[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-080
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elektrik Akımına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi
Abdurrahim TÜRKOĞLU1, Muhammet BATBAŞ1, Mehmet TOKDEMİR2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elektrik yaralanması, ölüm, otopsi, olay yeri incelenmesi, adli tıp

Amaç: Elektrik akımına bağlı yaralanmalar basit bir yaralanmadan ciddi çoklu organ hasarlarına hatta ölüme neden olabilecek kadar geniş yelpazede yaşamı tehdit eden yaralanmalardır. Çalışmamızda Elazığ ilinde 2005-2016 yılları arasında elektrik akımına bağlı meydana gelen ölüm olguları incelenip literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Elazığ ilinde Ocak 2005-Aralık 2016 yılları arasında otopsisi yapılan elektrik akımına bağlı ölümle sonuçlanan 33 olgu retrospektif olarak cinsiyet, yaş, olay yeri, ay-mevsim ve yıllara göre dağılımı, ölüm orijini, elektriğin vücuttaki giriş ve çıkış lezyonlarının yeri açısından incelenerek elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Science) for windows programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların 29’u (%87.9) erkek olup en küçüğü iki, en büyüğü 69 yaşında ve yaş ortalaması 34.18±15.92 olarak belirlendi. Mevsimlere göre en fazla elektrik yaralanma olgusunun 16 (%48.5) olgu ile yaz mevsimi olduğu gözlenirken, aylara göre ise altı (%18.2) olgu ile temmuz ayı olduğu tespit edildi. Olguların 16’sında (%48.5) giriş-çıkış lezyonlarının her ikisinin de olduğu görüldü.

Sonuç: Uygun tesisat alt yapısının yapılması, elektrikli aletlerin düzenli bakımı, bu aletlerin yetkisiz kişiler tarafından yanlış kullanımının engellenmesi ve işyeri güvenlik tedbirleri konusunda eğitim programlarının düzenlenmesi elektrik akımına bağlı yaralanma ve ölüm oranlarında büyük bir azalma yapacağı kanaatindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]