[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-113
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Beyaz Kas Hastalıklı Kuzularda 4-Hidroksi-2-Nonenal, Ditirozin and 8-Hidroksi-2-Deoksiguanozin Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi
Emin KARAKURT1, Özhan KARATAŞ2, Serpil DAĞ1, Enver BEYTUT1, Ali Sefa MENDİL3, Hilmi NUHOĞLU1, Ayfer YILDIZ1
1Kafkas University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Kars, TURKEY
2Cumhuriyet University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Sivas, TURKEY
3Erciyes University, Health Sciences Institute, Kayseri, TURKEY
Anahtar Kelimeler: 4-HNE, 8-OHdG, ditirozin, kuzu, beyaz kas hastalığı

Bu çalışmada, beyaz kas hastalıklı kuzularda 4-hidroksi-2-nonenal (4-HNE), ditirozin (DT) ve 8-hidroksi-2-deoksiguanozin (8-OHdG) gibi oksidatif stres belirteçleri ile Reaktif Oksijen Türleri (ROT) kaynaklı lipid peroksidasyonu, protein ve DNA hasarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın materyalini 2012-2019 yılları arasında rutin histopatolojik tanı için Patoloji Anabilim Dalı’na getirilen beyaz kas hastalıklı 20 koyundan alınan doku örnekleri ve 6 sağlıklı kontrol grubu oluşturdu. 4-HNE, DT ve 8-OHdG ekspresyonları immünohistokimyasal ve immünofloresan yöntemlerle değerlendirildi. Makroskopik incelemelerde epikardiyal ve özellikle endokardiyal yüzeylerde, sağ ve sol ventrikül duvarlarında tebeşirimsi beyaz büyük nekrotik alanlar gözlemlendi. Mikroskobik incelemelerde kalpteki dejenere olmuş kas liflerinin homojen pembe renkte olduğunu, sitoplazmik sitrifikasyonunu kaybettiğini, şiştiği ve çekirdeklerinin piknotik olduğu gözlemlendi. Nekrotik ve dejenere alanlarda kalsifikasyonlar tespit edildi. Tüm beyaz kas hastalığı vakaları kalp dokularında 4-HNE, DT ve 8-OHdG ekspresyonu yönünden immün pozitifti. İmmünohistokimyasal ve immünofloresan boyama sonuçlarında 4-HNE, DT ve 8-OHdG'ye karşı immünreaktivite açısından gruplar arasında anlamlı farklılık (P<0.05) tespit edildi. Sonuç olarak çalışmamız beyaz kas hastalığının patogenezinde önemli bir faktör olan ROS oluşumunun hem lipid peroksidasyonuna, hem protein modifikasyonuna hem de DNA hasarına neden olduğunu göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]