[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-015
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Hayvanlara Yönelik Empati Kapasitelerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
Abdullah ÖZEN1, Çağrı ÇOBAN2, Yusuf Sefa DEDEOĞLU3, Tuncay VURAL4
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl Adaklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bingöl, TÜRKİYE
3Vethouse Pet Sağlık Merkezi, İstanbul, TÜRKİYE
4Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Isparta, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Empati, hayvan, hayvan derogasyonu, insan-hayvan ilişkisi

Empati eğiliminin insanların ahlakî davranışları üzerinde önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir. İnsanlara yönelik empatik tepkilerin aynı zamanda hayvanlara ve dolayısıyla diğer canlılara yönelik empatiyi de geliştirdiği, bu nedenle de yüksek düzeyde empati becerisine sahip insanların hayvanlarla da empati kurdukları düşünülmektedir. Bu çalışmada, hayvana yönelik empati eğilimi ile insana yönelik empati eğilimi arasında ilişki olup olmadığının ve empati kurma kapasitesini etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Fırat Üniversitesinde okuyan 388 öğrenciye gönüllülük esasına göre anket uygulanarak veri toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, hayvana yönelik empati eğilimi ile insana yönelik empati eğilimi arasında orta düzeyde pozitif yönde (Kendall's tau=0.288, P<0.001) bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Kadınlar (P<0.001), büyük yerleşim merkezlerinde yetişenler (P<0.05), hayvan arkadaşlığı deneyimi olanlar (çocuklukta P<0.001; hâlihazırda P<0.01) hayvana yönelik empati eğilimi konusunda, diğer katılımcılara kıyasla daha pozitif tutum sergilemişlerdir. Benzer şekilde, ebeveynlerin hayvanları seviyor olması katılımcılarda pozitif yönde empatik tepkilerin gelişmesine neden olurken (P<0.001); ebeveynlerin hayvan derogasyonu yapması katılımcılarda negatif yönde empatik tepkilerin gelişmesi sonucunu doğurmuştur (P<0.01).

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]