[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1
Yazarlara Bilgi

1.Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi’nde; Veteriner bilimleri alanındaki deneysel ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, davetli derlemeler ve editöre mektuplar yayınlanır.

2.Dergi, yılda üç kez yayınlanır.

3. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1987-2008 yılları arasında Tıp ve Veteriner sayıları olarak ISSN 1012-0173 numarasıyla 22 cilt yayınlanmıştır. 01.01.2009 tarihinden itibaren F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi (ISSN 1308-9315) ve F.Ü. Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi (ISSN 1308-9323) olmak üzere iki ayrı alt dergiler halinde yayın hayatına devam etmektedir.

4. Dergiye gönderilen yazılar daha önceden yayınlanmamış (kongre bildirileri hariç) ve orijinal olmalıdır. Eşzamanlı olarak incelenmek üzere başka dergilere gönderilmiş olmamalıdır. Daha önce kongrelerde sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu özelliği belirtilmek üzere kabul edilebilir.

5. Tüm yeni gönderiler benzerlik kontrol yazılımında intihal için taranır.

6. Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Her yılın son sayısında tüm hakemlere teşekkür edilmektedir.

7.Yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir. Gönderilen yazının yayınlanabilmesi için, yayın kurulunca tayin edilen danışmanlar tarafından uygun bulunması şarttır. Dergide yayınlanan yazılar için ücret yada karşılık ödenmez. Kabul edilmeyen yazılar ve ekleri, aksi belirtilmediği taktirde iade edilmez.

8.Derginin yayın dili Türkçe’dir. İngilizce yazılmış yazılar da yayınlanabilir. Her yayının başında bir Türkçe Özet ve İngilizce “Abstract” verilmelidir.

9.Metinde sade ve anlaşılır bir yazım dili kullanılmalı, bilimsel yazım tarzı benimsenmeli, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı ve kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.

10.Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi’nde yayına kabul edildiği takdirde her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan ''Yayın Hakkı Devir Sözleşmesinin'' imzalanarak sunum aşamasında gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda sunulsa bile, "Yayın Hakkı Devir Sözleşmesinin" orijinali Editöre postayla gönderilmelidir.

11.Dergiye sunulan çalışmaların “etik kurul onayı” sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.

12. Gereç ve yöntem bölümünde “Araştırma ve Yayın Etiği” bölümü ayrı bir alt başlık halinde yer almalıdır. “Araştırma ve Yayın Etiği” bölümünde araştırma ve yayın etiği kurallarına uyulduğuna dair uluslararası standartlara ve kurumlara atıf yapılmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin yöntem bölümünde ve son sayfasında da yer verilmelidir.

13.Makalede yer alan tüm yazarların bir bilimsel araştırmacı tanımlama sistemi olan ORCID ID (Open Researcher and Contributor Identifier) kayıt numarası bilgisini makale gönderilme aşamasında sisteme yüklemesi gerekmektedir. ORCID ID kaydı, http://orcid.org adresinden ücretsiz yapılabilir.

14.Yazışma adresinde belirtilen yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların matbaa provasının düzeltilmesinden sorumludur.

15.Elektronik sunum: Yayın inceleme sürecini hızlandırmak amacıyla yazılar elektronik olarak da sunulabilir (detaylı bilgi için bkz. http://veteriner.fusabil.org/index.php3). Bu durumda şekil ve tablo gibi eklerin de elektronik ortamda yazı ile birlikte gönderilmesi gerekir. Ancak, yazı yayına kabul edildikten sonra, tüm şekil-tabloların orijinalleri ve kayıtlı bir disketin aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Disketin üzerinde yazışmadan sorumlu yazarın, çalışmanın ve kullanılan yazılım programının adı belirtilmelidir.

16.Yayınlanması istenen çalışmalar; A4 boyutunda kağıdın tek yüzüne, çift aralıklı, sayfanın tüm kenarlarında en az 2.5 cm boşluk olacak şekilde yazılmalı ve toplam 16 sayfayı aşmamalıdır.

17. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi’ne gönderilen yazılar, aşağıdaki sıraya göre (Başlık, Özet, Metin, Kaynaklar, Tablolar ve Şekiller) düzenlenmeli, Tablo ve Şekiller ayrı sayfalara basılmalıdır.

a. Başlık sayfası: Başlık kısa, açık, tüm harfleri büyük ve yazı için uygun olmalıdır. Özellikle elektronik sunumda makalenin sadece başlığı, (yazar ve kurum adresi vermeksizin) yazılmalıdır. Bu yöntem, yazıların uzmanlarca tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

b. Özet: Türkçe yazılarda Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. İngilizce yazılarda Türkçe özet de gereklidir. Özet, 250 kelimeden daha uzun olmamalı; amaç, gereç ve yöntem, bulgular ile sonucunu içermelidir. Özetlerin altına 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir.  Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)” ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com ). İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)” e uygun olarak verilmelidir ( Bkz.   http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html ).

c. Metin: Araştırma çalışmalarında; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular ile Tartışma bölümleri, olgu sunumlarında ise; Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümleri olmalıdır. Bölüm başlıkları büyük harflerle yazılmalıdır. Yazılarda “Systeme International (SI)” birimleri kullanılmalıdır.

d. Teşekkür: Araştırmaya finansman sağlayan kuruluşa veya çeşitli katkıları için ilgili kişilere kurumları belirtilerek “Teşekkür” edilmeli ve bu bölüm Tartışma ile Kaynaklar arasında yer almalıdır.

e. Kaynaklar: Metin içindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve atıf yapıldığı yerde tek aralık verildikten sonra, parantez içine alınarak gösterilmelidir. Kullanılan kaynakların tümü metin sonunda bir liste halinde sunulmalı ve kaynakların tümü metin içinde kullanılmış olmalıdır. Altı yada daha fazla yazar olduğu durumlarda; üçüncü isimden sonra “ve ark.” (İngilizce kaynaklarda “et al’’) ifadesi kullanılmalıdır. Dergi kısaltmaları Index Veterinarius ile uyum içerisinde olmalıdır. Kaynakların yazımındaki hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Kişisel görüşler ve yayımlanmamış yazılar kaynak gösterilmemelidir.

Kaynak dergilerde yayınlanmış ise:

1.Chmielewski GW, Nicholas JM, Dulchassky SA, et al. Nonoperative management of gunshot wounds of the abdomen. Am Surg 1995; 61: 665-668.

*Türkiye'de yayınlanan dergilerin adları (PubMed'de indekslenenler hariç) tam olarak yazılmalıdır.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise:

2.Pope CE. Anatomy and developmental anomalies. In: Sleisenger MH, Fordtran JS. (Editors). Gastrointestinal Disease, Pathophysiology, Diagnosis, Management. Section A. The Oesophagus 3rd Edition, Philadelphia: Saunders 1983: 407-414.

Kaynak bir kitap ise:

3. Rivers TM. Viral and Rickettsial Infection of Dogs. 2nd Edition, Philadelphia: Lippincott, 1952.

Çeviri Kitaptan Alıntı için:

4. White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

Kaynak bir tez ise:

5. Şaki CE. Elazığ ve Çevresinde Koyun, Keçi ve Sığırlarda Eksternal Myiasis Etkenlerinin Yayılışı ve Gelişmeleri. Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1996.

Kaynak bir internet adresi ise:

6.Wilson AT. “Environmental pollution and breast cancer”. http://www.who.int/en/ 29.05.2002.

Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.

f. Tablo ve Şekiller: Her türlü çizim, grafik, resim, mikrograf ve radiograf “şekil” olarak adlandırılır. Metin içinde yazıdaki tüm şekil ve tablolara atıfta bulunulmalıdır. Her şekil ve tablo ayrı bir sayfaya basılmalıdır. Şekiller için altyazı ve tablolar için başlık çift aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Her kısaltma altyazının sonunda açıklanmalıdır. Şekiller fotoğraf filmi alınabilecek kalitede olmalı ve 13x18 cm'den büyük olmamalıdır. Resimler elektronik sunumda jpeg dosyası halinde olmalı; parlak kağıda basılı olarak 3 nüsha halinde gönderilmeli, 2 tanesi alt yazıların olduğu sayfada uygun bir şekilde yapıştırılmalı ve yapıştırılmamış resimlerin arkalarına makalenin başlığı, şekil numaraları ve üste gelen kısım işaretlenmelidir. Gönderilen tüm şekillerin bir takımının da yazarlarda bulunması özellikle önerilir.

18.Yayının baskı öncesi matbaa provası yazışmadan sorumlu yazara gönderilir ve üç gün içerisinde kontrol edilerek dergiye geri gönderilmesi istenir.

19.Her yayın için Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi'nin ilgili sayısı yazışmadan sorumlu yazara gönderilir. Makalelerin PDF türü tam metin dosyalarına derginin web sayfa

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]