[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 062-069
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kadmiyumun Neden Olduğu Karaciğer Dokusu Hasarında Linalool'un Spexin Düzeyleri ve İnflamasyon Üzerine Etkisi
Sercan KAYA1, Tuba YALÇIN1
1Batman University, Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, Batman, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Cadmium, linalool, spexin, inflammation

Amaç: Çevre kirletici bir ağır metal olan kadmiyum (Cd), başta böbrek ve karaciğer olmak üzere birçok dokuda birikerek toksik etkiler gösterir. Doğal ürünlerin uçucu yağlarında bulunan ve parfümeri/kozmetik alanlarında sıklıkla kullanılan linalool’ün (LIN), ilginç bir şekilde anti-mikrobiyal, anti-kanser, anti-inflamatuvar gibi yararlı özellikler sergilediği yakın zamanda belirlenmiştir. Bu çalışma, Cd kaynaklı karaciğer dokusu hasarına karşı LIN uygulamasının, nöropeptit Speksin (SpX) ve inflamasyonu düzenleyici potansiyel etkisini belirlemeyi amaçladı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 28 adet sıçan rastgele eşit sayıda 4 gruba ayrıldı. Gruplar; kontrol (n=7), Cd ( n=7; ilk 7 gün 3 mg/kg CdCl2), Cd+LlN (n=7; ilk 7 gün 3 mg/kg Cd ve 100 mg/kg/gün LIN) ve LIN (n=7; 100 mg/kg/gün LIN) olacak şekilde tasarlandı. 15. gün deney sonlandırıldı. Alınan kan serumu örnekleri biyokimyasal analizlerde ve karaciğer dokuları histopatolojik ve immünohistokimyasal analizlerde kullanıldı.

Bulgular: Cd kaynaklı karaciğer enzim düzeyleri, apoptotik ve inflamatuvar belirteçlerin immünreaktiviteleri artarken SpX immünreaktivitesi karaciğerde azalmıştı. Ayrıca, LIN uygulamasının Cd maruziyetine bağlı ortaya çıkan olumsuzlukları düzenleyici etkisi olduğu tespit edildi.

Sonuç: Cd kaynaklı karaciğer dokusu hasarına karşı LIN, SpX ve inflamasyonu düzenleyerek hepatoprotektif bir etki gösterebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]