[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde Yetiştirilen Arap Atı Kısraklarında Eşkâl Tayini
Yasin BAYKALIR1, İrfan YILMAZ2, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğrencisi, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sultansuyu, Arap atı, vücut ölçüleri, donlar, nişaneler

Atlarda eşkâl tayininin isabetli bir şekilde yapılması ve kayıtların düzenli bir şekilde tutulması Arap atlarında yapılan seleksiyonun fenotipik yapısının korunması, bu bağlamda seleksiyon programlarına yön vermesi açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen farklı yaş gruplarındaki Arap kısraklarında eşkal tayini yapmaktır. Bu amaçla, 3-4 yaş grubundan 18, 5-6 yaş için 14, 7- 8 yaş için 19, 9 ve üzeri yaş için 16, toplamda 67 baş kısrakta vücut ölçüleri, donlar ve nişaneler bakımından değerlendirme yapılmıştır. Araştırmada Arap kısraklarında genel olarak alın genişliği 17.76±0.07, kafa uzunluğu 55.04±0.040, boyun uzunluğu 52.87±0.17, cidago yüksekliği 159.07±0.18, bel yüksekliği 156.65±0.19, sağrı yüksekliği 158.10±0.15, vücut uzunluğu 161.53±0.32, kuyruk uzunluğu 97.38±0.52, ön incik çevresi 19.15±0.17, göğüs çevresi 176.93±0.93, göğüs derinliği 93.88±0.22 cm olarak tespit edilmiştir. Kafa uzunluğu (P<0.05) ile göğüs derinliği (P<0.001) açısından yaş grupları arasında istatistiksel olarak önemlilik tespit edilmiştir. Diğer vücut ölçüleri arasında istatistiksel önemlilik bulunmamıştır (P>0.05). Kısraklarında en yüksek al don (%64.18) görülmüş, bunu kır ve kula (%16.42) ile yağız (%2.98) don izlemiştir. Kısrakların %31.34’ünde alında nişane olmadığı, %28.36’sında alında yıldız, %16.42’sinde kartopu, %8.95’inde akıtma, %7.46’sında ay, %4.48 alnı çok beyaz, %2.98’inde alında birkaç beyaz kıl görülmüştür. Ayrıca kısraklar burun ve bacak nişaneleri bakımından değerlendirildiğinde; burunda yarım akıtma ve yüzü güzel, bacaklarda alçak sekinin fazla olduğu saptanmıştır. Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde Arap atlarının fenotipik özellikleri bozulmadan ıslah çalışmaları profesyonel bir şekilde yürütülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]