[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-040
[ English ] [ PDF ]
DELTAMETRİNİN FARELERDE HÜMORAL BAĞIŞIKLIK VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ali BİLGİLİ1, Ender YARSAN1, Gökhan ERASLAN2, Dinç EŞSİZ3, İsmail KUTLU4, Hakan SALTAŞ5
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
3Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı.
4Refik Saydam Hıfsısıhha Merkezi Başkanlığı
5SSK Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü
Anahtar Kelimeler: Deltametrin, hümoral bağışıklık, kan parametreleri, fare

Bu çalışmada, bir sentetik piretroit türevi olan deltametrinin hümoral bağışıklık ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri araştırıldı. Araştırmada toplam 60 adet beyaz fare kullanıldı ve her birinde 20 fare bulunan 3 gruba ayrıldı. Grup I kontrol, Grup II ve III ise deneme grubu olarak tutuldu. Grup I’e normal yem verildi. Grup II’deki farelere 7,5 mg/kg ca/gün, Grup III’deki farelere 30 mg/kg ca/gün dozlarında Deltametrin (K-Othrine Ò) yem ile 30 gün süre ile verildi. Sonuç olarak, subakut süre ile verilen deltametrinin, bağışıklık sistemini baskıladığı, fakat lökosit dışında kan parametrelerini etkilemediği saptandı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]