[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İlçe çöp Atım Alanına Yakın ve Uzak Otlaklarda Otlatılan İki Farklı Sürüdeki Honamlı Irkı Keçilerin Süt Aflatoksin M1 Seviyeleri ile Serum Oksidatif Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Kemal VAROL
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Food, Agriculture and Livestock Vocational College of Burdur, Department of Veterinary, Burdur, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: AFM1, haptoglobin, keçi, OSİ, TAS, TOS, toksikasyon

Bu çalışmada, ilçe çöp atım merkezine yakın (Grup 1; n=20) ve ilçe çöp atım merkezine uzak (Grup 2; n=20) otlaklarda otlatılan iki farklı sürüde bulunan ve yaşları 2-4 yaş arasında değişen toplam 40 adet laktasyondaki Honamlı ırkı keçi değerlendirildi. Keçilerin süt serumlarından Aflatoksin M1 (AFM1) seviyeleri belirlendi. Kan serum örneklerinden ise, total oksidan seviyeleri (TOS), total antioksidan seviyeleri (TAS), oksidatif stres indeksleri (OSI), ve serum haptoglobin (Hp) seviyeleri belirlendi. Bulgularda; AFM1, TAS, TOS, OSI ve Hp değerlerinin gruplar arası karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (P<0.001) belirlendi. Koreleasyon bulgularında ise; AFM1, TAS ve Hp değerleri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulundu. AFM1, TOS ve OSI değerleri arasında ise negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulundu. Sonuç olarak otlakların çöp atım merkezlerine olan yakınlığının AFM1 düzeyi üzerinde etkili olduğu, AFM1 seviyelerinin de serum TAS, TOS, OSI ve Hp seviyelerini etkilediği görülmüştür. Bu nedenle toksik ve küflenmiş ürünler bulunan ve AFM1 kaynağı olan çöp atım merkezlerinin kenarlarının tel örgü ile kapatılarak hayvanların bu vb alanlarda otlatılması engellenmelidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]