[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 209-216
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ’da Açık Olarak Satılan Çiğ Sütlerin Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
Selçuk ALAN1,Müzeyyen AKGÖL2, Gülsüm ÖKSÜZTEPE2
1Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Çiğ süt, kalite, halk sağlığı

Bu çalışmada Elazığ’da satılan 75 adet çiğ inek sütünde toplam mezofilik aerob, toplam psikrofilik aerob, koliform, Enterobacteriaceae, Staphylococcus-Micrococcus, maya-küf, fekal streptokoklar, LLP, laktik streptokoklar, E. coli ve koagulaz pozitif S. aureus, pH, resazurin ve fosfataz testleri, asitlik (% laktik asit), kuru madde, kül, milkana cihazı ile yağ, yağsız kuru madde, özgülağırlık, protein, donma noktası ve somatik hücre sayımları yapıldı. Ayrıca hile amaçlı olarak katılması muhtemel karbonat, salisilik asit, formol, potasyum bikromat, hidrojen peroksit, borik asit analizleri ve antibiyotik aranması için de fermantasyon testi uygulandı.

Sonuç olarak incelenen çiğ süt örneklerinin tamamının toplam mezofilik aerob bakteri sayısı bakımından inek sütü (çiğ) - TS 1018’de belirtilen kriterlere uymadığı görüldü. Ayrıca 26 (%34.67) örnekte E. coli, 25 (%33.33) örnekte kogulaz pozitif S. aureus saptandı. İncelenen 15 (%20) örneğin kuru madde, pH asitlik değeri (%laktik asit), yağsız kuru madde, özgül ağırlık, karbonat, salisilik asit; 100 (%100) örneğin ise tamamının donma noktası analizleri bakımından limitlere uymadığı görüldü. Hem insan sağlığının korunması hem de teknolojiye uygun ürünlerin yapımı için özellikle açıkta satılan sokak sütlerinin denetimlerinin sıklıkla yapılması halk sağlığının korunması adına oldukça önem arz etmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]