[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erzurum Yöresindeki Köpeklerde Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi ve Anaplasma spp Seroprevalansının Araştırılması
Adem DEMİR1, Mustafa Sinan AKTAŞ2
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
2Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Erzurum, köpek, seroprevalans, vektör kaynaklı hastalıklar

Bu çalışmanın amacı, Erzurum yöresindeki köpeklerde Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi ve Anaplasma spp,’nin seroprevalansının belirlenmesidir. Çalışma materyalini Erzurum yöresindeki 250 (140 dişi ve 110 erkek) köpek oluşturdu. Kan örnekleri immunokromatografik analiz test kiti kullanılarak D. immitis antjeni, Anaplasma spp, B. burgdorferi ve E. canis’e karşı ise antikor varlığını kalitatif olarak belirlemek için test edildi. Neticede, B. burgdorferi ve E. canis’e karşı antikor varlığı belirlenmedi. Anaplasma spp.’ye karşı antikor, D. immitis’e karşı ise antijen varlığı sırasıyla 250 köpeğin 2’sinde (%0.8) ve 250 köpeğin 11’inde (%4.4) belirlendi. Dirofilaria immitis’e karşı antijen varlığı belirlenen köpekler yaşlarına göre değerlendirildiğinde en yüksek pozitifliğin 3˃ yaş gurubunda (%8) olduğu ve yaşlar arası farkın önemli olmadığı belirlendi (P˃0.05). Diroflaria immitis’e karşı antijen varlığı erkek köpeklerin %7.3’ünde, dişi köpeklerin ise %1.2’sinde belirlendi (P≤0.5). Ayrıca D. immitis’e karşı antijen varlığı belirlenen köpekler ırka göre değerlendirildiğinde en yüksek pozitifliğin (%25) Husky ırkı köpeklerde olduğu ve ırklar arası farkın önemli olduğu belirlendi (P≤0.05). Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, Anaplasmosis ve Dirofilariosis gibi bazı vektör kaynaklı hastalıkların Erzurum’daki köpeklerde görüldüğü ve bu hastalıkların eradikasyonu için koruma ve kontrol tedbirlerinin alınması gerektiği sonucuna varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]