[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 183-187
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koyun Korpus Luteumun'da PGF2a ile İndüklenmiş luteoliziste Kemik Morfogenetik Proteinlerinin (BMP) Ekspresyonu
Mustafa HİTİT
Kastamonu University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Genetics Kastamonu, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Korpus luteum, gen ifadesi, luteolizis, BMP

Bu çalışmanın amacı, koyun korpus luteum'unun (KL) indüklenmiş luteolizisinde BMP sisteminin mRNA ekspresyonunu değerlendirmekti. İndüklenmiş luteolizis gruplarından KL örnekleri alındı ve indüklenmiş luteolizis modeli için, koyunlara döngünün 12. gününde PGF2a enjekte edildi ve luteal dokular 0. saatte (PGF2a enjeksiyonu yok, n= 4), 4. saatte (PG4, n=4) ve 16. saate enjeksiyondan sonra toplandı (PG16, n=4). BMP bileşenlerinin mRNA ekspresyon seviyeleri, RT-qPCR kullanılarak değerlendirilmiştir. SDHA, qPCR verilerinin normalleştirilmesi için referans gen kontrol olarak kullanıldı. BMP4 mRNA ekspresyonu PG16'da PG4'ten daha fazla olduğu bulundu (P<0.01). BMP6 ekspresyonunun PG16'da C12'den daha fazla olduğu gösterildi (P<0.01) ancak C12 ve PG4 arasında farklılık bulunmadı (P>0.05). BMP6 ve BMPR1A mRNA ekspresyonu PG16'da PG4'e göre daha fazla olduğu bulundu (P<0.05). BMPR1B mRNA ekspresyonu PG16'da PG4 ve C12'den daha büyük iken (P<0.0001), PG4'te C12'den daha düşük olduğu gösterilmiştir (P<0.05). BMPR2 mRNA'sının PG16'da PG4 ve C12'ye göre daha düşük bulunmasına rağmen, bu istatistiksel olarak anlamlı değildi (P>0.05). Bu çalışma, bazı BMP genlerinin ekspresyonunun koyun KL'sinde luteolizisini düzenleyebileceğini önermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]