[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-183
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Halep Keçisi ve Oğlaklarında Doğum Şekline Bağlı Olarak Kan ve Kolostrumda Bazı İz Element Seviyelerinin Araştırılması
Pelin Fatoş POLAT DİNÇER1, Tuğra AKKUŞ2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Halep keçi, oğlak, kolostrum, bakır, çinko, selenyum

Bu çalışma bakır (Cu), çinko (Zn) ve selenyum (Se) elementlerinin bölgede yaygın bulunan Halep keçilerinde ve oğlaklarındaki miktarını belirlemek ve doğum şeklinin bu elementler üzerinde etkisini değerlendirmek için yapıldı. Çalışma için normal doğum (grup I, n:20) ve güç doğum yapan (grup II, n:20) toplam 40 Halep keçisi kullanıldı. Her iki grupta doğum yapan annelerden ve yavrulardan 0−4 saat içerisinde bir defa olmak üzere 5 mL kan alındı. Ayrıca annelerden 5 mL kolostrum alınıp, plazma ve kolostrumlar analiz yapılıncaya kadar −20°C‘de saklandı. Plazma kütle spektrometresi (ICP-MS) ile plazmada Cu, Zn ve Se; kolostrumda Zn ve Se ölçümleri yapıldı. Her iki grup içerisinde değerlendirilen parametrelerde anne plazma, yavru plazma ve kolostrum açısından belirgin farklılıklar gösterdiği görüldü ve ölçülen iz elementlerin tamamı Grup II’de Grup I’e göre daha düşük bulundu. Anne plazma parametreleri incelendiğinde; Cu, Zn ve Se değerleri açısından gruplar arası anlamlı (P=0.007, P=0.023, P=0.029) fark saptandı. Yavru plazma parametreleri incelendiğinde; Cu, Zn ve Se değerleri açısından gruplar arasında fark bulundu (P=0.001, P=0.000, P=0.003). Gruplar arası kolostrum içeriği incelendiğinde; Zn ve Se değerleri açısından fark anlamlı tespit edildi (P=0.000). Sonuç olarak, Halep keçilerinin doğum şekline bağlı olarak kan ve kolostrumda bazı iz elementlerde azalma olduğu, doğum sonrası oğlak ve annelerin ilave takviyelerle daha sağlıklı ve daha az yavru kaybının olabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]