[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-083
[ English ] [ PDF ]
KAYSERİ YÖRESİNDE KOYUN VE KEÇİLERDE BABESİOSİS*
Abdullah İNCİ1, Zafer KARAER2, Anıl İÇA1
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri-TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Babesiosis, koyun, keçi

Bu çalışma Kayseri yöresinde, koyun ve keçilerde Babesia türlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Mayıs 1998-Eylül 2000 tarihleri arasında 192’si koyun, 47’si keçi olmak üzere toplam 239 küçük ruminattan perifer kan frotisi hazırlanmış ve aynı zamanda mevcut keneler toplanmıştır. Hazırlanan kalın damla ve ince frotiler % 5’lik Giemsa boya solusyonunda boyanmışlardır. Toplanan keneler stero mikroskop altında teşhis edilmişlerdir. Toplanan kenelerin bazıları diseke edilerek iç organlarından sürme frotiler hazırlanmıştır. Hazırlanan sürme preparatlar yukarıdaki gibi Giemsa boyası ile boyanmışlar ve Babesia sporokinetleri yönünden incelenmişlerdir.

Yüz doksan iki koyunun 34’ünde (%17.70), 47 keçinin 3’ünde (%6.38) ve toplam 239 küçük ruminatın 37’sinde (%15.48) Babesia ovis tespit edilmiştir. Babesia motasi ise tespit edilememiştir. Enfekte hayvanlarda klinik babesiosis gözlenmemiştir.Toplanan keneler Rhipicephalus sanguineus, R.bursa, R.turanicus, Dermacentor niveus, Hyalomma marginatum ve Haemophysalis sulcata olarak teşhis edilmiştir. Kenelerden hazırlanan preparatlarda Babesia türlerinin gelişme formları tespit edilememiştir.

* 12. Ulusal Parazitoloji Kongresinde tebliğ olarak sunulmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]