[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 128-133
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Luteal Kistli Simental Irkı İneklerde Kan Adipokin, Antioksidan ve Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Belirlenmesi
Ali RİŞVANLI1, Meltem KIZIL2, Mehmet Akif KILINÇ3, Tarık ŞAFAK4, Öznur YILMAZ5, Burak Fatih YÜKSEL1, İbrahim ŞEKER6
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Bingöl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Bingöl, TÜRKİYE
4Kastamonu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Kastamonu, TÜRKİYE
5Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Siirt, TÜRKİYE
6Elazığ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Luteal kist, adipokin, antioksidan, inek

Bu çalışmada, luteal kistli simental ırkı ineklerde irisin, leptin, adiponektin, asprosin, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1), bazı biyokimyasal ve antioksidan parametrelerin düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 20 adet Simental ırkı inek, luteal kistli (n=10) ve luteal kist bulunmayan (n=10) olmak üzere iki gruba ayrıldı ve ineklerden bir kez kan alınarak ölçümler yapıldı. Ölçülen biyokimyasal parametreler total protein, üre, albümin, laktat dehidrogenaz (LDH), kolesterol, trigliserit, triidothironin (T3), tiroksin (T4) ve glikoz’dur. Ölçülen antioksidan parametreler ise malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), glutatyon proksidaz (GSH-PX) ve katalaz’dır (CAT). Örneklerdeki adipokin ve IGF-1 düzeyleri ticari ELISA kitleriyle belirlendi. Oksidatif stres parametrelerinin düzeyleri spektrofotometrik olarak ve biyokimyasal parametre düzeyleri ise otoanalizör ile ölçüldü. Elde edilen veriler ışığında luteal kistli ineklerde adiponektin (4.93±0.86 ng/mL), IGF-1 (74.70±10.77 ng/mL) ve leptin (2.03±0.20 ng/mL) değerlerinin daha yüksek olduğu, antioksidan parametrelerinin ise gruplar arasında farklı olmadığı tespit edildi. Yine albümin (2.11±0.25 g/dL), kolesterol (99.10±13.79 mg/dl), LDH (1458.50±190.87 U/L), T3 (2.48±0.20 pg/dL), total protein (4.89±0.59 g/dL) ve trigliserid (10.90±2.42 mg/dL) değerlerinin luteal kistli ineklerde daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç olarak; ineklerde luteal kist gelişiminin adipokinlerle ilişkili olabileceği ve bu ilişkinin daha ileri çalışmalarla ortaya konmasının yaralı olacağı kanaatine varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]