[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 213-219
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aydın İlinde Bulunan Sığır Çiftliklerinde İzole Edilen Streptococcus uberis Kökenli Mastitislerin ve Virulens Genlerinin Multiplex Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi
Uğur PARIN1, Şükrü KIRKAN1, Erdem ÇİÇEK2, Hafize Tuğba YÜKSEL1
1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
2Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Streptococcus uberis, mastitis, virulans genleri, mPCR

Sütçü ineklerde mastitise sebep olan etkenlerden olan Streptococcus uberis’in izolasyonu ve tür spesifik hedef genler ile identifikasyonu yapılarak, virulans genlerinin varlığı ve dağılımınının multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonuyla ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmada laboratuvara getirilen süt örneklerinden elde edilen izolatlar, koloni görünümü, Gram boyama ve katalaz testi ve biyokimyasal testler ile identifikasyonları sonucu S.uberis suşları ayrıldı ve moleküler çalışmalar için –20 °C’de saklandı. İzole edilen suşlardan DNA ekstraksiyonu, genomik DNA ekstraksiyon kiti (Fermentas®) ile prosedüre uygun olarak yapıldı. Fenotipik olarak S. uberis olduğu belirlenen tüm suşlarda 16S rRNA ve virulans ilişkili genlerin varlığı incelendi. İncelenen 200 süt örneğinin 35 (%17.5)’inden Streptococcus uberis izolasyonu gerçekleştirildi. Polimeraz zincir reaksiyonu ile, identifiye edilmiş S. uberis suşları incelendiğinde toplam 35 adet izolatın tamamında (%100) 1400 bp fragment aralığında16S rRNAgeni tespit edilmiştir. Virulans genleri tek olarak incelendiğinde, 32 (%91) suştan hasB, 32 (%91) suştan gapC, 32 (%91) suştan skc, 30 (%86) suştan cfu, 30 (%86) suştan hasC, 30 (%86) suştan hasA, 29 (%83) suştan sua, 28 (%80) suştan oppF, 25 (%71) pauA, 9 (%26) suştan Ibp geni identifiye edilmiştir. pauB genine ise rastlanmamıştır. Mastitis vakalarından izole edilen S. uberis etkenlerinin virulans genlerinin dağılımı incelendiğinde etkenin patojenitesi açısından kapsül formasyonunu eksprese eden genlerin önemli role sahip olduğu ortaya konulmuştur, ayrıca serin proteaz enzimi sentezinde görevli olan genlerin de dikkate değer oranda dağılım gösterdiği görülmüştür.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]