[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-109
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Soğuk Stres Koşulları Altında Bıldırcın Karma Yemlerine İlave Edilen Saponin Bakımından Zenginleştirilmiş Çöven Ekstraktının Performans ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Seda İFLAZOĞLU MUTLU1, Ömür ÇELİK2, Okan BAYRAK2, Lütfi EMREOĞLU2, Fatma TERLEMEZ1, M. Ali AZMAN1, Ü. Gülcihan ŞİMŞEK3, Mehtap ÖZÇELİK4, İ. Halil ÇERÇİ1, Mehmet KENAR5, Mehmet ÇİFTÇİ1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Elazığ, Türkiye
5Biyosaponeks Arge San. Tic. Ltd. Şti, Adana, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, saponin, çöven ekstraktı, performans, kan parametreleri

Bu çalışmada, karma yeme ilave edilen saponin bakımından zenginleştirilmiş çöven ekstraktının (SZÇE), soğuk stresine maruz bırakılan Japon bıldırcınlarında performans, karkas özellikleri, kan parametreleri ve ölüm oranı üzerine etkileri araştırılmıştır. Toplam olarak 90 adet 15 günlük bıldırcın, her tekerrürde 10 bıldırcının bulunduğu 3 tekerrürlü 3 gruba ayrılmıştır. Tüm grupların başlangıç canlı ağırlıkları dengelenmiştir. Gruplardaki cinsiyet oranı 10 erkek ve 20 dişi olacak şekilde düzenlenmiştir. Bıldırcınlar, çalışma süresince sıcaklık kontrollü odalarda tel kafeslerde barındırılmıştır. Mısır ve soya küspesine dayalı temel yemi tüketen grup kontrol grubunu ve temel yeme 50 ve 100 ppm SZÇE ilave edilen gruplar ise SZÇE-50 ve SZÇE-100 gruplarını oluşturmuştur. Çalışma 15-43 gün boyunca sürmüştür. Deneme sonunda performans, karkas özellikleri, ölüm oranı, serum düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol, alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) düzeyleri bakımından gruplar arasında farklılık tespit edilmemiştir (P>0.05). Serum glikoz (P<0.01), ürik asit (P<0.01), trigliserit (P<0.05), toplam kolesterol (P<0.05) düzeyleri bakımından en düşük değerlerin ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol (P<0.01) düzeyi bakımından ise en yüksek değerin SZÇE-50 grubunda olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; bu çalışmada kullanılan SZÇE dozlarının performans, karkas özellikleri ve ölüm oranını olumlu veya olumsuz yönde etkilemediği, ancak SZÇE'nin 50 ppm'lik dozunun bazı kan parametrelerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]