[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-182
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pnömonili Buzağılarda D Vitamini ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması
Kadir BOZUKLUHAN1,Oğuz MERHAN2, Enes AKYÜZ3, Dinçer ERDAĞ4, Gürbüz GÖKCE3
1Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
4Kafkas Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağı, pnömoni, D vitamini

Çalışmada pnömonili buzağılarda D vitamini ve bazı biyokimyasal parametre düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada, 10 klinik olarak sağlıklı ve 15 pnömonili olmak üzere toplam 25 adet buzağı kullanıldı. Biyokimyasal olarak vitamin D, albümin ve total protein düzeyleri belirlendi. Hasta buzağılar ile kontrol grubu karşılaştırıldığında; D vitamini, albümin (P<0.01) ve total protein (P<0.05) düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düştüğü, globulin ve albümin/globulin düzeylerindeki değişimlerin ise düştüğü ancak istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlendi. Sonuç olarak, pnömonili buzağılarda D vitamini düzeyinin azaldığı belirlendi. D vitamininin immün sistem üzerine etkisi göz önüne alındığında D vitamini takviyesinin solunum yolu enfeksiyonunun iyileşmesinde ve tedavi masraflarının azaltılması yönünde katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]