[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 185-190
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sütçü İneklerde Akut Klinik Mastitislerde Meme İçi Ozon Tedavisinin İyileştiririci Etkisi
Cüneyt SERTKOL1, Mustafa Kemal SARIBAY1. Zafer CANTEKİN2
1University of Hatay Mustafa Kemal, Faculty of Veterinary, Department of Obstetrics and Gynecology, Hatay, TURKEY
2University of Hatay Mustafa Kemal, Faculty of Veterinary, Department of Veterinary Microbiology, Hatay, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Akut mastitis, inek, antibiyotik, ozon

Çalışma, ineklerde akut klinik mastitis vakalarında antibiyotik tedavisine alternatif bir yöntem olarak düşünülen ozon gazının iyileştirici etkisinin belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Çalışmanın materyalini klinik olarak hasta olduğu tespit edilen laktasyondaki 22 baş ineğe ait 23 adet akut mastitisli meme lobu oluşturdu. Tedaviden önce bakteriyolojik ekim için süt örnekleri alındı. Birinci gruba 5 gün süreyle ve 24 saat aralıklarla 5ml/100 kg dozunda kas içi yolla antibiyotik enjekte edildi, hasta meme loblarına ise 3 gün süreyle ve 24 saat aralıklarla meme içi mastit preparatı uygulandı. İkinci gruba ise meme başı kanalından 50 ml ozon/oksijen gazı 24 saat ara ile 3 gün süreyle uygulandı. Tedavi bitiminden 7 gün sonra tüm ineklerden süt örnekleri alındı ve bakteriyolojik ekim yapıldı. Grup I’de süt örneklerinde üreyen bakterilerin tamamının (% 100) KNS olduğu görüldü. Bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranları sırasıyla % 90.90 (10/11), % 90.90 (10/11) olarak saptandı. Grup II’de süt örneklerinde üreyen bakteriler,8 adet (% 66.66) KNS, 2 adet (% 16.66) KNS+maya ve 2 adet (% 16.66) Streptococcus spp. olarak tespit edildi. Bakteriyolojik iyileşme oranları sırasıyla % 87.50 (7/8) ve % 0 (0/2), % 0 (0/2), klinik iyileşme oranları ise sırasıyla % 87.50(7/8), % 50 (1/2) ve % 100(2/2) olarak saptandı. Sonuç olarak, meme içi ozon gazı uygulamasının KNS’dan kaynaklanan akut klinik mastitislerin tedavisinde bakteriyolojik ve klinik iyileşme üzerine oldukça etkin olduğu ve antibiyotiklere alternatif olabileceği, Streptecoccus spp. ve maya kaynaklı akut klinik mastitlerde ise iyileştirici etkisinin olmadığı kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]