[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İvesi Koyunlarda (Ovis aries) Kafatasının Morfometrik Analizi
Bestami YILMAZ, İsmail DEMİRCİOĞLU
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, ivesi, morfometri, kafatası

Kafatası, vücudun tüm bölgeleri içerisinde standardizasyon için en uygun bölge olduğundan türlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışma; İvesi koyunlarda kafatasının osteometrik özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışma için 30 adet (15 erkek ve 15 dişi) erişkin ivesi koyun (Ovis aries) kafatası kullanıldı. Kafatası üzerinde 39 doğrusal kraniometrik ölçüm alındı. Bu kraniometrik veriler kullanılarak kafatası indeks değerleri hesaplandı. Tüm veriler ortalama ± SD olarak ifade edildi. Yapılan morfometrik incelemede kafatasının toplam uzunluğu ortalama 241.30±14.01 mm, neurocranium uzunluğu 138.96±5.91 mm ve fasiyal uzunluk 164.69±16.92 mm olarak tespit edildi. Kafatası indeksi 44.77±3.23, foramen magnum indeksi 97.32±16.28, fasiyal indeks 45.57±3.80 ve nazal indeks değeri 30.99±6.10 olarak belirlendi. Cinsiyetler arasında kranial ve orbital indeks değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunduğu tespit edildi (P˂0.05). Elde edilen sonuçların gerek tür içi gerekse türler arası tipolojik araştırmalarda kullanılacak temel veri kaynağı olacağı düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]