[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 185-189
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Benzo(a)piren Uygulanan Ratlarda E Vitamini ve Selenyumun Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri
Meltem KIZIL, Mehmet ÇAY
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Benzo(a)piren, E vitamini, selenyum, biyokimyasal parametreler

Bu çalışmada, benzo(a)piren (BaP) uygulanan ratlarda E vitamini ve selenyumun biyokimyasal parametreler üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, 80 adet dişi Wistar Albino rattan dört eşit grup oluşturulmuştur. Bu gruplar; 1. Kontrol grubu, 2. BaP grubu, 3. BaP+E vitamini grubu ve 4. BaP+selenyum grubu olarak belirlenmiştir. BaP uygulanan ratlara 10.08 mg dozunda BaP deri altı yolla bir kez verilmiştir. E vitamini uygulanan ratlara aynı dozda BaP uygulamasına ilaveten 1 mg/kg dozunda E vitamini kas içi yolla gün aşırı; selenyum uygulanan ratlara ise yine aynı dozda BaP uygulamasının yanı sıra 0.8 mg/kg dozunda selenyum intraperitoneal yolla gün aşırı uygulanmıştır. E vitamini ve selenyum uygulamaları 12 hafta süre ile devam etmiştir. Kontrol grubuna ise Plasebo olarak intraperitonal serum fizyolojik uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen plazma örneklerinde kan üre nitrojeni, kreatinin, total protein, albumin, total bilirubin, direk bilirubin, kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein, çok düşük dansiteli lipoprotein, alanin amino transferaz ve aspartat amino transferaz düzeyleri belirlenmiş olup, gruplar arasında üre, total protein, total bilirubin, yüksek dansiteli lipoprotein ve alanin amino transferaz düzeyleri bakımından farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak, BaP kaynaklı olarak oluşabildiği düşünülen böbrek ve karaciğer hasarına karşı E vitamini ve selenyumun koruyucu etkileri bu çalışmada belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]