[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 203-207
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yeni Doğan Kuzularda Hipotermi ve Hipoglisemi Kompleksi Üzerine Araştırmalar
Taşkın GÖK, Yusuf GÜL
University of Fırat, Faculty of Veterinary, Department of Internal Medicine, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Hipotermi, hipoglisemi, yeni doğan, kuzu

Bu çalışmada, kuzuların yaşamlarının ilk 3 günlük döneminde (özellikle ilk 5-12 saatlik dönemde) şekillenen hipotermi ve hipoglisemi kompleksinin araştırılması amaçlanmıştır.

Çalışma materyalini 20 baş sağlıklı (kontrol grup), 20 baş hafif hipotermili ve 10 baş şiddetli hipotermili kuzu oluşturmuştur. Çalışmaya alınan tüm hayvanların genel klinik muayeneleri (kalp ve solunum sayısı ile vücut sıcaklığı) yapıldıktan sonra V. jugularis'ten usulüne uygun olarak kan örnekleri alınarak serumları ayrılmıştır. Kan glikoz düzeyi tam kanda glikometre ile total protein ve albumin tayinleri ise serumda refraktometre ile tayin edilmiştir.

Vücut sıcaklığı, solunum ve kalp frekanslarının ortalama değerlerinin sırasıyla sağlıklı kuzularda 39.36±0.22°C, 55±5.79 ad/dk ve 146.90±9.37 ad/dk; hafif hipotermili kuzularda 37.66±0.48°C, 34.90±5.49 ad/dk ve 72.40±10.15 ad/dk ve şiddetli hipotermili kuzularda 36.49±0.34 °C, 20.00±4.52 ad/dk ve 51.00±4.35 ad/dk olduğu belirlenmiştir. Kan glikoz, albümin ve T.protein ortalama değerlerinin sırasıyla sağlıklı kuzularda 103.20±30.07 mg/dL, 3.22±0.38 g/dL ve 6.18±1.17 g/dL; hafif hipotermili kuzularda 55.25±13.29 mg/dL, 3.02±0.36 g/dL ve 4.91±1.11 g/dL ve şiddetli hipotermili kuzularda 20.20±4.83 mg/dL, 2.53±0.42 g/dL ve 3.90±0.55 g/dL olduğu saptanmıştır.

Klinik (vücut sıcaklığı, solunum ve kalp frekansları) ve biyokimyasal (glikoz, albümin ve total protein) parametrelerin ortalama değerleri açısından tüm gruplar arasındaki farklılıkların önemli olduğu (P<0.05) belirlenmiştir.

Neonatal hipotermi ve hipoglisemili hayvanların tedavilerinde (hafif hipotermili ve şiddetli hipotermili) biberon veya mide sondasıyla kolostrum verilerek veyahut intraperitonal glikoz enjeksiyonuyla glikoz rezervleri tamamlanmaya ve vücut sıcaklığı normal düzeye getirilmeye çalışılmıştır.

Kontrol grubundaki kuzuların hepsinin yaşamasına rağmen, hafif hipotermili kuzuların %25’nin, şiddetli hipotermili kuzuların ise %70’nin öldüğü görülmüştür.

Sonuç olarak; şiddetli hipotermi-hipoglisemi-kompleksi olgularında ölüm oranının yüksek olması nedeniyle hafif vakaların erken tanısı ve zamanında tedavileri önem arz etmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]