[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-080
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tüm Vücut Radyasyonu Uygulanan Ratlarda Oksidatif Hasar Üzerine Propolisin Etkisi
Mehtap ÖZÇELİK1, Mine ERİŞİR2, Osman GÜLER3, Murat BAYKARA4
1University of Fırat, Vocational School of Health Services, Elazığ, TURKEY
2University of Fırat, Faculty of Veterinary, Department of Biochemistry, Elazığ, TURKEY
3University of Munzur, Pertek Sakine Young Vocational School of Technical Sciences, Tunceli, TURKEY
4University of Fırat, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Radyasyon, oksidatif stres, propolis

Radyasyona bağlı oksidatif hasara karşı propolisin antioksidan ve radyoprotektif etkileri araştırıldı. Yirmi bir rat 3 gruba bölündü; 1. grup kontrol grubu; 2. grup radyasyon grubu; serum fizyolojik (i.p.)/3 gün + 9 Gy gamma radyasyon; 3. grup radyasyon + propolis grubu; propolis (i.p. 100 mg/kg CA)/3 gün + 9 Gy gamma radyasyon uygulandı. Radyasyon sonucu, ratların karaciğer, böbrek ve beyin dokularının malondialdehit (MDA) düzeylerinde anlamlı bir artış tespit edildi (P<0.001). Tüm dokuların glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesinde (P˂0.001) ve karaciğerde süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi ile glutatyon (GSH) seviyesinde (P˂0.01) önemli azalma vardı. Ayrıca, böbrek (P˂0.001) ve yumurtalık (P˂0.05) dokularında GSH düzeyi anlamlı olarak arttı. Propolis ilavesiyle radyasyon sonucu karaciğerde artan MDA düzeyleri önemli azalırken (P˂0.001), böbrek ve beyinde artan MDA düzeyleri değişmedi. Dalak ve yumurtalık dokularında ise propolis ilavesiyle MDA değerleri radyasyon grubuna göre önemli azalma gösterdi (P˂0.05). Propolis ilavesiyle radyasyon sonucu karaciğerde azalan (P˂0.01), böbrekte artan GSH düzeyleri kontrol seviyelerine yaklaşırken (P˂0.001), dalak ve beyinde hem kontrol hem de radyasyon uygulanan gruba göre GSH düzeylerinde artış saptandı (P˂0.05). Propolis ilavesi kalp, dalak, beyin, yumurtalık GSH-Px aktivitesinde hem kontrol hemde radyasyon uygulanan gruba göre düşüşe neden oldu (P˂0.001). Ayrıca, kalp SOD aktivitesinde kontrol grubuna göre önemli azalma bulundu (P˂0.05).

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]