[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-039
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tamamlayıcı ve Nüks Guatrda Tiroidektomi ve Komplikasyonlar
Refik AYTEN, Cüneyt KIRKIL
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan guatr, tamamlayıcı tiroidektomi, tiroidektomi komplikasyonları

Amaç: Tiroid cerrahisinde guatr ameliyatlarından sonra %10-15 hastaya tekrar cerrahi girişim gerekmektedir. Bu çalışmada tekrarlayan guatr ve kanser için tamamlayıcı tiroidektomi nedeniyle ameliyat edilen hastalara ait sonuçlar irdelendi.

Gereç ve Yöntem: Hasta dosyalarından retrospektif olarak inceleme yapıldı. Hasta bilgileri, ameliyat bilgileri ve ameliyat sonrası komplikasyonlar kayıt edildi.

Bulgular: Altmış altı hastaya ikincil tiroid cerrahisi uygulandı. Hastaların 56'sı kadın 10'u erkek idi. Onaltı hasta malignite nedeniyle ameliyat edildi. Tüm hastalara total tiroidektomi uygulandı. Yedi hastada geçici, bir hastada kalıcı hipoparatiroidi gelişirken hiçbir hastada laringeal sinir yaralanması gözlenmedi.

Sonuç: İkincil tiroid cerrahisi nadir ve zor olmasına rağmen düşük oranlı morbidite ile güvenle uygulanabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]