[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 27-33
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
İNSAN VE BAZI EVCİL HAYVAN TÜRLERİNİN SERUM ß+PRE- ß LİPOPROTEİNLERİNİN HEPARİN/MnCl2 PRESİPİTASYON METODU İLE KARŞILAŞTIRMALI İZOLASYONLARI
Tülay İLERİ1, Tayfun GÜLDÜR2
1Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Burdur / TÜRKİYE
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Malatya / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Lipoprotein separasyonu, presipitasyon, agaroz jel elektroforez .
Özet
Lipoproteinler, çeşitli dokular arasında depolanma ve kullanım için yağları ve lipitleri nakleden suda-çözünür komplekslerdir. Lipoproteinlerin koroner arter hastalığı riski ve çeşitli tip dislipoproteinemiler ile olan bağlantısı lipoprotein fraksiyonlarının miktar tayinini gerekli kılmaktadır. ß ve pre- ß lipoproteinlerin izolasyonu için en yaygın olarak kullanılan tekniklerden bir tanesi presipitasyon tekniğidir.Bununla beraber laboratuvarda kullanılan lipoprotein ayırım tekniklerinden hiçbiri hayvan lipoproteinlerinde kullanım için geliştirilmemiştir. Bu lipoprotein ayırım yöntemlerinin mevcut hayvan türlerinin plazmasına uygulanmadan önce muhtemelen modifiye edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Bu nedenle mevcut çalışma, insan ve çeşitli hayvan serumlarındaki ß + pre- ß lipoproteinleri çöktürmek için gerekli heparin/MnCl2 konsantrasyonlarını karşılaştırmak üzere gerçekleştirildi.Bu amaçla, ilk olarak insan serum lipoproteinleri ve daha sonra çeşitli hayvan türlerinin serum ß + pre- ß lipoproteinleri heparin / MnCl2 presipitasyon metodu kullanılarak çöktürüldü. Çöktürülen lipoproteinler agaroz jel elektroforez ile tanımlandı. İnsan serumu için sıkça kullanılan orijinal heparin/MnCl2 çöktürme metodu ile uyumlu olarak 200 IU heparin/MnCl2 çalışmada mevcut hayvan türlerinin (sığır ve tavuk hariç) serum ß + pre- ß lipoproteinlerini tam olarak çöktürdü. Oysa, sığır serumu aynı lipoprotein sınıflarının çöktürülmesi için insan serumunda kullanılandan yaklaşık 2 kat fazla heparin/MnCl2 gerektirirken tavuk serumu insandakinin yarısı konsantrasyonu gerektirdi. Bununla birlikte, heparin/MnCl2 metodu ile presipite edilen lipoproteinlerin tam bir dissosiayonu ve elektroforetik separasyonu elde edilemedi. Bu nedenle, serum ß + pre- ß lipoproteinlerin presipitasyonu için kullanılan polianyon/divalent katyon konsantrasyonlarının insan ve çeşitli hayvan türleri arasında farklılık gösterdiği sonucuna varıldı. Türler arasındaki mevcut farklılıklar, muhtemelen lipoproteinlerin türler arasındaki lipit kompozisyonlarındaki ve yüzey yük yoğunluklarındaki varyasyonlardan kaynaklanmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]