[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 230-236
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Deneysel omurilik hasarı oluşturulan ratlarda shilajitin karaciğer ve böbrek üzerine etkisinin histopatolojik ve biyokimyasal incelenmesi
Tunahan SANCAK1, Çağlar OKULMUŞ2, Mehmet Edip AKYOL3, Ömer Faruk KELEŞ4, Eyüp ÇETİN 5
1Sivas Cumhuriyet University, Veterinary Faculty, Department of Surgery, Sivas, TÜRKİYE
2İzmir/Bornova Veterinary Control Institute, Department of Biochemistry, İzmir, TÜRKİYE
3Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Van, TÜRKİYE
4Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary, Department of Pathology, Van, TÜRKİYE
5Health Sciences University, Haydarpasa Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Böbrek, karaciğer, omurilik hasarı, shilajit

Amaç: Bu çalışmada deneysel omurilik hasarı oluşturulan ratlarda shilajitin karaciğer ve böbrek üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada omurilik hasarı oluşturulan ratlara 150 mg/kg ve 250 mg/kg dozlarda 1., 2., ve 3. günlerde shilajit tedavisi uygulanmıştır. Uygulama sonrasında ratlar 14. günde sakrifiye edilerek kan, karaciğer ve böbrek dokuları alınmıştır.

Bulgular: Karaciğer ve böbrek histopatolojik olarak incelendiğinde shilajitin yüksek dozlarının dokularda daha iyi koruyucu etkiye sahip olduğu düşük doz shilajitin ise kısmi düzeyde koruyucu etki gösterdiği belirlenmiştir. Biyokimyasal analizde ise shilajit uygulanan grupların kontrol grubuna istinaden serum serum aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), laktat dehidrojenaz (LDH), kreatin kinaz (CK), kreatin ve üre konsantrasyonlarının daha düşük, albümin (ALB) ve total protein (TP) konsantrasyonlarının ise daha yüksek çıkmıştır (P aralığı: 0.05–0.001).

Öneriler: Sonuç olarak, bu çalışmada ratlarda spinal kord hasarı sonrasında Shilajit uygulamasının antiinflamatuar özelliği ile karaciğer ve böbrekte lezyon oluşumunu önemli ölçüde baskıladığı histopatolojik ve biyokimyasal olarak ortaya konmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]