[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 225-234
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ İLİ HAYVANCILIĞININ MEVCUT DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Orhan ÖZBEY1, Aytekin GÜNLÜ2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elazığ, Hayvancılık, Problemler, Çözüm önerileri

Elazığ ili 9153 km2 yüzölçümü ile Türkiye topraklarının % 0.12’sine sahiptir.İlin 520.543 kişi olan nüfusunun % 63.32’si şehirlerde, % 36.68’i ise kırsal alanda yaşamaktadır. İlin nüfus yoğunluğu 57 kişi/km2 ile Türkiye ortalamasının altında bulunmaktadır.Türkiye genelinde III.derece gelişmiş il grupları arasında yer almaktadır.

Elazığ’ın büyükbaş hayvan varlığı 469.383 baştır.Bunun % 53’nü yerli ırklar, % 39.8 kültür ırkı melezleri ve % 6.8’ini kültür ırkları, % 0.22’sini ise manda varlığı oluşturmaktadır.Küçükbaş hayvan varlığı ise 345.465 baştır.Toplam hayvan varlığının % 56.46’sını koyun ve % 17.14’nü ise keçi oluşturmaktadır.Son on yılda sığır sayısında yaklaşık % 29, koyun sayısında % 42, keçi sayısında % 45, manda sayısında ise % 61 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. Bu azalma toplam hayvan varlığında % 40 olarak gerçekleşmiştir.

İldeki süt sığırcılığı işletmelerin % 97.50’sini küçük ölçekli, % 2.37’si orta ölçekli ve % 0.12’si ise büyük ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. İlde toplam ekili alan içerisinde yem bitkilerinin ekim oranı % 2.20’dir.Bu oran Türkiye ortalamasının altındadır.Elazığ’da toplam 4 adet süt sanayi işletmesi mevcut olup, kapasiteleri 950 ton/yıl tereyağı, 11.649 ton/yıl pastörize süt, 1464 ton/yıl yoğurt ve 2720 ton/yıl beyaz peynir üretilmektedir. İlde aylık 1500 adet büyükbaş ve 400 adet küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip 2 adet et sanayi işletmesi vardır. Gerekli entegrasyonun sağlanamaması ve pazarlama fonksiyonlarındaki yetersizlikler sebebiyle, bu işletmeler kapasitelerinin altında üretim yapmaktadır.

Hayvansal üretim, kalkınmanın tabana yayılması çarpık kentleşme ve bunun ortaya koyduğu sorunların en aza indirilmesinde lokomotif görevi üstlenebilecek bir konumdadır. İldeki işletme yapıları kısa zamanda ekonomik optimumu yakalayabilecek bir yapıya kavuşturulmalı ve işletme ölçeklerinin büyümesini teşvik edecek ekonomik ve teknik önlemler alınmalıdır.Hayvansal üretimde verimliliği artırmak için kalıcı ve bilimsel bir ıslah ve melezleme çalışmaları uygulanmalıdır.Bu tip işletmelere sürekli ve ekonomik olarak teşvik edebilecek bir destekleme sistemi oluşturulmalıdır.Yem bitkileri ekiminin yaygınlaştırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.Hayvansal üretime sürekli ve garanti bir pazar oluşturarak üretimi teşvik edecek olan hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinin kurulup işletilmesi sağlanmalıdır.Daha rasyonel bir hayvansal üretim için yetiştiricilerin her konuda eğitim ve bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak sürekli olarak bilgilendirilmelerine gereken önem verilmelidir.

Tüm bunların başarılabilmesi, üreticilerin hayvansal üretimde ihtisaslaşarak ekonomik birer işletmelere dönüşebilmesi için teknik ve ekonomik önlemler alınmalıdır.Üretim kesiminin içinde bulundukları ekonomik ve sosyal şartlar göz önüne alınarak ihtiyaçlarını karşılayacak ve üretimi teşvik edecek bir kredi ve finansman sağlanmalıdır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]