[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 187-194
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Prepubertal Ratlarda Di-(2-Etilhekzil) Fitalat'ın Oluşturduğu Testiküler Toksisite Üzerine Ginkgo Biloba Ekstrakt 761'in Koruyucu Etkisi
Tuba PARLAK AK1, Mine YAMAN2
1Munzur Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Tunceli, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, di-(2-etilhekzil) fitalat, ginkgo biloba ekstrakt 761, testiküler toksisite, TUNEL

Bu çalışmada, ratlara farklı sürelerde aynı dozda di-(2-etilhekzil) fitalat (DEHP) verilerek oluşturulan testiküler hasar üzerine ginkgo biloba ekstrakt 761 (EGb 761)'in koruyucu etkisi incelendi. Yetmiş iki adet 28 günlük Wistar Albino cinsi rat; kontrol, DEHP, DEHP + EGb 761 ve EGb 761 gruplarına ayrıldı. Çalışmanın 7., 14., ve 28. günlerinde hayvanlar dekapite edildi. DEHP uygulamasının kontrol grubu ile karşılaştırıldığında; malondialdehit (MDA), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (CAT) seviyelerinde, testiküler dokuda dejenerasyon, nekroz, atrofi, disorganizasyon, Leydig hücre hiperplazisi ve bazal membran kalınlaşması ile birlikte apoptotik indekslerde belirgin artışlara sebep olmasına karşın, testislerin ağırlıklarında, seminifer tubüllerin çaplarında, germinal hücre tabakası kalınlıklarında, serum testosteron ve glutatyon (GSH) seviyelerinde belirgin azalışlara neden olduğu belirlendi. DEHP uygulanan ratlara EGb 761 verilmesi ile bozulmuş oksidan/antioksidan dengesinde, azalmış testosteron konsantrasyonunda, indüklenmiş testiküler apoptoziste belirgin gelişme ve testiküler dokunun histopatolojik görünümünde kademeli olarak düzelme sağlandığı gözlendi. DEHP' ın uygulanan süre ve dozda testis dokusu için son derece toksik olduğu ve ciddi yapısal hasara sebep olduğu; antioksidan etkiye sahip olan EGb 761'in ise büyük ölçüde bu hasarın önüne geçtiği tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]