[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-036
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gebe Olmayan İzole Sığır Uterus Kontraksiyonları Üzerine Ceftiofur'un Etkileri
Nevzat SAAT, Halis ÖCAL
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ceftiofur, miyometriyum, kasılma, inek

Bu çalışmada üçüncü kuşak bir sefalosporin olan ceftiofur'un izole gebe olmayan inek ve düve miyometriyumunun kendiliğinden kasılmaları üzerine etkileri araştırıldı.

Siklusun foliküler döneminde bulunan inek ve düvelerden alınan miyometriyal şeritler, %95 oksijen %5 karbondioksit içeren gaz ile sürekli gazlanan, 38°C'deki ve pH'sı 7.4 olan, 5 mL Krebs solüsyonu bulunan izole organ banyosuna asıldı. Doksan dakikalık gerime uyum süresi sonunda, düzenli kendiliğinden kasılma gösteren şeritlerin kasılmaları, izometrik güç çevirgeci kullanılarak 10 dakika süre ile kaydedildi ve bu veriler kontrol olarak kullanıldı. Daha sonra şeritlerin bulunduğu banyo sıvısına 500 μM, kümülatif 1000 μM ve 2000 μM dozlarında ceftiofur ilave edildi (n=16). Her doz eklemesinden sonra kasılmalar 10 dakika süreyle kaydedildi. Ceftiofur'un 10 dakikalık periyotta, kendiliğinden kasılmaların sıklık, büyüklük ve eğri altında kalan alan (EAKA) parametreleri üzerine etkisi değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde Wilcoxon Signed Ranks Testi ve Pearson Korrelasyon Analiz Testi'nden yararlanıldı.

İzole organ banyosuna eklenen tüm dozlarda ceftiofur'un kasılmaların sıklığını azalttığı (P<0.05), büyüklüğünü etkilemediği belirlendi. 500 ve kümülatif 1000 μM ceftiofur ilavesi sonrası EAKA'daki artış istatistiki olarak önemsiz iken (P>0.05), kümülatif 2000 μM sonrası artışın önemli olduğu (P<0.05) tespit edildi.

İn vitro nitelikli olan bu çalışmada, ceftiofur'un tüm dozlarda kasılmaların sıklığını azalttığı, büyüklüğünü etkilemediği, EAKA'ı ise yüksek dozlarda artırdığı söylenebilir. Sonuç olarak ceftiofur'un gebelik ve postpartum dönemde kullanılırken bu etkilerinin göz önünde bulundurulmasının klinik açıdan önemli olabileceği kanaatine varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]