[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 168-180
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Rat İskelet Kası İskemi/Reperfüzyon Hasarında Morin Hidratın Koruyucu Etkisi
Halil Sezgin SEMİS1, Mustafa İLERİTÜRK2, Cihan GÜR3, Fatih Mehmet KANDEMİR4, Özgür KAYNAR 5
1Private Buhara Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Erzurum, TÜRKİYE
2Atatürk University, Horasan Vocational College, Department of Animal Science, Erzurum, TÜRKİYE
3Atatürk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Erzurum, TÜRKİYE
4Aksaray University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Aksaray, TÜRKİYE
5Kastamonu University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Kastamonu, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, iskelet kası, iskemi, morin, oksidatif stres, reperfüzyon

Reaktif oksijen türlerinin neden olduğu hücre hasarı iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarında temel etiyolojik faktör olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle sunulan çalışmada morin’in iskelet kası I/R hasarındaki etkilerinin incelenmesi amaçlandı. I/R modeli oluşturmak için Srague-Dawley ratların arka bacaklarına turnike aplikasyonu yapıldı ve hayvanlar rastgele dört gruba ayrıldı. Sham grubu ile karşılaştırıldığında malondialdehit (MDA) düzeylerinin I/R hasarında arttığı, morin uygulaması ile doza bağlı olarak azaldığı tespit edildi. Süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) ve katalaz (KAT) aktivitelerinin ve glutatyon (GSH) düzeylerinin I/R hasarında artmasına karşın morin uygulaması sonucu bu parametrelerin değerleri kontrol grubuna yaklaştı. Nrf-2 ve HO-1 gen ekspersyonları I/R hasarı durumunda baskılanmasına karşın morin uygulaması bu genlerin upregüle edilmesini sağladı. MPO ekspresyon düzeyleri I/R grubunda artarken morin uygulanan gruplarda azaldı. NF-κB, TNF-α, IL-1β, iNOS, COX-2, STAT3 ve MAPK 14 gen ekspresyonları I/R hasarı durumunda artarken özellikle I/R+Morin 100 grubunda anlamlı şekilde azaldığı tespit edildi (P<0.001). Morin’in caspase-3 ve Bax proteinlerinin ekspresyonlarını azaltırken Bcl-2 proteinin ekspresyonunu upregüle ettiği bulundu. I/R grubunda artan ICAM1 düzeyi ve beclin-1 aktivitesinin özellikle I/R+Morin 100 grubunda azaldığı tespit edildi. Sonuçlarımız, morin’in iskelet kası I/R hasarına karşı antioksidan savunma sistemini güçlendirerek ve apoptozu, otofajiyi ve inlamasyonu baskılayarak koruyabileceğini göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]