[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-027
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parvoviral Enteritli Köpeklerde Sistemik İnflamasyonun Şiddeti İle Serum Demir, Total Demir Bağlama Kapasitesi ve Albümin Konsantrasyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Kenan Çağrı TÜMER, Mehmet ÇALIŞKAN, Sümeyye BABACAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akut faz protein, hemorajik enteritis, ishal, kusma

Bu çalışmada paroviral enteritis tanısı konulan köpeklerde; serum demir, total demir bağlama kapasitesi (TDBK) ve albümin konsantrasyonlarının belirlenmesi ve bu parametrelerin köpeklerin majör akut faz proteini olan serum C-reaktif protein (CRP) konsantrasyonları ile ilişkisi incelenerek parvoviral enteritisli köpeklerde sistemik inflamasyonu öngörmedeki etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma parvoviral enteritis (PVE) tanısı konulmuş 18 adet köpek ve klinik olarak sağlıklı 16 adet köpek (Kontrol) üzerinde gerçekleştirildi. Serum CRP konsantrasyonu PVE grubunda (18.50±7.50 mg/dL) kontrol grubuna (0.50±0.14 mg/dL) kıyasla önemli düzeyde (P<0.001) yüksek bulundu. Serum TDBK açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık (P= 0.210) belirlenmezken serum demir (P<0.001) ve albümin (P= 0.005) konsantrasyonlarının PVE grubunda kontrol grubuna göre ciddi düşüş gösterdiği tespit edildi. Parvoviral enteritli köpeklerde ≤73 μg/dL olan serum demir (AUC: 0.979, P<0.001) ve ≤3.4 g/dL olan serum albümin (AUC= 0.785, P=0.005) konsantrasyonlarının sistemik inflamasyonu öngörmede tanısal değeri olduğu tespit edildi. Ayrıca ≤5.5x103/μL olan total lökosit sayısının da sistemik inflamasyonu öngörmede tanısal değeri olduğu görüldü (AUC: 0.920, P<0.001). Serum TDBK ise sistemik inflamasyonu öngörmede istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P= 0.512). Sonuç olarak özellikle serum demirinin parvoviral enteritisli köpeklerde CRP ile iyi korelasyon gösterdiği ve serum demirinin CRP ve total lökosit ile birlikte kullanıldığında sistemik inflamasyonun değerlendirilmesinde duyarlı bir belirteç olabileceği sonucuna varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]