[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-020
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Yüzeyel Venlerin Yakın Kızılötesi Görüntüleme Teknolojisi ve Lateks Görüntülenme Metodları Kullanılarak İncelenmesi
Funda AKSÜNGER KARAAVCI1, Meryem KARAN2
1Bingol University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Bingol, TÜRKİYE
2Firat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Elazig, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Latex, near-infrared-imaging, rat, vein, vein imaging

Yakın kızılötesi ışın teknolojisne sahip cihazlar, derinin 8–15 milimetre (mm) altında periferik venlerin, gerçek zamanlı bir görüntüsünü oluşturur. Bu çalışmada 15 adet Wistar Albino cinsi rat kullanıldı. Çalışmanın amacı, damar görüntüleme cihazının (Accuvein av 400) ratlarda torasik ve pelvik ekstremite yüzeysel venlerinin görüntülenmesinde kullanılabilirliğini ortaya çıkarmaktır. İlk olarak materyallerin ekstremitelerinin ven görüntülemesi yapılmış ve bulgular kayıt altına alınmıştır. Daha sonra aynı materyallere lateks enjeksiyon yöntemi uygulanarak materyaller diseke edildi ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ratlarda v. cephalica'nın iki dal halinde başladığı, birinci dalın boyun uzunluğunun orta 1/3'ünde, ikinci dalın ise göğüs boşluğu girişinde v. jugularis externa’dan çıktığı saptandı. Regio colli'de v. cephalica'nın seyri ven görüntüleme cihazı ile izlenemezken, regio brachii'den itibaren görüntüleme mümkün oldu. Pelvik extremite yüzeysel venleri olan v. saphena medialis et lateralis'in seyirleri boyunca cihaz ile görüntülendiği görüldü. Ratlar üzerinde deneysel olarak yürütülen bu araştırmanın bulguları göz önüne alındığında, cihazın hayvanlarda yüzeysel venleri görüntülemede alternatif bir yöntem olarak kullanılabiliniceği düşünülmektedir. Ek morfolojik ve klinik çalışmalar, tekniğin hayvanlar üzerindeki etkinliğini gösterebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]