[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-085
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara Ait Bazı Verim Özellikleri
Özge ÖZMEN1, Selim KUL2, Taşkın GÖK3
1Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü

Bu araştırma, Elazığ ilinde 1322 metre rakımda yetiştirilen Akkaraman koyunların ve onlardan elde edilen kuzuların büyüme, yaşama gücü, bazı süt verim özellikleri ve beden ölçülerinin tanımlanması amacıyla yapılmıştır. Araştırma için gerekli veriler, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen, Elazığ ilinde halk elinde ülkesel küçükbaş hayvan ıslahı projesi kapsamında yetiştirilen 4 yaşlı, 274 baş anaç koyun ve onlardan elde edilen 292 baş kuzudan elde edilmiştir. Akkaraman kuzularına ait doğum, 60. gün ve 120. gün canlı ağırlık ortalamaları sırasıyla 3.74±0.78, 17.27±1.24 ve 30.76±2.14 kg, bir doğuma ortalama kuzu sayısı 1.12, ikizlik ve üçüzlük oranı sırasıyla %10.42 ve %1.15, 60. ve 120. günlerdeki yaşama gücü %91.78 ve %90.06 bulunmuştur. Altı aylık yaştaki kuzularda erkek ve dişilerde cidago yüksekliği, vücut uzunluğu ve göğüs çevresi sırası ile 61.16±3.98–57.10±1.99, 50.94±5.62–49.75±4.51 ve 76.19±5.81–73.75±2.67 olarak belirlenmiştir. Laktasyon süresi 145 gün ve günlük süt verimi 94.25±0.74 L, sütteki yağ, protein, laktoz ve pH oranı sırasıyla 4.75±1.28, 4.04±0.20, 6.12±0.20 ve 6.69±0.16 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak halk elinde yetiştirilen yerli ırklarımızın bakım ve besleme koşullarının düzeltilmesi ile verimlerinin artırılabileceği bir gerçektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]