[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-169
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Elazığ Yöresindeki Koyunlarda Saptanan Pestivirus Enfeksiyonu
Mustafa İSSİ1, Yusuf GÜL1, Metin GÜRÇAY2, Taşkın GÖK1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, pestivirus, abort, bovin viral diyare virus
Özet
Bu çalışma, Elazığ yöresinde Akkaraman ırkı koyunlarda saptanan pestivirus enfeksiyonlarının bildirilmesi ve hastalığın ekonomik öneminin vurgulanması amacıyla yapılmıştır.

Çalışma materyalini, Ocak ve Şubat 2012 tarihleri arasında Elazığ ilinde abort olaylarının görüldüğü toplam 4272 Akkaraman ırkı koyunun bulunduğu 8 ayrı sürü oluşturmuştur. Bovin viral diyare virus (BVDV) antikor ve antijenlerinin aranması için atık yapan sürülerdeki koyunların yaklaşık olarak %5’inden olmak üzere toplamda 219 koyundan ve 20 fötüsten kan ve doku örnekleri alınarak Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderilmiştir. Atık yapan koyunlarda BVDV antikorlarının aranması BVDV total antikor ELİSA ve atık fötüslerde BVDV antijenlerinin varlığı BVDV antijen ELİSA kitleri ile araştırılmıştır. Kan örneklerinin %65.75’inde (144/219) BVDV antikoru, fötüslerin ise %55’inde (11/20) BVDV antijeni tespit edilmiştir. Çalışmaya alınan sürülerdeki koyunlardan %4.9’unda (210/4272) yavru atma gözlenirken %4.5’inin (204/4272) kısır kaldığı, %5.0’ında (215/4272) gelişme geriliği, %0.4’ünde anomali (19/4272) ve %3.2’sinde ölüm (137/4272) olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışma ile Elazığ yöresinde abort yapan koyunlarda önemli ekonomik kayıplara neden olan pestivirus enfeksiyonunun varlığı belirlenerek, koyunlardaki abort olaylarında bu enfeksiyonun da düşünülmesi ve koruyucu önlemlerin alınmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Koyun yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkileyen ve önemli ekonomik kayıplara sebep olan faktörlerin başında abort ve yavru ölümleri gelmektedir. Abortların enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan birçok nedeni olmasına rağmen klinik tanı ve tedavilerinin güç olması nedeniyle viral abort olaylarının ayrı bir önemi vardır. Viral nedenler içerisinde pestivirus enfeksiyonları, mavidil, akabane hastalığı, sıçrama hastalığı yanında şap, koyun çiçeği ve rift vadisi humması önem arz etmektedir1,2. Sığır, koyun ve domuz popülasyonlarında enfeksiyon meydana getiren pestivirusların tüm dünyada ekonomik kayıplara neden olduğu bilinmektedir1,3.

  Flaviviridae familyasının pestivirus genusu sığırlardaki bovine viral diarrhea virus (BVDV 1 ve 2), koyun ve keçilerdeki border disease virus (BDV), domuzlardaki classical swine fever virus (CSFV) ve yabani ruminantlarda saptanan diğer pestivirus türlerini kapsar1,4,5. Bunlardan BVDV ve BDV “ruminant pestivirusları” olarak adlandırılmaktadır6.

  Sığırların BVDV’si koyunlardan izole edilen BDV ile antijenik yakınlığa sahiptir1,7. Deneysel ve saha çalışmaları ile BDV’nin sığırlarda ve de sığırların BVDV’sinin koyunlarda benzer klinik ve patolojik tablolar ile karakterize enfeksiyon oluşturduğu ortaya konmuştur8,9.

  BDV ile transplasental enfeksiyonlar gebe koyunlarda embriyonik ölümlere, abortlara, erken doğumlara, nörolojik bozukluk, immunolojik olarak baskılanmış ya da klinik olarak sağlıklı kuzuların doğmasına neden olabilir1. Bu nedenle koyunlarda transplasental enfeksiyona neden olabilen viral etkenler arasında yer alan pestivirusların varlığının belirlenmesi önemlidir1,2.

  Sağaltımın ve etkili bir aşılamasının mümkün olmadığı bildirilen pestivirus enfeksiyonlarından korunmak için hasta ve ölü kuzuların imha edilmesi, yavru atan ve anomalili kuzu doğuran koyunların kesime sevk edilmesi tavsiye edilmektedir1.

  Bu çalışma, Elazığ yöresinde abort yapan koyunlarda saptanan pestivirus enfeksiyonlarının bildirilmesi ve hastalığın ekonomik öneminin vurgulanması amacıyla yapılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışma materyalini, Ocak ve Şubat 2012 tarihleri arasında Elazığ ilinde abort olaylarının görüldüğü 4272 Akkaraman ırkı koyunun bulunduğu 8 ayrı sürü oluşturdu. BVDV antikor ve antijenlerinin aranması için atık yapan sürülerdeki koyunların yaklaşık olarak %5’inden olmak üzere toplamda 219 koyundan ve 20 fötüsten kan ve doku örnekleri alınarak Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderildi.

  Atık yapan koyunlarda BVDV antikorlarının aranması için v. jugularis’den kan alınarak 3000 xg de 10 dakika santrifuj edildi. Üstte kalan serum steril tüplere aktarıldı ve kullanılıncaya kadar –20 oC’de muhafaza edildi. Kan serumlarında antikorların varlığı ticari BVDV total antikor (Ab) ELISA test kiti (IDEXX Laboratories Westbrook, Maine 04092, USA) ile araştırıldı.

  Ayrıca koyun atık numunelerinde BVDV antijeninin aranması amacıyla atık fötüslerin beyin, akciğer ve karaciğerlerinden alınan doku parçaları 2 mL PBS dilüent ile (1/10) karıştırıldı. MagNa Lyser (Roche, Mannheim, Germany)’da boncuklu tüplerde 3000 xg 3 dakika homojenize edildi. Homojenat eppendorf tüplerde 3000 xg 10 dakika santrifuj edildi. Alttaki katı maddeler ve boncuklar uzaklaştırıldı. Üstte kalan süpernatant inokulum olarak kullanılıncaya kadar –80 oC de saklandı. İnokulumlarda antijenin varlığı ticari BVDV antijen (Ag) ELİSA (BVDV Ag Serum Plus HerdChek IDEXX Laboratories Westbrook, Maine 04092 USA) kiti ile araştırıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Klinik olarak gözetim altında tutulan sürülerden alınan kan ve fötüs örnekleri ile laboratuvar test sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Pestivirus enfeksiyonu tespit edilen olguların bulunduğu koyun sürülerindeki toplam koyun sayısı, abort yapan ve kısır koyun sayıları ile anomalili veya cılız yavru doğumları ve ölen kuzu sayıları Tablo 2’de topluca gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Klinik olarak gözetim altında tutulan sürülerden alınan kan ve fötüs örnekleri ile laboratuvar test sonuçları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Pesitvirüs enfeksiyonu tespit edilen olguların bulunduğu koyun sürülerindeki koyun sayıları ile abort veya anomalili ve cılız yavru doğumları ve ölen kuzu sayısı

  Sürülerde doğuma yaklaşık bir hafta ile 40 gün kala abort olaylarının görüldüğü, kısır kalan koyunların bir kısmının sonbaharda çiftleşmeden hemen sonra fark edilmesine rağmen bir kısmının doğum sezonunda fark edildiği, doğan kuzulardan bir kısmında anomali [uzun bacaklılık ve ayaklarda eğrilik (Şekil 1), ön ayaklarda birleşme, kulakları bulunmayan kuzu doğumları] gözlemlendiği, bir kısmının zayıf doğduğu, annelerini emmediği ve öksürük, burun akıntısı, ishal gibi çeşitli hastalık semptomları gösterdikleri belirlenmiştir. Hastalara uygun tedavi uygulanmasına rağmen ölüm olayları görülmüştür.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Ön bacakların birinde uzunluk ve diğerinde eğiklik bulunan anomalili bir kuzunun görünümü

  Çalışmaya alınan koyun sürülerinin tümünün yaz aylarında Erzurum iline götürülerek yaylada sığırlarla birlikte otlatıldığı anamnezden öğrenilmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Koyunlarda önemli ekonomik kayıplara neden olan pestivirus enfeksiyonları Dünya’da olduğu gibi1,3,10-13 ülkemizde de serolojik veya virolojik olarak yapılan birçok çalışma ile ortaya konulmuştur14-18.

  Koyunlarda pestivirusa karşı oluşan seropozitifliğin İrlanda Cumhuriyeti’nde %5.63, Avusturalya’da %29.410, İsviçre’de %6711, Kanada’da %10.912 ve Norveç’te %4.513 olduğu bildirilmiştir. Türkiye’de Konya ve çevresinde %7919, Kırıkkale ve yöresinde %74.5120, Burdur ve Isparta yöresinde %221, Samsun ilinde %90.2722, Burdur bölgesinde %64.623, Sinop’ta %1.04, Amasya’da %2.30, Samsun’da %3, Trabzonda %4.76, Giresun’da %15.43, Sivas’ta %18.08, Kayseri’de %32.26, Tokat’ta %50.74, Erzurum’da %52.3 oranında seropozitiflik belirlenirken, Ordu ve Rize’de incelenen örneklerde pestivirusa karşı herhangi bir antikor tespit edilmediği bildirilmiştir24. Çalışmadaki koyun sürülerinde hastalığın seroprevalansı araştırılmamasına rağmen 219 koyunun 144’ünün (%65.75) seropozitif olduğu belirlenmiştir. Ancak yukarıdaki bildirimlere21-24 göre, aynı şehirlerde yapılan değişik çalışmalarda bile seropozitifliğin çok değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu bildirimlerle uyumlu olarak çalışmaya alınan sürülerde de seropozitifliğin %2.0 ile %25.0 arasında değiştiği görülmektedir (Tablo 2).

  Burgu ve ark.25, abort yapan koyunlardan sağlanan kan örneklerinin %3’ünde pestivirusların varlığını bildirirken Karadeniz bölgesinde yapılan başka bir çalışmada26, 37 atık kuzunun 34’ünde (%91.9) ve 2 atık oğlağın tamamında (%100) pestivirus nükleik asidi tespit edilmiştir. Çalışmadaki sürülerde %4.9 oranında atık görülmüştür. Ancak sürüdeki abort olgularının tümünden örnek alınmaması ve alınan örneklerde atığa neden olan diğer enfeksiyon etkenlerinin araştırılmamasına rağmen çalışmaya alınan 20 fötüsün 11’inde (%55) BVDV antijeni tespit edilmesi tüm abortların pestivirus efeksiyonlarına bağlı olmadığını göstermektedir.

  Serolojik testlerin duyarlığının düşük ve elde edilen sonuçların yoruma açık olduğu ifade edilmektedir. Fötüs dokularında ise virüs varlığını belirlemede çeşitli metotlar kullanılmaktadır27,28. Bu metotların başında virüs izolasyonu gelmektedir. Virüs izolasyonu oldukça spesifik olmasına rağmen, izolasyon işlemlerinin uzun zaman alması, pahalı olması ve materyalde otoliz şekillenmesi durumunda yeterince sensitif olmaması nedenleri ile rutinde fazla tercih edilmemektedir. Bu nedenle reverze transkriptaz–polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ve Ag ELİSA testleri bu amaç için kullanılmaktadır. Garcia-Perez ve ark.27 tarafından yapılan bir çalışmada, fötüs sıvıları ve kanda BVDV’nin teşhisinde, RT-PCR ve Ag ELİSA testlerini karşılaştırılmış, çalışma sonucunda koyun fötüslerinde BVDV teşhisinde bu iki test sonuçlarının paralel olduğunu gözlemlemişler ve Ag ELİSA testinin kolay uygulanabilirliği, ucuz olması, otoliz olmuş fötüslerde kullanılabilirliği ve koyun fötüslerinde iyi performans göstermesi nedeni ile rutin laboratuvarlarda BVDV’nin teşhisinde değerli bir test metodu olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada da pestivirusların belirlenmesinde antijen ve antikor aranması ELİSA test kitleriyle yapılmıştır.

  BVDV ve BDV izolatlarının antijenik yakınlığı, fiziksel ve biyolojik benzerlikleri nedeniyle her iki virus pestivirus genusu içerisinde aynı tür olarak identifiye edilmektedir1,25. Bu çalışmada da abort olaylarının görüldüğü koyun sürülerinde BVDV antijenlerinin tespit edilmesi hasta sürülerde pestivirus enfeksiyonlarının varlığını göstermektedir.

  Kaynakta1, BDV’nin koyunlardan sığırlara ve BVDV’nin ise sığırlardan koyunlara direkt kontakt yolla bulaştığı belirtilmiştir. Ayrıca yeni salgınların hayvan hareketleri sonucu oluşabildiği belirtilmektedir. Çalışmadaki tüm sürülerde bulunan koyunların Yaz döneminde Erzurum‘a götürülmesi ve merada sığırlarla bir arada tutulması bu görüşü desteklemektedir.

  Pestivirusların akut, transplasental ve persiste enfeksiyonlara neden olduğu bildirilmiştir1,10. Gebe koyunların nonsitopatojen virusle oluşan transplasental enfeksiyonunda gebeliğin dönemine göre döl tutmama, erken embriyonik ölümler, erken veya geç dönemde görülen abortlar, fötüsun mumifikasyonu, rezorbsiyonu, kongenital anomalili kuzu doğumları, yaşamın ilk haftasında ölümlere neden olan zayıf veya yaşama gücü düşük yavru doğumları, persiste viremik kuzular ile büyüme ve gelişme geriliği gösteren yavru doğumlarının görülebileceği bildirimleriyle1,29-33 uyumlu olarak çalışmaya alınan hayvanlarda da benzer bulgular görülmüştür. Özellikle çalışmadaki tüm koyun sürülerinde abort olaylarının gözlenmesi (210/4272), bazı sürülerde anomalili kuzu doğumlarının olması (19/4272) ve sürülerde kısır koyun sayısının artışı (204/4272) yukarıdaki bildirimlerle uyumlu bulunmuştur.

  Çalışmaya alınan sürülerdeki koyunlardan %4.9’unda (210/4272) yavru atma gözlenirken %4.5’inde (204/4272) kısırlık, %5.0’ında (215/4272) gelişme geriliği, %0.4’ünde anomali (19/4272) gözlendiği ve %3.2’sinde ölümlerin (137/4272) olması pestivirus enfeksiyonlarında önemli ekonomik kayıpların olabileceği bildirimleri1,28,34 ile uyum içerisindedir.

  Pestivirus enfeksiyonları ile mücadele enfekte hayvanların tespit edilmesi ve sürüden uzaklaştırılması esasına dayanır. Büyük ekonomik kayıplara neden olan hastalıktan korunmak için prensip olarak gebeliğin ilk dönemlerinde koyunların enfeksiyona maruz kalmasının önlenmesi, sürü bağışıklığının oluşturulması ve persiste enfekte hayvanların serolojik taramalarla belirlenip sürüden çıkarılması tavsiye edilmekte ise de bu gibi yöntemler ekonomik nedenlerle sadece küçük sürülerde uygulanabilmektedir. Pestivirus enfeksiyonlarına karşı koyunlarda etkili aşı uygulaması bulunmamaktadır. Sığırların BVDV’ye karşı aşılanarak bağışıklığın sağlanması düşünülürse de bu yöntemin etkinliği sınırlıdır1.

  Sonuç olarak, bu çalışma ile Elazığ bölgesinde abort yapan koyunlarda pestivirus enfeksiyonunun varlığı belirlenerek, önemli ekonomik kayıplara neden olan koyunlardaki abort olaylarında bu enfeksiyonun da düşünülmesi gerektiği ve koruyucu önlemlerin alınmasının faydalı olacağı kanısındayız.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff KW, Constable PD. Veterinary Medicine. Tenth edition, Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto: Saunders Elsevier, 2008.

  2) Scott PR. Sheep Medicine. London: Manson Publishing Ltd, 2007.

  3) O’Neill RG, O’Connor M, O’Reilly PJ. A survey of antibodies to pestivirus in sheep in the Republic of Ireland. Irish Vet J 2004; 57: 525-530.

  4) Becher P, Avalos Ramirez R, Orlich M, et al. Genetic and antigenic characterization of novel pestivirus genotypes: implications for classification. Virology 2003; 311: 96-104.

  5) Thiel HJ, Collett MS, Gould EA, et al. Family Flaviviridae. In: Fauquet CM, Mayo MA, Maniloff J, Desselberger U, Ball LA (Editors). Virus Taxonomy. Eighth report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. London: Elsevier, 2005: 978-987.

  6) Oğuzoğlu Ç. Sınır hastalığı (Border disease). Ankara Üniv Vet Fak Derg 2008; 55: 69-74.

  7) Plant JW, Littlejohns IR, Gardiner AC, Vansis JT, Muck RA. Immunological relationship between border disease, mucosal disease and swine fever. Vet Rec 1973; 92: 455.

  8) Van Oirschot JT. Congenital infections with non-arbotogaviruses. Vet Microbiol 1983; 8: 321-361.

  9) Carlsson U, Belak K. Border disease virus transmitted to sheep and cattle by a persistently Infected ewe: Epidemiology and control. Acta Vet Scand 1994; 35: 79-88.

  10) Krametter-Froetscher R, Duenser M, Preyler B, et al. Pestivirus infection in sheep and goats in West Austria. Vet J 2010; 186: 342-346.

  11) Schaller P, Vogt HR, Strasser M, et al. Seroprevalence of maedi-visna and border disease in Switzerland. Schweiz Arch Tierheilkd 2000; 142: 145-153.

  12) Lamontagne L, Roy R. Presence of antiboties to bovine viral diarrhoea-mucosal disease birus (Border disease) in sheep and goat flocks in Quebec. Can J Comp Med 1984; 48: 225-227.

  13) Loken T, Krosgrud J, Larsen IL. Pestivirus infections in Norway. Serological investigation in cattle, sheep and pisg. Acta Vet Scand 1991; 32: 27-34.

  14) Soydal Ataseven V, Ataseven L, Tan T, Babur C, Oguzoglu TC. Seropositivity of agents causing abortion in local goat breeds in Eastern and Southeastern Anatolia, Turkey. Rev Med Vet 2006; 157: 955-961.

  15) Gazyagcı S, Azkur AK, Çağlayan O. Comparison of hematological and biochemical parameters in sheep naturally and pesistently infected with a border disease virus. Trop Anim Health Prod 2011; 43: 553-556.

  16) Gür S. A investigation of border disease virus in sheep in Western Turkey. Trop Anim Health Prod 2009; 41: 1409-1412.

  17) İssi M, Gülaçtı İ, Kızıl Ö, et al. Kliniğimizde gözlemlenen reverze transkriptaz–polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile doğrulanan mukoza hastalığı olguları. Fırat Üniv Sağlık Bil Derg 2006; 20: 253-258.

  18) Burgu İ, Akça Y, Alkan F, et al. Koyunlarda doğum öncesi ve sonrası dönemlerde bovine viral diarrhea (BVD) enfeksiyonunun serolojik, virolojik ve patogenez yönünden araştırılması. Turk J Vet Anim Sci 2001; 25: 551-557.

  19) Avcı O. Konya ve Çevresinde Abort Problenli Koyun Sürülerinde Border Disease Virüs Enfeksiyonun Araştırılması. Doktora tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.

  20) Azkur AK, Gazyağcı S, Aslan ME, Unal N. Molecular and serological characterization of pestivirus infection among sheep in Kırıkkale, Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2011; 17 (Suppl A): S83-S92.

  21) Oguzoglu CT, Tan MT, Toplu N, et al. Border disease virus (BDV) infections of small ruminants in Turkey: A new BDV subgroup? Vet Microbiol 2009; 135: 374-379.

  22) Ozan E, Turan HM, Albayrak H, Cavunt A. Serological determination of pestivirus, bluetongue virus and peste des petits ruminants virus in small ruminants in Samsun province of Turkey. Atatürk Üniv Vet Bil Derg 2012; 1: 27-33.

  23) Hasırcıoğlu S, Kale M, Acar A. Investigation of pestiviruses infections in aborted sheep and goats in Burdur region. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2009; 15: 163-167, 2009.

  24) Okur-Gumusova S, Yazıcı Z, Albayrak, H. Pestivirus seroprevalence in sheep populations from inland and coastal zones of Turkey. Rev Med Vet 2006; 157: 595-598.

  25) Burgu İ, Öztürk F, Akça Y, et al. Investigations on the occurrence and impact of bovine viral diarrhea (BVD) virus infections in sheep in Turkey. Dtsch Tierarztl Wschr 1987; 94: 292-294.

  26) Albayrak H, Ozan E. The investigation of pestivirus and rift valley fever virus infections in aborted ruminant foetuses in the Blacksea region in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2012; 18: 457-461.

  27) Garcia-Perez AL, Miguijon E, Barandika JF, et al. Detection of border disease virus in fetuses, stillbirths, and newborn lambs from natural and experimental infections. J Vet Diagn Invest 2009; 21: 331-337.

  28) Nettleton PF, Gilray JA, Russo P, Dlissi E. Border disease of sheep and goats. Vet Res 1998; 29: 327-340.

  29) Anderson CA, Sawyer M, Higgins RD, East N, Osburn BL. Experimentally induced ovine border disease: Extensive hypomyelination with minimal viral antigen in neonatal spinal cord. Am J Vet Res 1987; 48: 499-503.

  30) Gardiner AC. The distribution and significance of border disease viral antigen in infected lambs and foetuses. J Comp Path 1980; 90: 513-518.

  31) Hewicker–Trautwein M. Pestivirus – induzierte Alterationen im Zentralnervesystem von Wiederkaeuern. Tieraerztl Prax 1994; 22: 516-523.

  32) Nettleton PF. Pestivius infections in ruminants other than cattle. Rev Sci Tech Off Int Epiz 1990; 9: 131-150.

  33) Waldvogel AS, Ehrensperger F, Straub OC, Pospisil A. An immunohistochemical study of the distribution of border disease virus in persistently infected sheep. J Comp Pathol 1995; 113: 191-200.

  34) Sharp MW, Rawson BC. The cost of Border disease infection in a commericial flock. Vet Rec 1986; 119: 128-130.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]