[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-012
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Veteriner Hekimlerin Hayvansal Gıdalardaki Kalıntı Sorununa Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma
Abdullah ÖZEN1, Ahmet ATEŞŞAHİN2, Cafer CANTEKİN3, Ercan SÖZBİR3, Serdar YILDIZ3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi Deontoloji ve Etik Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kalıntı, ilaç kalıntısı, hormon kullanımı, veteriner hekim
Özet
Hayvansal gıdalardaki ilaç kalıntısı sorunu çağımız insanının, üzerinde yoğun olarak tartıştığı konular arasındadır. Özellikle, hayvansal üretimde verimin artırılması ve hastalıklardan korunma ve tedavi amaçlarıyla, kullanımları gün geçtikçe artan veteriner ilaçlarından kaynaklanan kalıntı sorununun, bu tartışmalar içinde önemli yer tuttuğu bilinmektedir. Bu ilaçların kullanımında ise, veteriner hekimlerin belirleyici bir role sahip olduğu açıktır. Bu çalışmada, klinisyen veteriner hekimlerin, çiftlik hayvanlarında ilaç kullanımı konusundaki görüş ve düşüncelerinin ortaya konması amaçlandı.

Bu amaç için “genel karakteristikler”, “hormon kullanımı ve ilaçların arınma süreleri”, “veteriner hekimlerin hormon kullanımı konusunda tutumları” olmak üzere toplam üç bölümden oluşan bir anket tasarlandı. Bu anket 11 ilde 100 klinisyen veteriner hekime, yüz yüze görüşme yoluyla uygulandı. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak frekans, t-testi, varyans analizi testlerine tabi tutuldu.

Sonuç olarak, veteriner hekimlerin yüzde 88'inin hormon kullanımına karşı tutum sergiledikleri, yüzde 83'ünün hormon kullanımını önermedikleri, yüzde dokuzunun ise reçete yazımında mevzuatın gerektirdiği kayıtları tuttuğu sonucuna ulaşıldı. Ayrıca, katılımcıların yüzde 47'si, hayvansal gıdalardaki kalıntı sorununun öncelikli sorumlularının yetiştiriciler olduğunu bildirdi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Hayvansa l kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarında sağaltım ve korunma, hayvansal üretimde yemden yararlanma ve verimin artırılması gibi amaçlarla kullanılan ilaç, hormon, vitamin, mineral ve benzeri maddelerden kaynaklanan kalıntı sorunu, çağımızda, üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir. Kalıntı sorunu, tüketicilerce kolesterol, şişmanlık, gıdalardaki katkı ve koruyucu maddeleri gibi insan sağlığını tehdit edici unsurlardan daha tehlikeli olarak algılanmakta ve tüketici davranışlarını önemli oranda etkilemektedir 1-5.

  Sözü edilen ilaç ve maddelerin üretimi, dağıtım kanalları, satışı, kullanımı ve çiftlikten sofraya ulaşıncaya kadar izlediği yolun her aşamasında etkili olan en önemli meslek grubu ise veteriner hekimlerdir. Bu nedenle, veteriner hekimlerin konumları, giderek daha büyük bir sorun haline gelen kalıntı sorunuyla mücadelede önem arz etmektedir. Çünkü veteriner hekimler, gıda amacıyla yetiştirilen hayvanlarda ilaç kullanırlarken, bir yandan hayvanların sağlığı ve refahıyla ilgili olarak yetiştiriciye; öte yandan bu hayvanlardan elde edilen gıda maddelerinin kalıntı içermeden tüketiciye sunulmasıyla ilgili olarak topluma karşı sorumluluk taşımaktadırlar 3. Ayrıca, sağaltımda kullanılan ilaçların taşıdığı kalıntı risklerini ve bunların insan sağlığı üzerinde doğurabilecekleri sakıncaları bilmek; bunlara ek olarak, hayvan sahipleri ve yetiştiricileri eğitmek ve uyarmak da veteriner hekimlerin sorumlulukları arasındadır 4. Tüm bunlara ek olarak, ilaç uygulanan hayvanların besin üretiminde kullanılması durumunda, bu hayvanları ve üretim süreçlerini, mevzuata uygunluk yönünden izlemek ve kayıt altına almak da veteriner hekimlerin yükümlülüğündedir 6-7.

  Bu çalışmada, klinisyen veteriner hekimlerin, hayvansal gıdalardaki kalıntı sorunu konusundaki bilinç düzeyleri ve sorumluluk algılarının araştırılması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışma Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Niğde, Konya, Isparta, Aydın, İzmir, Tokat ve Sinop olmak üzere 11 ilde faaliyet gösteren 100 çiftlik hayvanı (büyükbaş) kliniğinde, gönüllülük esas alınarak, her klinikten bir veteriner hekim olmak üzere 100 katılımcıya uygulandı.

  Araştırmaya temel oluşturacak verilerin toplanması için üç bölümden oluşan bir anketa tasarlandı. Katılımcılara anketin birinci bölümünde dört soru (cinsiyet, il, mezuniyet yılı, gelir) yöneltilerek genel karakteristiklerinin belirlenmesi amaçlandı.

  İkinci bölüm, hormon kullanımı ve ilaçların arınma sürelerine ilişkin görüşlerin belirlenmesine yönelik sekiz adet kapalı uçlu sorudan oluştu.

  Üçüncü bölüm ise, katılımcıların hormon kullanımı konusundaki tutumlarının belirlenmesi amacıyla geliştirilen sekiz yargılık hormon kulanım setini (HKS) içerdi. Bu set 7-Aşamalı Likert Ölçeği kullanılarak geliştirildi. Katılımcılara, bu sette bulunan her bir yargı için “tamamen kabul”den “tamamen red”de kadar seçenekler sunularak, bu yargılara katılma ya da ret derecelerini işaretlemeleri istendi. Değerlendirme aşamasında, hormon kullanımını destekleyen yargılarda “tamamen kabul” bir puan, “tamamen ret” ise yedi puan alacak şekilde değerlendirildi. Hormon kullanımını desteklemeyen yargılarda ise ölçek tam tersi biçimde değerlendirildi. “Kararsız” seçeneği, her iki tip yargıda da dört puan olarak değerlendirildi 8. Bir katılımcının HKS'yi oluşturan yargılara verdiği yanıtların tamamının ortalaması, o katılımcının hormon kullanımı konusundaki tutumunun değeri olarak kabul edildi. Bu değerin 4≥ olması durumunda, katılımcının hormon kullanımına, karşı bir tutum sergilediği; 4< olması durumunda ise hormon kullanımını destekleyen bir tavır sergilediği kabul edildi.

  Anket Aralık 2005 ve Mart 2006 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yoluyla uygulandı.

  Tüm istatistiksel analizler için bilgisayar paket programı kullanıldı (Windows için SPSS 11.0). Katılımcı sayısı istatistiki açıdan düşük (<3) olan illerden Isparta ve Sinop, coğrafi yakınlıklar dikkate alınarak sırasıyla Konya ve Tokat illeriyle birleştirilip, il grubu sayısı dokuza indirildi. Her katılımcı için, HKS'ye yaptıkları puanlandırma esas alınarak bir ortalama değer elde edildi. Demografik analizler için frekans uygulandı. Cinsiyet grupları karşılaştırmalarında “t” testi; gelir düzeyi, il ve mezuniyet yılı değişkeni yönünden karşılaştırmalarda varyans analizi uygulandı. P değerinin anlamlılık sınırı <0.05 olarak kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Genel karakteristikler
  Katılımcıların kliniklerinin bulunduğu il, cinsiyet, mezuniyet yılı ve gelir düzeyleri açısından genel karakteristiklerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 1'de sunulmuştur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Katılımcıların genel karakteristikleri ve HKS'ye göre puanları

  Hormon kullanımı konusundaki görüşler:
  HKS'ye verilen cevaplardan hareketle, katılımcıların yüzde 88'inin, 4³ puan aldıkları; yani genel olarak hormon kullanımına karşı oldukları; yüzde 12'lik bölümün ise hormon kullanımını destekledikleri gözlendi. İl, cinsiyet, mezuniyet yılı ve gelir düzeyi açısından yapılan analizlerde, katılımcıların tutumları arasında bir farklılık bulunamadı (p>0.05).

  Türkiye'deki hayvancılık işletmelerinde, hormon kullanımının yaygınlığı

  Hayvancılıkla uğraşan müşterilere hormon kullanımını öneriliyor mu?

  Herhangi bir hormon preparatı kullanırken kayıt tutuluyor mu?

  Reçete yazılırken “Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri Genelgesi” hükümleri gereği “Veteriner Hekimin İlaç Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgesi” kullanılıyor mu?

  Hayvansal kökenli gıdalardaki kalıntı sorunun öncelikli sorumluları

  Katılımcıların ilaçların arınma sürelerine ilişkin görüşleri Tablo 2' de verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Katılımcıların ilaçların arınma sürelerine ilişkin görüşleri

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu çalışma, herhangi bir kurum tarafından desteklenmemiş olup araştırıcıların öz kaynaklarıyla yürütülmüştür. Dolayısıyla, araştırmanın yürütüldüğü illerin sayısı ve coğrafi dağılımı, Türkiye genelini yansıtacak bir oranda tutulamamıştır. Bu durum, araştırmanın sınırlılıkları arasında kabul edilmelidir. Buna bağlı olarak, bağımsız değişken katmanları içerisinde orantılı bir örneklem seçimi yapılamamıştır. Çalışma, coğrafi olarak sadece 11 ilde yürütülmüş; cinsiyet dağılımı açısından ise bayan katılımcıların oranı sadece yüzde 2 olmuştur. Bu durumun, genelde, araştırmanın temsil gücünü zayıflattığı; özelde cinsiyet dağılım açısından erkeklerin lehinde; coğrafi dağılım açısından ise araştırmanın uygulandığı iller lehinde sonuçlar ortaya konmasına neden olduğu söylenebilir. Tüm bunlara rağmen, ulaşılan sonuçların, veteriner hekimlerin ilaç/hormon kullanımı ve kalıntı sorununa ilişkin tutum ve yaklaşımları hakkında fikir vereceği ve yapılacak yeni çalışmalara veri sağlayacağı ileri sürülebilir.

  Katılımcıların, Türkiye'deki hayvancılık işletmelerinde besi performansını artırmak amacıyla hormon kullanımının yaygınlığı konusundaki görüşlerine bakıldığında, çok yaygın (%13), yaygın (%21) ve az kullanılıyor (%32) şeklinde yanıt verenlerin, yani işletmelerde farklı yaygınlıkta da olsa hormon kullanıldığını düşünen katılımcıların toplam oranının % 66'yı bulduğu gözlenmiştir. Gıda değeri olan hayvanlarda yemden yararlanmanın arttırılması veya kilo artışının sağlanması amacıyla birçok hormonun yasaklanmış olmasına rağmen 9, sonuçların bu boyutlara ulaşmış olmasının, veteriner ilaç sektöründeki denetimsizlikten kaynaklandığı ileri sürülebilir.

  Hormon kullanımı konusundaki tutum analizleri, hormon kullanımın desteklemeyen katılımcı oranının yüzde 88 olduğunu göstermiştir. Yine, yetiştiricilere, hormon kullanımını önermediklerini bildiren katılımcıların oranı yüzde 83 olmuştur. Bu sonuçların birbirini destekler nitelikte bir görünüm verdiği düşünülebilirse de, “Herhangi bir hormon preparatı kullanırken kayıt tutuyor musunuz?” şeklindeki soruya “hormon preparatı kullanmıyor ve önermiyorum” şeklinde yanıt verenlerin oranının yüzde 36 olması –ki bu veriler hormon kullanan veteriner hekimlerin oranının yüzde 64 olduğunu göstermektedir-, verilen yanıtlar arasındaki tutarlılığın tartışılır olduğuna işaret olarak kabul edilebilir. Katılımcıların, çelişki olarak tanımlanabilecek bu yaklaşımlarının ise, genelde toplumun özelde ise tüketicilerin, hormon kullanımı konusundaki tepkisel tutumundan kaynaklandığı ileri sürülebilir.

  Türk gıda mevzuatı çerçevesinde, veteriner hekimler reçete yazarken “Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri Genelgesi” hükümleri gereği “Veteriner Hekimin İlaç Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgesi” düzenlemekle yükümlüdürler 7. Veteriner hekimlerin kalıntı sorununa ilişkin sorumluluklarının tartışıldığı bir çalışmada da 10, uygulamalara ilişkin gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasının, veteriner hekimlerin mesleki duyarlılıklarını göstermek anlamına geleceği bildirilmiştir. Oysa sözü edilen teslim belgesini düzenlediğini bildiren katılımcıların oranı sadece yüzde 9 olmuştur. Bu sonuçların, ilaç kullanımı konusundaki bilimsel ihmallerin, mevzuat ihlallerinin ve denetim süreçlerindeki aksaklıkların boyutunu göstermesi açısından düşündürücü olduğu söylenebilir. Benzer şekilde, bu belgeyle ilgili bilgi sahibi olmadığını bildiren katılımcıların oranı ise yüzde 59'dur. Bu oran ise, katılımcıların ilaç kalıntılarına ilişkin mevzuat konusundaki bilgisizliğine kanıt olarak kabul edilebilir. Öte yandan katılımcıların yarıya yakınının, veteriner hekimlerin ilaçların arınma süreleriyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadıkları, dörtte üçlük kısmının ise veteriner hekimlerin ilaçların arınma süreleri konusunda yeterince dikkatli olmadıkları yönünde görüş bildirmiş olmaları, veteriner hekimliğinde etiket dışı ilaç uygulamalarının yaygınlığını gösteren bir işaret olarak kabul edilebilir. Her ne kadar, konuya ilişkin olarak yapılmış bir çalışmada 1 etiket dışı ilaç kullanımının, hayvansal kökenli gıdalardaki kalıntı sorununda etkisinin diğer etkenlere oranla daha düşük olduğu bildirilse de, sonuçta, kalıntı sorununun etiket dışı kullanımdan kaynaklanan kısmının öncelikli sorumlularının veteriner hekimler olduğu söylenebilir.

  Dresser ve Wilcke tarafından yürütülen çalışmada 1, kalıntı sorununda yetiştiricilerin katkısının, veteriner hekimlerin işe karışmadıkları durumlarda yüzde 81.3; ilaç satış ve temininin veteriner hekim tarafından, uygulamanın yetiştirici tarafından yapıldığı durumlarda ise yüzde 63 olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmada ise “Hayvansal gıdalardaki kalıntı sorununun öncelikli sorumluları kimlerdir?” şeklindeki soruya verilen yanıtlardan, katılımcıların yarıya yakınının, öncelikli sorumluların yetiştiriciler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçların Dresser ve Wilcke'nin 1 sonuçlarıyla paralellik gösterdiği söylenebilir. Öte yandan, yetiştiricilerin ilaçların arınma süreleri konusunda yeterince bilgilendirilmediğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 82 ve yeterince uyarılmadığını düşünen katılımcıların oranı ise yüzde 56 olmuştur. Bu sonuçların ise, yetiştiricilerin sorumlulukları yanında, ilaç ve hormon dağıtım ve satış kanallarında yaşanan sorunlardan beslendiği 11,12; özellikle de “elden satış” denilen yolun yetiştirici eğitimi süreçlerinde aksaklıklar yaşanmasını tetiklediği düşünülebilir.

  Sonuç olarak, insan sağlığı açısından yaşamsal önem taşıyan, hayvansal gıdalardaki kalıntı konusunda önemli sorunlar olduğu; bu sorunla ilgili olarak bugün bulunulan noktaya gelinmesinde ise öncelikle yetiştirici ve veteriner hekim kaynaklı faktörlerin etkili olduğu ileri sürülebilir.

  a: Anket formu yazarlardan temin edilebilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Van Dresser WR, Wilcke JR. Drug residues in food animals. JAVMA 1989; 194: 1700-1710.

  2) Guest GB, Paige JC. The magnitude of the tissue residue problem with regard to consumer needs. JAVMA 1991; 198: 805-808.

  3) Sundlof SF, Craigmill AL, Riviere E. Use of the food animal residue avoidance databank. JAVMA 1991; 198 : 816-824.

  4) Kaya S, Pirinçci İ, Ünsal İA, ve ark. Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. 2. Baskı, Ankara: Medisan Yayınevi, 2000.

  5) Kaya S. Gıdalarda veteriner hekimliği ilaçları ile ilgili kalıntı sorunu. İçinde: Yarsan E. (Editör). Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Kongre Kitabı. Ankara: Medisan Yayınevi, 2005.

  6) Anonim. Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik, 10.01.2005 tarih ve 25795 sayılı Resmi Gazete, 2005.

  7) Anonim. Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Genelge No: 2005/74, 2005.

  8) Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları, 2002.

  9) Anonim. Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Genelge No: 2003/18, 2003.

  10) Riviere JE. Pharmacologic principles of residue avoidance for veterinary practitioners. JAVMA 1991; 198: 809-816.

  11) Özen A, Özen R, Yüksel E, Yaşar A, Yerlikaya H. Veteriner hekimliği kliniklerinin ticari performansı üzerine etkili bazı faktörler II. İlâç satışı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 19 : 123-131.

  12) Özen A. Dimyat'taki pirinç evdeki bulgur. İçinde: Yarsan E. (Editör). Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Kongre Kitabı. Ankara: Medisan Yayınevi, 2005.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]