[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dispneli Köpeklerin Ayırıcı Tanısında Kullanılan Troponin I ve NT-proBNP Düzeylerinin Immuno Assay Rotatorik Test Kitleri ve Cihazı ile Belirlenebilirliğinin İncelenmesi
Remzi GÖNÜL, Lora KOENHEMSİ, Kutay YILDIZ, Onur İSKEFLİ, Erman OR
İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, dispne, NT-proBNP, troponin I

B-tip natriüretik peptid (BNP) testlerinin insanlardaki en yaygın kullanımı kardiyak orjinli dispneyi diğer non-kardiyak sebeplerinden ayırt edebilmek olup, son zamanlarda veteriner alanda da konuyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte hastalığa işaret kesin değerlerin henüz saptanamamış olması sebebiyle güvenilir verilere ulaşabilmek için yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla planlanan çalışmada yapılan rutin fiziksel muayene, hematolojik, biyokimyasal, radyografik, elektrokardiyografik ve ekokardiyografik analizler sonucunda kliniğimize gelen 20 dispneli köpeğin 10’u kardiyak, 10’u non-kardiyak (respiratorik) dispneli köpek olarak çalışma grubunu oluştururken 10 sağlıklı köpek kontrol grubunu oluşturdu. Yapılan analizler sonucunda kardiyak dispneli köpeklerin elektrokardiyografisinde (EKG) görülen ST segmentindeki çökmenin (0.2±0.005) istatistiksel olarak anlamlı olduğu (P<0.05), ekokardiyografide ise ejeksiyon fraksiyonu (EF) ve fraksiyonel kısalma (FS) değerlerinde istatistiki bakımdan anlamlı olmayan bir azalma olduğu (sırasıyla %66.62±13.35, %31.53±9.76) saptandı. Yapılan biyokimyasal analizlerde ise sadece plazma troponin I düzeyinin kardiyak dispneli grupta artmış olduğu belirlenirken (0.13±0.03 ng/mL) bu değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi. Çalışma sonucunda köpeklerde troponin I / NT-proBNP düzeylerini belirlemek için beşeri amaçlı üretilmiş olan immuno assay rotatorik test kitleri ve cihazının kullanımının uygun olmadığı saptandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]