[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 113-120
[ English ] [ PDF ]
SIĞIRLARIN BAZI ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARINDA SERUM VİTAMİN C DÜZEYLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Mustafa İSSİ, Yusuf GÜL
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Askorbik asit, sığır, theileriozis, coryza gangrenoza bovum, şap

Bu çalışmada, Elazığ yöresinde sık görülen theileriozis, coryza gangrenoza bovum (CGB) ve şap’ta vitamin C düzeylerini ölçerek bu hastalıkların tedavisinde askorbik asit kullanımına ihtiyaç olup olmayacağının belirlenmesi, ayrıca peteşial ve ekimotik kanamalar ile vitamin C yetersizliği arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Araştırmada, 20 baş sağlıklı (Kontrol grubu) ve 60 baş hasta (20 baş Theileriozis = Th grubu, 20 baş CGB’li = CGB grubu, 20 baş Şap = Şap grubu) olmak üzere toplam 80 sığır kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan tüm hayvanların sistematik klinik muayeneleri yapıldıktan sonra laboratuvar muayeneleri için kan örnekleri alınmıştır.

Laboratuvar muayenelerinden eritrosit ve total lökosit sayısı Thoma lam ve lameli kullanılarak, mikrohematokrit değer kılcal tüp yöntemi ile, hemoglobin miktarı Sahli metoduna göre, trombosit sayısı Coulter Max M marka Cell Counter ile, kanama zamanı Duke metoduna, pıhtılaşma zamanı Lam metoduna göre, parsiyel tromboplastin zamanı plazmaya sefalin ve kalsiyum klorür ilavesinden sonra meydana gelen pıhtılaşmanın zamanını saptayarak, serum vitamin C düzeyi de fosfotungustik asit metodu kullanılarak Schimadzu UV–1208, UV–VIS Spektrofotometerede ölçülmüştür.

Serum vitamin C düzeylerinin; kontrol grubunda 0.60 mg / dl, Th grubunda 0.43 mg / dl, CGB grubunda 0.42 mg / dl ve Şap grubunda 0.40 mg / dl olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak; Th, CGB ve Şap’lı hastalarda serum vitamin C düzeylerinin düşük olması nedeniyle klasik tedavileri yanında vitamin C uygulamalarının faydalı olacağı kanısına varılmıştır. Ayrıca vitamin C uygulamalarının kanama temayülü ve hemorajileri azaltacağı düşünülürse de daha detaylı çalışmaların yapılması faydalı olacaktır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]