeni doğan ve bebeklik çağında güç olabilir. Ancak bazı vakalarda baş çevresi, boy ve ağırlığın bireyin normal kardeşlerine göre daha fazla olduğu bildirilmiştir. Erken çocukluk çağında göz çevresinde şişlik görülebilir. Klinik belirtilerin çoğu bağ dokusu displazisine bağlıdır. Erken aşırı büyüme sendromlarının ayırıcı tanısında FRXS da düşünülmelidir. Bu nedenle, Martin-Bell fenotipi olmazsa bile, MR'lu erkeklerin FRXS yönünde de değerlendirilmesi kabul edilmektedir 15. Etyolojisi bilinmeyen MR ve MR aile hikayesi olan hastalarda FRXS yönelik sitogenetik inceleme gereklidir. Sitogenetik analiz etkilenmiş erkeklerin saptanmasında faydalı bir yöntem olmasına rağmen, DNA-dayalı moleküler analizler hem tam mutasyonlar ve hem de premutasyon taşıyıcıların tanımlanmasına imkan sağlar 4.

  Sonuç olarak bu çalışmada MR, dil bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktif veya gelişme bozukluğu olan çocuklarda genetik etiyolojinin insidansında anlamlı bir artış bulundu. Ciddi dikkat eksiklik problemleri, hiperaktivite ve dil problemleri gibi yaygın davranış problemleri prepubertal çocuklarda Frajil X taramaları için klinik açıdan önemli kriterler olduğu görülmektedir. Frajil X kromozomu için tanı testleri; büyük ve belirgin kulakları ve gelişme bozukluğu özellikle konuşma güçlüğü olan çocuklarda tanı konabilmesi için yararlı olabilir. Daha fazla hasta sayısını içeren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Populasyon arası çalışmalar bazı bozuklukların aydınlatılmasına yardımcı olacaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Harris JC. Mental and behavioral disorders. McMillan JA, DeAngelis CD, Feigin RD, Warshaw JB (editors). Oski's Pediatrics Principles and Practice. 3rd edition, Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins, 1999:790-794.

  2) Schonberg SA, Packman S. X-linked mental retardation. Rudolp AM, Hoffman Julien IE, Rudolp CD (editors). Rudolph's Pediatrics. 20th edition, Stamford. Appleton & Lange, 1996:426-427.

  3) Munir F, Cornish KM, Wilding J. A neuropsychological profile of attention deficits in young males with fragile X syndrome. Neuropsychologia 38. 2000; 1261-1270.

  4) Incorpora G, Sorge G, Sorge A, Pavone L. Epilepsy in fragile X syndrome. Brain and Development. 2002; 24:766-9.

  5) Lombroso J. Fragile X syndrome. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2000; 39(4): 398-399.

  6) Jones KL. Early overgrowth with associated defects. Simith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 5th edition, Philadelphia. W.B Saunders Company, 1997:150-151.

  7) Hall JG. Chromosomal clinical abnormalities. Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (editors). Nelson Textbook of Pediatrics. 16th edition, Philadelphia. W.B Saunders Company, 2000:325-333.

  8) Bolton P, Holland A. Chromosomal abnormalities. In: Rutter M, Taylır E, Hersov L, editors. Child and Adolescent Psychiatry, Modern Approaches. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science, 1994: 152-71

  9) Flint J, Yule W. Behavioral phenotypes. In: Rutter M, Taylor E, Hersov L, editors. Child and Adolescent Psychiatry, Modern Approaches. 3rd ed.Oxford: Blackwell Science, 1994: 666-87.

  10) Demirhan O, Tastemir D, Diler RS, Firat S, Avci A. A cytogenetic study in 120 Turkish children with intellectual disability and characteristics of fragile X syndrome. Yonsei Med J. 2003; 30;44(4):583-92.

  11) Yasseen AA, Al-Musawi TA. Cytogenetics study in severely mentally retarded patients. Saudi Med J. 2001;22(5):444-9.

  12) Wassink TH, Piven J, Patil SR. Chromosomal abnormalities in a clinic sample of individuals with autistic disorder. Psychiatr Genet. 2001;11(2):57-63.

  13) Hong KE, Kim JH, Moon SY, Oh SK. Chromosomal abnormalities in child psychiatric patients. J Korean Med Sci. 1999;14(4):377-85.

  14) Reddy KS. Cytogenetic abnormalities and fragile-X syndrome in Autism Spectrum Disorder. BMC Med Genet. 2005;6:3.

  15) Apak MY. Tıbbi genetik ve genetik hastalıklar. Neyzi O, Ertuğrul T (editörler). Pediatri. 3. baskı, İstanbul. Nobel tıp kitapevleri, 2002;1:133-162.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]