[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-086
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Konjenital İntestinal Atrezili Buzağılarda Bazı Hematolojik Parametreler ile Serum Kardiyak Belirteçlerin Düzeyinin Araştırılması
Nuh KILIÇ, Büşra KİBAR
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: cTn-I, hematoloji, intestinal atrezia, buzağı

Ruminantlarda görülen konjenital anomaliler dünyadaki çeşitli araştırmacılar tarafından yaygın olarak bildirilmektedir. İntestinal atrezi, buzağılarda bağırsağın çeşitli bölümlerinin tıkanıklığı olarak tanımlanır. İntestinal atrezi anüs ve/veya rektum, jejenum, kolon ve ileumda görülebilir. Atrezia ani ve atrezia koli, intestinal atrezinin en sık görülen şeklidir. Bu çalışmada intestinal atrezi vakalarının kardiyak belirteçlerinin ve hematolojik parametrelerinin sağlıklı buzağılar ile oluşturulan gruba göre değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmada kliniğimize getirilen 36 adet intestinal atrezili buzağının hematolojik ve biyokimyasal parametreleri değerlendirildi. Hematolojik ve biyokimyasal değerler için 1-10 günlük sağlıklı 10 adet buzağı ile kontrol grubu oluşturuldu. Hematolojik muayene veteriner kan sayım cihazı ile yapıldı. Elde edilen serumlarda kardiyak troponin I (cTn-I), myokard kökenli kreatin kinaz (CK-MB) ve myoglobin değerleri ticari test kitleri kullanılarak ölçüldü.

İntestinal atrezili buzağıların ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit dağılım genişliği (PDWc), nötrofil (NEU), nötrofil yüzdesi (NEU%) değerlerinde kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı bir artış gözlenirken lenfosit yüzdesi (LY%) değerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir azalma söz konusudur. İntestinal atrezili buzağılarda lökosit (WBC), cTn-I ve CK-MB düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artış gözlenmiştir.

Sonuç olarak, intestinal atrezili buzağılarda sağlıklı gruba göre hematolojik ve kardiyak parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler gözlenmiştir. İntestinal atrezili buzağılarda hematolojik ve kardiyak parametrelerin birlikte değerlendirilmesinin bu hastalarda prognostik önem taşıyabileceği kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]